คุณอยู่ที่นี่

นายกสมาคมฯศึกษาแนวทางตามศาสตร์พระราชา

รูป

นายกสมาคมฯศึกษาแนวทางตามศาสตร์พระราชา

วันนี้(8 ก.พ.60) เมื่อเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 213-216  อาคาร2 รัฐสภานายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย,สมาชิก สปท. ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการกลไกการมีส่วนร่วมสืบสานศาสตร์พระราชาภายใต้คณะทำงานสืบสานศาสตร์พระราชา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เรียกกันสั้นๆว่า “อนุ 3 ศาสตร์พระราชา สปท.” คณะกลไกการมีส่วนร่วม เป็นการประชุมพิเศษ เชิงปฏิบัติการ ระดมความเห็นจากหลายภาคส่วน ซึ่งมีกำหนดการประชุมปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนสืบสาน ศาสตร์พระราชา” วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุม 213-216 
โดยเริ่มตั้งแต่
09.00 น. ลงทะเบียน เดินชมนิทรรศการ 
09.15-09.30 น. ประธาน กล่าวต้อนรับ (กระบวนการ CHECK IN)
09.30-09.45 น. เลขาคณะอนุฯ สรุป สาระการประชุมที่ผ่านมา 
10.00-12.00 น. แบ่งกลุ่มย่อย  โจทย์ที่ ๑ ค้นหากลไกการมีส่วนร่วมจากกรณีศึกษาในระดับพื้นที่ (จังหวัด)นำเสนอผลงานของกลุ่มย่อย 
1200-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (จับคู่พูดคุย) 
13.30-14.00 น. สะท้อนสิ่งที่ได้ค้นพบใหม่ ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา 
14.00-15.30 น. แบ่งกลุ่มค้นหา แนวทางการขยายผลสู่กลไกการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน (ระดับชาติ)นำเสนอผลงานของกลุ่มย่อย 
15.30-16.00 น. กระบวนการ CHECK OUT
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์