คุณอยู่ที่นี่

นายกสมาคมฯนั่งเป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสำหรับผู้พิกา

รูป

วันนี้(30 ส.ค. 59) นายต่อพงศ์  เสลานนท์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นประธานเปิดการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสำหรับผู้พิการ ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๘ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

        ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสำหรับผู้พิการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการ ดำเนินการจัดทำแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปและแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสำหรับผู้พิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ รวมถึงหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการมอบหมาย เสนอต่อคณะกรรมการ
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์