คุณอยู่ที่นี่

เปิดเป็นอย่างทางการแล้วโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมสำหรับคนตาบอด

รูป

เปิดเป็นอย่างทางการแล้วโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมสำหรับคนตาบอด

  วันนี้(24 มี.ค.60)เมื่อเวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ จังหวัดหนองบัวลำภู นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและนายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมฯและดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายเชิงกลยทุธ์บริษัทรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน) และคณะผู้บริหาร cp ได้มาเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมสำหรับคนตาบอดและครอบครัวเข้าสู่อาชีพการผลิตภาคเกษตรตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริศาสตร์พระราชาประจำปี 2560 ตามมาตรา 35 ในครั้งนี้จัดโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและเครือ CP และบริษัทรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน)ให้การสนับสนุนในการจัดโครงการนึ้
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์