คุณอยู่ที่นี่

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมเข้าหารือกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.)

.

วันนี้(4 เม..61)เมื่อเวลา 13.30 . อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมเข้าหารือกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) นายต่อพงศ์ เสลานนท์ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วยจากการรายงานสถิติข้อมูลคนพิการทุกประเภทความพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ตั้งแต่วันที่ เดือนพฤศจิกายน ..๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน ..๒๕๖๐ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ,๘๕๗,๓๒๕ รายและสถิติถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ..๒๕๖๑ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ,๙๑๖,๘๒๘ รายซึ่งหมายความว่าภายใน4เดือนที่ผ่านมามีผู้พิการเพิ่มขึ้นจำนวน ๕๙,๕๐๓ ราย เท่ากับว่า1เดือนจะมีผู้พิการเพิ่มขึ้น ๑๔,๘๗๖ คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากสถิติ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยความจริงที่ใกล้ตัว รัฐจะต้องหันมามองและเตรียมการส่งเสริมนี้อย่างจริงจังเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนสร้างสังคมเพื่อทุกคน

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมฯเป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณและเหรียญหลวงปู่แสน ปสันโน รุ่นแสนเมตตาบารมี

.

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เมื่อเวลา 20.30 น. ณ ที่ทำการสมาคมสภาคนตาบอดและคนพิการ จังหวัดสุรินทร์ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมาเป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณและเหรียญหลวงปู่แสน ปสันโน รุ่นแสนเมตตาบารมี เนื้อทองคำแท้ให้กับผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมในงานศึกดาวรุ่ง ป.เชิดชัยและคอนเสิร์ทการกุศลรวมน้ำใจสนับสนุนองค์กรคนพิการในเครือข่าย ที่จังหวัดสุรินทร์

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

มอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม แก่คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี 2561

มอบรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก

รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม แก่คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี 2561

มูลนิธิอนุสรณ์หม่องามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อคัดเลือกคนพิการดีเด่นเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมมาแล้ว 14 ปี ตั้งแต่ปี 2546 

โครงการดังกล่าวได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี ในปีนี้มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จึงได้ให้มีการมอบรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกประจำปี 2561 อีกครั้งเป็นปีที่ 15 (ปี 2558 งดเว้นการมอบรางวัล 1 ปี เนื่องจากจัดงานฉลองครบ 100 ปีชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก) เพื่อยกย่องสนับสนุนและให้กำลังใจแกคนพิการในการพัฒนาตนเองให้ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงความสามารถคนพิการ และหน่วยงานต่างๆจะได้โอกาสแก่คนพิการในการประกอบอาชีพมากขึ้น

   คนพิการจะได้รับรางวัลคนพิการดีเด่นในการพัฒนาชีวิต มี 7 ประเภท ดังนี้

1. ทางการเห็น 1 รางวัล       

2. ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 1 รางวัล

3. ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างการ 1 รางวัล    

4. ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 1 รางวัล

5. ทางสติปัญญา 1 รางวัล    

6.  ทางการเรียนรู้ 1 รางวัล

7. ออทิสติก 1 ราวัล

คุณสมบัติของคนพิการที่สมควรได้รับการพิจารณา ได้แก่

1. เป็นคนพิการประเภทใดประเภทหนึ่งใน 7 ประเภท และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2. มีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ หรือมีหนังสือรับรองจากแพทย์ หรือจากหน่วยราชการ สมาคม มูลนิธิ ที่เกี่ยวกับคนพิการ ว่าเป็นคนพิการจริง

3. ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องต่อไปนี้

     1 การศึกษา     

      2. การงานและอาชีพ

      3. การดำรงชีวิต    

      4. การบำเพ็ญประโยชน์แก่ครอบครัวและชุมชน

4. มีความพฤติเรียบร้อยอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นตัวอย่าง และแบบอย่างได้

5. ไม่เคยได้รับการยกย่องระดับชาติในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

6. ผู้ที่เคยส่งผลงานมาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกได้อีก

7. คณะกรรมการโครงการฯ หรือคณะทำงานคัดเลือกไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกและเข็มเชิดชูเกียรติ สำหรับประเภทคนพิการนี้ได้รับเงินเป็นรางวัลคนละ 10,000 บาท อีกทั้งได้รับการประกาศเกียรติคุณในหนังสือที่มูลนิธิจัดพิมพ์ 

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตึกมหิดล ชั้น 4 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02-354-7393 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 61 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://www.princessngarmchit.org/home/

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดอาคารศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนล่าง

.

วันนี้(2เม..61)เมื่อเวลา 09.59 .นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน และนายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  สาขาภาคเหนือตอนล่าง  และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สานสายใย สายใจ สู่สายตา เพื่อให้คนตาบอดรู้หนังสือและมีงานทำโดยนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหารสมาคมและเจ้าหน้าที่สมาคมและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่า กันอย่างล้นเหลือ

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

อีกครั้งที่น้องนุ่น S2S ได้มาร้องเพลงเพราะๆต่อจากบทเพลงจันทร์ให้เราได้ฟังพร้อมกับเสียงเปียนโนที่นุ่มละมุน

อีกครั้งที่น้องนุ่น  S2S  ได้มาร้องเพลงเพราะๆต่อจากบทเพลงจันทร์ให้เราได้ฟังพร้อมกับเสียงเปียนโนที่นุ่มละมุน เธอหนอเธอ - แนน วาทิยา  Ost. บุพเพสันนิวาส  |  นุ่น กนกวรรณ  Cover - YouTube

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมเป็นประธานทอดผ้าป่าศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

.

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เมื่อเวลา 09.30 . วัดป่าสุทธาวาส ถนน สุขเกษม  ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมือง  จังหวัด สกลนคร นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมาเป็นประธานทอดผ้าป่าทุกบาท สร้างโอกาสให้คนตาบอด ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และผู้บริหารสมาคมและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานครั้งนี้

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561

.

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เมื่อเวลา 09.00 . ห้องประชุมขุนไกร โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดขสุพรรณบุรี นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสาขาฯและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

การสมัชชาคนพิการทุกประเภทแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐

.

การสมัชชาคนพิการทุกประเภทแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐“สภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัด: กลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัด” ระหว่างวันที่  ๒๓ - ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องพาเลชฮอล์ ชั้น ๗ โรงแรมอะเดรียติค พาเลช กรุงเทพฯ

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผอ.สมาคมเป็นตัวแทนนายกร่วมงานมอบวุฒิบัตร

.

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม  2561 เวลา 11.30 . โรงแรมอะเดรียติค พาเลช กรุงเทพ นายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมฯเข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับผู้แสดงความสามารถโดยมีนางสุจิตรา  พิทยานรเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานปิดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถด้านดนตรี (หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นนักร้องและนักดนตรี) รุ่นที่ และมอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับผู้แสดงความสามารถ จำนวน ๕๐ คน

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

พก. จับมือกรมประชาสัมพันธ์ เปิดบ้านแถลงข่าวเปิดตัวรายการ “เป็นกันเอง” ผลิตรายการเพื่อคนพิการ ผ่านรูปแบบรายการที่เป็นกันเอง เข้าใจง่าย

.

พก. จับมือกรมประชาสัมพันธ์ เปิดบ้านแถลงข่าวเปิดตัวรายการเป็นกันเองผลิตรายการเพื่อคนพิการ ผ่านรูปแบบรายการที่เป็นกันเอง เข้าใจง่าย 

วันนี้ (21 มี.. 61) เวลา 15.00 . ลานศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร กรมประชาสังเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานแถลงข่าว "เปิดบ้านจิบน้ำชา...เป็นกันเองซึ่งเป็นความร่วมมือของ พก. และกรมประชาสัมพันธ์ ในการร่วมผลิตรายการที่มีเนื้อหาด้านคนพิการ องค์ความรู้ และสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวของคนพิการ ด้วยเนื้อหารายการที่เป็นมุมมองแปลกใหม่ ผ่านรูปแบบรายการที่เป็นกันเอง สามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในรูปแบบประชารัฐ โดยมีผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พก. และ นายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศและผู้แทนองค์กรคนพิการ รวมจำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมงาน

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้า