คุณอยู่ที่นี่

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและมูลนิธิคนตาบอดไทยเชิญชวนร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย

รูป

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและมูลนิธิคนตาบอดไทยเชิญชวนร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทยให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ มีความพร้อมต่อการพัฒนาและการพึ่งพาตนเอง

            จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้พระราชทานไว้ให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาที่มีต่อการพัฒนา ความว่า  การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนล้วนพอเหมาะกันทุกๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธำรงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด " บุคคล หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหลายต่างน้อมนำพระบรมราโชวาทข้างต้นถือปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง อันจะทำให้มีความพร้อมต่อการพึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่นและร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

  

         อย่างไรก็ตามแม้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้มุ่งดำเนินการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทยได้รับการศึกษาโดยถ้วนหน้า แต่ปรากฏว่ายังมีประชาชนในบางกลุ่มที่แทบจะไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเลย คนตาบอด  ถือเป็นกลุ่มหนึ่งที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว  จากการคาดประมาณขององค์การอนามัยโลกได้ระบุว่า ในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายจะมีจำนวนผู้พิการทางการเห็นอยู่ราวร้อยละ 1 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ  ประเทศไทยจึงน่าจะมีผู้พิการทางการเห็นไม่น้อยกว่า 680,000 คน ปัจจุบันมีคนตาบอดจดทะเบียนคนพิการแล้วเพียง 186,389 คน ( เดือนกรกฎาคม 2558 ) และจากประมาณการของมูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  คาดว่ามีคนตาบอดไม่ถึงร้อยละ 20 ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งได้ ขณะที่มีคนตาบอดเพียงร้อยละ 30  ที่มีโอกาสประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยไม่เป็นภาระผู้อื่น จึงปรากฏว่ามีคนตาบอดไทยเป็นจำนวนกว่า ร้อยละ 70 หรือ  จำนวนกว่า 130,000 คน และคนตาบอดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการอีกจำนวน 490,000 คน ต้องตกอยู่ในสภาพของผู้ด้อยโอกาสในแทบทุกด้าน ไม่สามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องเป็นภาระพึ่งพิงผู้อื่นโดยถาวรหรือถูกทอดทิ้งให้เผชิญกับความทุกข์ยากนานาประการ

 

               มูลนิธิฯและสมาคมฯ ในฐานะเป็นหน่วยงานให้บริการแก่คนตาบอด ตระหนักดีถึงสถานการณ์ปัญหาข้างต้น จึงได้มุ่งดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดมาอย่างต่อเนื่องมากว่า 48 ปี โดยเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนตาบอดได้เข้าถึงโอกาสด้านการศึกษาและมีงานทำ สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ การดำเนินงานที่ผ่านมา ได้แก่ การจัดตั้งและดำเนินงานห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ เพื่อผลิตหนังสือเสียงและให้บริการฟังหนังสือทางโทรศัพท์อัตโนมัติหมายเลข 1414 ตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 300 คู่สาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และบริการอุปกรณ์เครื่องอ่านหนังสือเสียง, การผลิตและบริการสื่อการเรียนการสอนให้แก่ นักเรียน นักศึกษาตาบอดในสถาบันการศึกษาต่างๆ,โรงเรียนสอนคนตาบอดจังหวัดแพร่เพื่อขยายโอกาสด้านการศึกษาให้แก่เด็กตาบอดในชนบท, การจัดตั้งศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอด,การจัดตั้งศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติขึ้น ในจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาค , การสนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอาชีพให้แก่คนตาบอดในชนบท โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน สมาคมฯและมูลนิธิฯ ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งทรงพระราชทานแก่ผู้ทำงานด้านคนพิการ ความว่า  งานช่วยเหลือผู้พิการมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้พิการมิได้เป็นผู้ที่อยากจะพิการ แต่อยากช่วยตนเอง ถ้าเราไม่สามารถช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงานอะไร เพื่อมีชีวิตและมีเศรษฐกิจของครอบครัว จะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัว หนักแก่สังคม ฉะนั้น นโยบายที่จะทำก็คือ ช่วยเขาให้ช่วยตัวเองได้ เพื่อที่จะให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม ”  

           

    เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา ในวันที่ ๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สมาคมฯ และ มูลนิธิ ฯ จึงได้จัดทำ  โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ด้วยการร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทยให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ มีความพร้อมต่อการพัฒนาและการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งสามารถเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการร่วมพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป   

 

ใบสั่งจองร่ม  “๘๘ พรรษา ร่มเย็นเป็นสุขทั่วหล้า ”
 ร่วมบริจาคสมทบทุน 135 บาท รับร่มที่ระลึก 1 คัน
 วันที่..........เดือน............................ พ.ศ...............
 ชื่อผู้สั่งจอง ( หากเป็นหน่วยงาน ขอชื่อผู้ติดต่อ ) ...............................................................................................................................
เลขที่.............หมู่............ ถนน.........................................ตำบล / แขวง...........................................อำเภอ  / เขต...............................  
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์....................................โทรสาร..................................... ออกใบเสร็จรับเงินในนาม   ชื่อผู้สั่งจอง    อื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................................    
ยินดีร่วมบริจาคเงินสนับสนุน “โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ”
จำนวน............................บาท(.............................................................................................) รับร่มที่ระลึกจำนวน......................คัน
ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์เป็นจำนวน................................บาท(...............................................................................)
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น............................................บาท (............................................................................................................)  
อัตราค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
□ ร่ม 1 คัน  ค่าจัดส่ง       20  บาท             
□ร่ม  2 คัน  ค่าจัดส่ง       40   บาท
□ ร่ม 3 - 6  คัน ค่าจัดส่ง  80 บาท               
□ร่ม  7 -12  คันค่าจัดส่ง 160  บาท
 
มีความประสงค์ขอรับร่มดังต่อไปนี้
- สี เหลือง,ฟ้า,ม่วง,เขียว
จำนวน ( คัน ).      ร่มพับ  3  ตอน     มือกาง    ด้ามพลาสติก ผ้าไนลอนป้องกันรังสี UV ขนาด 20 นิ้ว
 
- สี เหลือง,ฟ้า,ม่วง,เขียว,โอลด์โรส,น้ำตาล
ร่มพับ  2  ตอน       มือกาง   ด้ามไม้ ผ้าไนลอนป้องกันรังสี UV ขนาด 22 นิ้ว
 
- สี เหลือง,ฟ้า,ม่วง,เขียว,โอลด์โรส,น้ำตาล
ร่มยาว ตอนเดียว     ออโต้   ด้ามไม้ ผ้าไนลอนป้องกันรังสี UV ขนาด 24 นิ้ว
 
 
                                                                                                                                                                                            วิธีการบริจาคเงิน
1.โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีชื่อมูลนิธิคนตาบอดไทย 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนดินแดง ​:  ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ​128 0  85485 0
ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ : ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี   ​007 0 04410 4
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ : ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ​034 4  18061 9
ธนาคารกสิกรไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ : ออมทรัพย์   เลขที่บัญชี ​744 2 45208 8
​2. ติดต่อด้วยตนเองที่มูลนิธิคนตาบอดไทย , สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เลขที่
85 / 1 – 3   ซอยบุญอยู่     ถนนดินแดง   แขวงสามเสนใน    เขตพญาไท    กรุงเทพ ฯ 10400
Tel : 0 – 2248 0555 , 0 -2246 3835    Fax : 0 – 2248 0556 , 0 – 2245 9846
 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์