คุณอยู่ที่นี่

นายกฯแสดงความยินดีอาจารย์มณเฑียร บุญตัน

นายกรัฐมนตรี แสดงความยินดี 'มณเฑียร บุญตัน' ได้รับแต่งตั้งคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ UN

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำนายมณเฑียร บุญตัน ผู้ได้รับเลือกตั้งตำแหน่งคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ วาระปี พ.ศ. ‪2560 - 2563‬ และคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดย นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชม นายมณเฑียร และคณะทำงาน ที่ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งรัฐบาลมุ่งหวังว่าคนพิการจะสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างเท่าเทียม อย่างไรก็ตาม นายมณเฑียร กล่าวขอบคุณรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความสนับสนุนเรื่องสิทธิของคนพิการ
 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมคนตาบอดฯร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอความเป็นธรรมวินิจฉัยในการเป็นผู้ถูกเลือกปฏิบัติ

รูป

สมาคมคนตาบอดฯร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอความเป็นธรรมวินิจฉัยในการเป็นผู้ถูกเลือกปฏิบัติ

วันนี้ (30 มิ.ย.59) นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ออกหนังสือขอความเป็นธรรมวินิจฉัยในการเป็นผู้ถูกเลือกปฏิบัติถึงประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีเนื้อหาใจความว่า  ตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  23 เมษายน  2559 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ โดยมีประเด็นให้ประชาชนเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ดังต่อไปนี้
 1. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ทั้งฉบับ
 2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญชุดนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกัน ของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี” 
 แม้ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดทำแอปพลิเคชัน “ฉลาดรู้ประชามติ” เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญทั้งรูปแบบตัวหนังสือ และอินโฟกราฟฟิค กระบวนการออกเสียงประชามติ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงประชามติก็ตาม หากแต่จนถึงปัจจุบันคนตาบอดยังไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวในการเข้าถึงข้อมูลตามความมุ่งหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ ความรู้ความเข้าใจที่คนตาบอดจะใช้ประกอบการตัดสินใจออกเสียงประชามติ อาจไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจออกเสียงประชามติตามเจตนารมณ์ของตน ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนตาบอดที่พึงได้รับสิทธิเหล่านี้ตามกฎหมาย
 ในการนี้ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในฐานะองค์กรสมาชิกของคนตาบอดระดับชาติมีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนพิทักษ์สิทธิให้แก่คนตาบอด จึงใคร่ขอความเป็นธรรมมายังท่าน ในการวินิจฉัยว่าการกระทำเหล่านี้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อคนตาบอดหรือไม่ ทั้งนี้ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาโดยให้มีการจัดทำสื่อที่คนตาบอดสามารถเข้าถึงในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ในรูปแบบที่คนตาบอดสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ประกอบด้วย เอกสารอักษรเบรลล์ เอกสารอิเล็กโทนิค และหนังสือเสียงเพื่อเผยแพร่ผ่านทางห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ตลอดจนการเผยแพร่ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ หมายเลข 1414 เพื่อการมีส่วนร่วมเต็มตามศักยภาพของคนตาบอดในฐานะพลเมืองที่จะร่วมสร้างสังคมไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ”

รูป

ด้วยทางมูลนิธิกลุ่มอีซูซุได้ร่วมมือกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ในการดำเนินโครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่พิการ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ก.ค. 59 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

- สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 
คุณศิริรัช ไชยรัตน์
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2354-5349, 091-563-4966 
- มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ
คุณภาวินี ศรีสุธรรม / คุณภวิกา ชัยภาสกรสกุล
โทร. 0 2966 2111 ต่อ 3365 / 3355
สายตรง 0-2966-2188-90 โทรสาร 0-2513-6863, 0-2966-2297
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมฯจัดการแข่งขันโกบอล

รูป

วันนี้ (19 มิ.ย.59)เมื่อเวลา 08.00 น.ณ โรงยิมเนเซี่ยม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้จัดการแข่งขันกีฬาโกบอล TAB CUP ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2559

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมฯแสดงความยินกับอาจารย์มณเฑียร

รูป

เมื่อวานนี้ (14 มิ.ย. 59) ที่สหรัฐอเมริกา สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีอาจารย์มณเฑียร บุญตันหรือพี่หนานของพวกเราคนตาบอดในการได้รับคัดเลือกให้เป็นกรรมการสิทธิคนพิการแห่งองค์การสหประชาชาติเป็นสมัยที่ 2 จากที่ Facebook wiriya Namsiripongpun ได้โพสต์ข้อความว่า "ไชโยเราชนะแล้ว!!! อาจารย์มณเฑียร ได้คะแนนมาเป็นที่ 4 102 คะแนน มากกว่าญี่ปุ่น คะแนนต้องการเพียง 82 คะแนน" ขอบคุณภาพและข่าวจากท่านอาจารย์วิริยะด้วยครับ

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมพบปะโครงการฝึกอบรม ให้กินอิ่มเพียงครั้งให้สตางค์อิ่มไม่นาน ให้ความรู้ ให้งาน อิ่มทั้งครอบครัว อิ่มชั่วชีวิต

รูป

นายกสมาคมพบปะโครงการฝึกอบรม ให้กินอิ่มเพียงครั้งให้สตางค์อิ่มไม่นาน ให้ความรู้ ให้งาน อิ่มทั้งครอบครัว อิ่มชั่วชีวิต

วันนี้(9 มิ.ย. 59)เมื่อเวลา 11.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมนวด ไสวนวดแผนโบราณ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และคณะได้มาเยี่ยมเยือนศูนย์ฝึกวิชานวดแผนไทยจุดนวดให้คนตาบอด พร้อมกันทั่วประเทศภายใต้โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ ฝึกอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชนบท(เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและบรรเทาปัญหาการว่างงาน)ภายใต้คำกล่าวว่า ให้กินอิ่มเพียงครั้งให้สตางค์อิ่มไม่นาน ให้ความรู้ ให้งาน อิ่มทั้งครอบครัว อิ่มชั่วชีวิต ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดจังหวัด
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งจัดพิธีไหว้ครู

รูป

ด้วยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี  ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ  ได้ร่วมกับคณะครูอาจารย์ จากโรงเรียนการแพทย์แผนไทยวัดพระเชตุพล (วัดโพธิ์) และคณะครูอาจารย์ประจำศูนย์ฯ  ได้กำหนดให้มีพิธีไหว้ครูหมอนวด  ในวันที่  16  มิถุนายน  2559  ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 7 ในระหว่างเวลา 08.00-10.00 น.  ณ  ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ  

          ทั้งนี้  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนหมอนวดตาบอดที่ผ่านการอบรมนวดจากศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี ทุกรุ่นเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
นายพรชัย  กลับวิหค ผอ.ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ ติดต่อสอบถาม 02-4121380-2
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมเป็นประธานทอดผ้าป่าสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงราย

รูป

วันนี้(29พ.ค 59)เมื่อเวลา 13.00 น. ณ วัดร่องกู่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและคณะได้มาเป็นประธานทอดผ้าป่าสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงราย

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่น

รูป

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคัดเลือกคนพิการดีเด่นเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม แก่คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2559 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิที่เกี่ยวข้อง หรือที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.princessngarmchit.org  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2354-7391-4
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้า