คุณอยู่ที่นี่

รองผู้ว่าเมืองนครพนมเยี่ยมชมนักร้องนักดนตรี

รูป

วันนี้ (25 ธ.ค. 58) เมื่อเวลา 18.00 น. ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการแสดงการร้องเพลงของนักร้องนักดนตรีตาบอด โดยนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ นายรณยุทธ อิงสา ผู้อำนวยการสถาบันดนตรีคนตาบอด ได้ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) ครั้งที่ ๑ จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘  โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เริ่มประกวดแล้วFrom Street to Stars ครั้งที่ 1

รูป

วันนี้ (25 ธ.ค. 58) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม นายรณยุทธ อิงสา ผู้อำนวยการสถาบันดนตรีคนตาบอด ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) ครั้งที่ ๑ จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘  โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยวันนี้ได้มีประกวดร้องเพลงรอบคัดเลือกเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยมีกรรมการตัดสินประกวดร้องเพลงได้รับเกียรติจาก นายเรืองยศ พิมพ์ทอง จากค่ายRS, นายพงศ์ศักดิ์ ถนอมใจ จากค่าย GRAMMY,และนางสาวสโรชา เสนารัตน์ จากค่ายTRUE

บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีนักร้องนักดนตรีมาร่วมแสดงความสามารถกันอย่างคับคั่ง

 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประชุมสมัชชาสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2/2558

รูป

วันนี้ (24 ธ.ค. 58) เมื่อเวลา 11.00 น. โรงแรมศรีพฤทธาลัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ ได้มาบรรยายพิเศษ ของการประชุมสมัชชาสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2/2558 และการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2558

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครั้งที่ 18/2558

รูป

วันนี้ (16 ธ.ค.58)เมื่อเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี นายไมตรี  อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครั้งที่ 18/2558 โดยมีนายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ,นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย,นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ที่ปรึกษาสมาคม ,นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและผู้นำทางคนพิการอีกหลายท่านเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

          ในการประชุมครั้งนี้ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบและรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมาและพิจารณาอนุมัติงบประมาณในโครงการต่างๆและประธานได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบและอื่น
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ทอดผ้าป่าสร้างศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

รูป

วันนี้(13ธ.ค.)เมื่อเวลา 09.09 น. ที่วัดป่ามะไฟ นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและประธานในพิธี,นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย,นายสมชาย ปัญญเอกวงศ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ,นายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผอ.สมาคมฯและคณะได้เดินทางมาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสร้างศูนย์บริการคนพิการทั่วไปโดยนายสุชาติ ห้วยแก้ว นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดปราจีนบุรีให้การต้อนรับ ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง

     ในการจัดผ้าป่าครั้งนี้เพื่อนำรายได้จัดชื้อที่ดินเพื่อสร้างศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดปราจีนบุรี และพัฒนาศักยภาพคนพิการบูรณาการทั้งด้านการประกอบอาชีพ การศึกษาสังคมและวัฒนธรรม
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

"อดุลย์"ตรวจขบวนคนพิการ ร่วม"ปั่นเพื่อพ่อ"

รูป

"อดุลย์"ตรวจขบวนคนพิการ 1,911 คนร่วม"ปั่นเพื่อพ่อ"

วันนี้ (11 ธ.ค. 58) เมื่อเวลา 11.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจคนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคนพิการ ที่บริเวณโคโค่ วอล์ก (Coco Walk) สถานีรถไฟฟ้าราชเทวี     

จากนั้น พล.ต.ออดุลย์ กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อแสดงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ด้วยการร่วมใจทดแทนพระคุณต่อพ่อของแผ่นดิน อีกทั้งสร้างความสามัคคีของชาวไทยและต่างชาติ ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพกายและใจที่สดใสแข็งแรง โดยในวันนี้ (11 ธ.ค.) พบว่ามีคนพิการมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจากทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 1,911คน ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ มีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 423 คน ประกอบด้วย คนพิการจากสมาคมต่างๆ เช่น สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

ในส่วนนี้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนำโดยนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิก สนช.,นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ที่ปรึกษาสมาคม ,นายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผอ.สมาคมฯ,นายพรชัย กลับวิหค ผอ.ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ และพี่น้องคนตาบอดอีกคับคั่ง
สำหรับขบวนคนพิการมีการจัดเป็นขบวน 101 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.วีลแชร์ 22 คัน 2.รถโยก 101 คัน 3.จักรยานเรียงแถว 27 คัน และ 4.จักรยาน 243 คัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 393 คัน ซึ่งได้กำหนดเส้นทางปั่นจักรยานทั้งสิ้น 3.15 กิโลเมตร“
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ ฝึกอาชีพ และมีงานทำ ” เพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระราชกุศล

รูป

 ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ ฝึกอาชีพ และมีงานทำ     เพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระราชกุศล

วันนี้(9ธ.ค.58)เมื่อเวลา09.59 น.นางจำนรรค์   ศิริตัน  หนุนภักดี  นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ประธานฝ่ายฆราวาสและนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิก สนช.,นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ที่ปรึกษาสมาคม ,นายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผอ.สมาคมฯ,และพี่น้องคนตาบอดอีกคับคั่งและเจ้าหน้าที่สมาคมและมูลนิธิฯเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการ พรรษา ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ ฝึกอาชีพ และมีงานทำ     เพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา  พรรษา 
 
         เนื่องด้วย  มูลนิธิคนตาบอดไทย และ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนการกุศล  มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานหลักคือ ช่วยเหลือสนับสนุนและให้บริการแก่คนตาบอด เป็นระยะเวลากว่า ๔๐ ปี  แบ่งภาระหน้าที่ในการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน โดยสมาคม ฯ มุ่งเน้นเรื่อง สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และ การเข้าถึงโอกาสด้านต่าง ๆ ที่คนตาบอดพึงได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ   รวมทั้งการจัดตั้งสำนักงานสมาคม ฯ สาขา ทั่วทุกภูมิภาคจำนวน ๑๑ แห่ง ควบคู่ไปกับการจัดตั้งศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอด เพื่อฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติสอนอาชีพต่าง ๆ  สำหรับ มูลนิธิ ฯ  มีหน้าที่ในด้านการส่งเสริม  สนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาเพื่อให้คนตาบอดได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถแต่ละคน ด้วยการจัดตั้ง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ เพื่อผลิตหนังสือเสียง พร้อมทั้งให้บริการรับฟังหนังสือเสียงทางโทรศัพท์อัตโนมัติหมายเลข ๑๔๑๔ ตลอด  ๒๔ ชั่วโมง   การจัดตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดจังหวัดแพร่  , การดำเนินงานโครงการ วิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชน ทุกการดำเนินงานล้วนเป็นบริการแบบให้เปล่า ด้วยตระหนักดีว่า หากคนตาบอดได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาเป็นสิ่งแรก จะนำพาไปสู่การประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้อย่างยั่งยืน  ไม่ป็นภาระของสังคม  

         

 

               มูลนิธิ ฯ และ สมาคม ฯ ได้ยึดถือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  ทรงพระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะทำงานด้านคนพิการ   ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๒๗  ดังความตอนหนึ่งว่า    ช่วยเขาให้ช่วยตัวเองได้ เพื่อที่จะให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม   เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด 

วันที่  ๕   ธันวาคม    ๒๕๕    เป็นวโรกาสมหามงคลยิ่ง  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษ  พรรษา   ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธคุณ และ ถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน  ตลอดนเป็นสื่อกลางให้พสกนิกรชาวไทยร่วมทำความดี  ด้วยการช่วยเหลือ , ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทั่วประเทศ มูลนิธิ  และ สมาคม    จึงได้จัดทำโครงกา  พรรษา  ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ ฝึกอาชีพ และมีงานทำ ขึ้น เพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯและร่วมเผยแผ่พระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ให้เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า กำหนดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล วันพุธที่ ๙ ธันวาคม    เวลา ๐๙.๕๙ น.  พระอุโบสถ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  ถนนพระราม ๙ อย๑๙ เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร พระธรรมบัณฑิต  เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  ประธานองค์อุปถัมภ์   พระราชญาณกวี( ปิยโสภณ )  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  ประธานฝ่ายดำเนินการ  

นางจำนรรค์   ศิริตัน  หนุนภักดี  นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ประธานฝ่ายฆราวาส  จัดทอดผ้าป่า ฯ จำนวน ๘๘๐,๐๐๐ กอง ๆ ละ ๘๘ บาท หรือตามจิตศรัทธา

 ในโอกาสนี้

 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการ “๘๘พรรษา

รูป

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการ พรรษา ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ ฝึกอาชีพ และมีงานทำ     เพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา  พรรษา  และ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ

         เนื่องด้วย  มูลนิธิคนตาบอดไทย และ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนการกุศล  มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานหลักคือ ช่วยเหลือสนับสนุนและให้บริการแก่คนตาบอด เป็นระยะเวลากว่า ๔๐ ปี  แบ่งภาระหน้าที่ในการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน โดยสมาคม ฯ มุ่งเน้นเรื่อง สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และ การเข้าถึงโอกาสด้านต่าง ๆ ที่คนตาบอดพึงได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ   รวมทั้งการจัดตั้งสำนักงานสมาคม ฯ สาขา ทั่วทุกภูมิภาคจำนวน ๑๑ แห่ง ควบคู่ไปกับการจัดตั้งศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอด เพื่อฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติสอนอาชีพต่าง ๆ  สำหรับ มูลนิธิ ฯ  มีหน้าที่ในด้านการส่งเสริม  สนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาเพื่อให้คนตาบอดได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถแต่ละคน ด้วยการจัดตั้ง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ เพื่อผลิตหนังสือเสียง พร้อมทั้งให้บริการรับฟังหนังสือเสียงทางโทรศัพท์อัตโนมัติหมายเลข ๑๔๑๔ ตลอด  ๒๔ ชั่วโมง   การจัดตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดจังหวัดแพร่  , การดำเนินงานโครงการ วิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชน ทุกการดำเนินงานล้วนเป็นบริการแบบให้เปล่า ด้วยตระหนักดีว่า หากคนตาบอดได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาเป็นสิ่งแรก จะนำพาไปสู่การประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้อย่างยั่งยืน  ไม่ป็นภาระของสังคม  

           

               มูลนิธิ ฯ และ สมาคม ฯ ได้ยึดถือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  ทรงพระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะทำงานด้านคนพิการ   ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๒๗  ดังความตอนหนึ่งว่า    ช่วยเขาให้ช่วยตัวเองได้ เพื่อที่จะให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม   เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด 

วันที่  ๕   ธันวาคม    ๒๕๕    เป็นวโรกาสมหามงคลยิ่ง  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษ  พรรษา   ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธคุณ และ ถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน  ตลอดนเป็นสื่อกลางให้พสกนิกรชาวไทยร่วมทำความดี  ด้วยการช่วยเหลือ , ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทั่วประเทศ มูลนิธิ  และ สมาคม    จึงได้จัดทำโครงกา  พรรษา  ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ ฝึกอาชีพ และมีงานทำ ขึ้น เพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯและร่วมเผยแผ่พระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ให้เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า กำหนดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล วันพุธที่ ๙ ธันวาคม    เวลา ๐๙.๕๙ น.  พระอุโบสถ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  ถนนพระราม ๙ อย๑๙ เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร พระธรรมบัณฑิต  เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  ประธานองค์อุปถัมภ์   พระราชญาณกวี( ปิยโสภณ )  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  ประธานฝ่ายดำเนินการ  

นางจำนรรค์   ศิริตัน  หนุนภักดี  นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ประธานฝ่ายฆราวาส  จัดทอดผ้าป่า ฯ จำนวน ๘๘๐,๐๐๐ กอง ๆ ละ ๘๘ บาท หรือตามจิตศรัทธา

 ในโอกาสนี้ มูลนิธิ ฯ และ สมาคม ฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน   ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล ฯ ตามจำนวนกองที่ท่านพิจารณา  หรือ ตามกำลังศรัทธา พร้อมทั้ง ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการทอดผ้าป่ ไปยังเจ้าหน้าที่พนักงาน ผู้มีจิตศรัทธา และ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ฯ   ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว   มูลนิธิ ฯ และ สมาคม ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านตลอดจนบุคลากรในหน่วยงานของท่านร่วมทำความดี ให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทั่วประเท  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญอย่างยั่งยืนสืบไป ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

พม.ขับเคลื่อนแผนงาน ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

รูป

วันนี้(3 ธ.ค. 58) ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวเปิดงานวันคนพิการสากล 3 ธันวาคม 2558  

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีคนพิการที่ได้รับการจดทะเบียนและออกบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน 1,642,448 คน ซึ่งภาครัฐได้ดูแลให้ได้รับสิทธิ์และสวัสดิการตามกฎหมายอย่างทั่วถึง โดยในปี 2559 กระทรวงพัฒนาสังคมมีโครงการสำคัญที่จะดำเนินการคือการขับเคลื่อนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการผู้สูงอายุและทุกคนในสังคม การส่งเสริมอาชีพคนพิการในชุมชน การพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดให้สามารถประกอบอาชีพมีรายได้ การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการโดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์มาตรการแนวทางรวมถึงสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการเพื่อส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรมเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

โดยมีผู้พิการเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งรวมไปถึงนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย,รองประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย, นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิก สนช.,นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ที่ปรึกษาสมาคม ,นายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผอ.สมาคมฯ,นายรณยุทธ อิงสา ผู้อำนวยการสถาบันดนตรีคนตาบอด และพี่น้องคนตาบอดอีกคับคั่งภายในงานได้มีกำหนดการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคนพิการต้นแบบในงานวันคนพิการสากลและรับโล่รางวัลคนพิการต้นแบบประจำปี 2558 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคาร ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 
           เมื่อเวลา 07.30 น.บรรยากาศภายในงานคึกคักตั้งแต่เช้ามีผู้พิการได้มาลงทะเบียนรับเอกสาร และชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ หลังจากนั้นได้มีการอ่านสาส์นวันคนพิการสากล ประจำปี 2558 โดยผู้แทนองค์การสหประชาชาติ  ประธานสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
 
          เมื่อเวลา09.00น. เวทีเสวนาสังคมบูรณาการเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม หลังจากเวทีสัมมนาประธานในพิธีเดินทางมาถึงและเข้าสู่บริเวรการจัดงาน ได้มีการฉายวีดิทัศน์"สถานการณ์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" และการแสดงของนักร้อง From Street to Stars ได้ร้องเพลงและการอแสดงของนักเรียนพิการจำนวน 1 ชุด หลังนั้นได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวน 163 รางวัล
- หน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก 22 แห่ง
- องค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 57 องค์กร
- คนพิการต้นแบบ 63 คน
 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้า