คุณอยู่ที่นี่

นายกสมาคมฯนำทีมลงพื้นที่ศึกษาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

รูป

วันนี้ (17 พ.ย.59) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ จังหวัดหนองบัวลำภู นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และนายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเกษตรแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของในหลวง ‘ทฤษฎีใหม่’ สร้างชีวิตพอเพียง 

 
ทฤษฎีใหม่’ คือ ตัวอย่างหรือแนวทางในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ เพราะทฤษฎีใหม่ คือการเลี้ยงตัวเองได้ในระดับชีวิตที่มีความพอดี มีการผลิตที่พึ่งตนเองได้ด้วยวิธีที่ง่าย ค่อยเป็นค่อยไปตามกำลัง ใช้ชีวิตเรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย พอมีพอใช้อย่างไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนั่นเอง
 
หลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ การทำไร่นาสวนผสมและการเกษตรผสมผสาน มีการปลูกพืชผักสวนครัว การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกและใช้วัสดุเหลือใช้ มาเป็นปัจจัยการผลิตปุ๋ย เพื่อลดค่าใช้จ่ายและบำรุงดิน เช่น การเพาะเห็ดฟางจากวัสดุเหลือใช้ในไร่นา การปลูกไม้ผลสวนหลังบ้าน และไม้ใช้สอยในครัวเรือน การปลูกพืชสมุนไพร ช่วยส่งเสริมสุขภาพอนามัย การเลี้ยงปลาในร่องสวน ในนาข้าวและแหล่งน้ำ  เพื่อเป็นอาหารโปรตีนและรายได้เสริม การเลี้ยงไก่พื้นเมือง   และไก่ไข่ ประมาณ 10-15 ตัว ต่อครัวเรือน เพื่อเป็นอาหารในครัวเรือน โดยใช้เศษอาหาร  รำ  และปลายข้าว จากผลผลิตการทำนา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากการปลูกพืชไร่ และการทำก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ที่เลี้ยงไว้ รวมทั้งการประกอบอาชีพเสริม เช่น การจักสาน ถัก ทอ แปรรูปอาหาร เป็นต้น
 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์