คุณอยู่ที่นี่

สมาคมฯร่วมกับมูลนิธิคนตาบอดไทยทอดผ้าป่าช่วยคนตาบอด

รูป

วันนี้(14 มี.ค.60 ) เมื่อเวลา 09.59 น. ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร      

สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร องค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ,ดร.มณเฑียร   บุญตัน  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานฝ่ายฆราวาส ,นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ,ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการ “ ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ ฝึกอาชีพ และมีงานทำ ”       
 
          เนื่องด้วย  มูลนิธิคนตาบอดไทย และ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนการกุศล  มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานหลักคือ ช่วยเหลือสนับสนุนและให้บริการแก่คนตาบอด เป็นระยะเวลากว่า ๔๐ ปี  แบ่งภาระหน้าที่ในการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน โดยสมาคม ฯ มุ่งเน้นเรื่อง สิทธิประโยชน์ , สวัสดิการ และ การเข้าถึงโอกาสด้านต่าง ๆ ที่คนตาบอดพึงได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ   รวมทั้งการจัดตั้งสำนักงานสมาคม ฯ สาขา ทั่วทุกภูมิภาคจำนวน ๑๑ แห่ง ควบคู่ไปกับการจัดตั้งศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอด เพื่อฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ สอนอาชีพต่าง ๆ  มูลนิธิ ฯ  มีหน้าที่ในด้านการส่งเสริม  สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาเพื่อให้คนตาบอดได้รับการศึกษาสูงสุด ตามความสามารถแต่ละคน ด้วยการจัดตั้ง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ เพื่อผลิตหนังสือเสียง พร้อมทั้งให้บริการรับฟังหนังสือเสียงทางโทรศัพท์อัตโนมัติหมายเลข ๑๔๑๔ ตลอด  ๒๔ ชั่วโมง   , การจัดตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดจังหวัดแพร่  , การดำเนินงานโครงการ วิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชน ทุกการดำเนินงานล้วนเป็นบริการแบบให้เปล่า ด้วยตระหนักดีว่า หากคนตาบอดได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาเป็นสิ่งแรก จะนำพาไปสู่การประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวโดยไม่ตกเป็นภาระของสังคม  
          
             เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนตาบอดทั่วประเทศ  ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่การเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติ มูลนิธิ ฯ และ สมาคม ฯ จึงได้จัดทำโครงการ “ ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ ฝึกอาชีพ และมีงานทำ” ขึ้น เพื่อจัดหารายได้ สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ให้รู้หนังสือ ได้รับโอกาสด้านการศึกษา  ฝึกอาชีพ  และมีงานทำ พร้อมเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการร่วมพัฒนาประเทศชาติต่อไป
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับคนตาตอดสู่AEC

รูป

วันนี้(10 มี.ค.60)เมื่อเวลา 09.00 น. ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนตาบอดไทยสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ ๑๐ ถึง ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมฯร่วมกับ ม.กรุงเทพ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ

รูป

สมาคมฯร่วมกับ ม.กรุงเทพ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ

วันนี้ (28 ก.พ. 60 ) เมื่อเวลา 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและนายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มาลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในโครงการ EYE CARE คืนดวงตาให้แก่ผู้พิการทางสายตา และแถลงถึงความพร้อมในการพัฒนาความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเพื่อผู้พิการทางสายตาและแนะนำตัวอย่างกิจกรรมนำร่อง The ONCE นวัตกรรมการออกแบบแฟชั่นเพื่อผู้พิการทางสายตา
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมฯร่วมกับ ม.กรุงเทพ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ

รูป

สมาคมฯร่วมกับ ม.กรุงเทพ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ

วันนี้ (28 ก.พ. 60 ) เมื่อเวลา 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและนายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มาลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในโครงการ EYE CARE คืนดวงตาให้แก่ผู้พิการทางสายตา และแถลงถึงความพร้อมในการพัฒนาความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเพื่อผู้พิการทางสายตาและแนะนำตัวอย่างกิจกรรมนำร่อง The ONCE นวัตกรรมการออกแบบแฟชั่นเพื่อผู้พิการทางสายตา
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สัมมนาเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพนวดของคนตาบอด

รูป

สัมมนาเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพนวดของคนตาบอด

วันนี้ (28 ก.พ.60 ) เมื่อเวลา 11.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพฯ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นประธานปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพนวดแผนไทยของคนตาบอด ตามกฏหมายใหม่ ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คอนเสิร์ตการกุศล Gift From Blind เพื่อผู้พิการทางสายตา

รูป

คอนเสิร์ตการกุศล Gift From Blind เพื่อผู้พิการทางสายตา

 
วันนี้ (26 ก.พ. 60 ) เมื่อเวลา 18.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกส
นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและนายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มาเป็นประธานรับมอบเงินงานคอนเสิร์ต “Gift From Blind” คอนเสิร์ตการกุศล เพื่อผู้พิการทางสายตา จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกส
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมฯเยี่ยมเยือนจุดนวด ให้กินอิ่มเพียงครั้ง ให้สตางค์อิ่มไม่นาน ให้ความรู้ ให้งาน อิ่มทั้งครอบครัว อิ่มชั่วชีวิต

รูป

นายกสมาคมฯเยี่ยมเยือนจุดนวด ให้กินอิ่มเพียงครั้ง ให้สตางค์อิ่มไม่นาน ให้ความรู้ ให้งาน  อิ่มทั้งครอบครัว อิ่มชั่วชีวิต

วันนี้ (16 ก.พ.60 ) เมื่อเวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพนวดคนตาบอด จังหวัดเชียงราย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและคณะได้มาเยี่ยมเยือน"โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ ฝึกอาชีพให้กับคนพิการละผู้ดูแลคนพิการในชนบท"(เพื่อลดความเหลี่ยมล้ำในสังคมและบรรเทาปัญหาการว่างงาน)โดยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย,สมาคมคนตาบอดจังหวัด, สบท.สาขา ระยะเวลา 90 วัน ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 - 18 กุมภาพันธ์ 2550 จุดนวดลำดับที่ 5705-234
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เปิดศูนย์ฝึกอาชีพสมาคมคนตาบอดเมืองลำปางอย่างเป็นทางการแล้ว

รูป

วันนี้(14 ก.พ. 60) ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสมาคมคนตาบอดเมืองลำปาง นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้มาเป็นประธานพิธีในการเปิดอย่างเป็นทางการสำหรับศูนย์ฝึกอาชีพของสมาคมคนตาบอดเมืองลำปาง และช่วงเย็นเวลา 18.00 น. นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด ลำปาง และรองผู้ว่าฯได้มาเป็นเกียรติร่วมงาน โดยมีนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและคณะมาให้การต้อนรับ ในงานมีคอนเสิร์ตมอบความรักอันสดใสจากใจรวงทอง ทองลั่นธม มาร้องเพลงขับกล่อมให้ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่สนับสนุนในการก่อสร้างอาคารในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมฯศึกษาแนวทางตามศาสตร์พระราชา

รูป

นายกสมาคมฯศึกษาแนวทางตามศาสตร์พระราชา

วันนี้(8 ก.พ.60) เมื่อเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 213-216  อาคาร2 รัฐสภานายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย,สมาชิก สปท. ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการกลไกการมีส่วนร่วมสืบสานศาสตร์พระราชาภายใต้คณะทำงานสืบสานศาสตร์พระราชา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เรียกกันสั้นๆว่า “อนุ 3 ศาสตร์พระราชา สปท.” คณะกลไกการมีส่วนร่วม เป็นการประชุมพิเศษ เชิงปฏิบัติการ ระดมความเห็นจากหลายภาคส่วน ซึ่งมีกำหนดการประชุมปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนสืบสาน ศาสตร์พระราชา” วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุม 213-216 
โดยเริ่มตั้งแต่
09.00 น. ลงทะเบียน เดินชมนิทรรศการ 
09.15-09.30 น. ประธาน กล่าวต้อนรับ (กระบวนการ CHECK IN)
09.30-09.45 น. เลขาคณะอนุฯ สรุป สาระการประชุมที่ผ่านมา 
10.00-12.00 น. แบ่งกลุ่มย่อย  โจทย์ที่ ๑ ค้นหากลไกการมีส่วนร่วมจากกรณีศึกษาในระดับพื้นที่ (จังหวัด)นำเสนอผลงานของกลุ่มย่อย 
1200-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (จับคู่พูดคุย) 
13.30-14.00 น. สะท้อนสิ่งที่ได้ค้นพบใหม่ ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา 
14.00-15.30 น. แบ่งกลุ่มค้นหา แนวทางการขยายผลสู่กลไกการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน (ระดับชาติ)นำเสนอผลงานของกลุ่มย่อย 
15.30-16.00 น. กระบวนการ CHECK OUT
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมฯร่วมศึกษาแนวทางการเกษตรศาสตร์พระราชา

รูป

วันนี้(3 ก.พ.60) เมื่อเวลา 19.30 น. ณ บ้านนาเรียง นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะอนุกรรมการกลไกการมีส่วนร่วมสืบสานศาสตร์พระราชาภายใต้คณะทำงานสืบสานศาสตร์พระราชา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เรียกกันสั้นๆว่า “อนุ 3 ศาสตร์พระราชา สปท.” เดินทางไปที่ดูงานกันที่บ้านนาเรียงเพื่อติดตามงานการสืบสานศาสตร์พระราชาของชาวบ้านที่นั่น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บ้านนาเรียง ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้า