คุณอยู่ที่นี่

ประกาศรับสมัครหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง

.

ประกาศรับสมัครหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง 

ด้วยทางศูนย์ฯจะเปิดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย สำหรับผู้พิการทางการเห็นรุ่นที่ 8 ประจำปี 2562 จำนวน 60คน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการทางการเห็นที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวได้ลงชื่อเพื่อสมัครเข้ารับฝึกอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยผู้เข้าอบรมจะต้องมีคุณสมับติ ดังนี้
1. เป็นผู้พิการทางการเห็น
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. ผ่านการอบรมหลักสูตรนวดไทยขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 255ชั่วโมง
4. ไม่เป็นผู้พิการซ้ำซ้อน
5. ไม่เป็นผู้ต้องโทษคดีอาญาซึ่งศาลตัดสินพิพากษาถึงที่สุด
6. สามารถเข้าอบรมได้เต็มหลักสูตรระยะเวลา 5 เดือน
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ 1ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน  1ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิบัตรการผ่านการอบรมนวดไทยขั้นพื้นฐาน 1ฉบับ
5. รูปถ่าย 1นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 
ผู้สนใจสามารถลงชื่อสมัครได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 024121380-2 โดยหลังจากลงชื่อสมัครแล้วให้ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น มายังศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ
เลขที่ 61/32-41 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 11 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
 
หมายเหตุ*** กำหนดการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2561
ลงชื่อ นายพรชัย กลับวิหค
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

นายกสมาคมฯมาบรรยายพิเศษให้พี่น้องอุดรธานี

.

วันนี้(17 ..61)เมื่อเวลา 11.00 . โรงแรมอุดรโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มาบรรยายพิเศษในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลสู่การได้รับมาตราฐานองค์กรด้านคนพิการ ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2561

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

จ.พังงา เปิดมหกรรมรวมพลังทำความดี ใต้ร่มพระบารมี To Happiness Phang Nga City

.

.พังงา เปิดมหกรรมรวมพลังทำความดี ใต้ร่มพระบารมี To Happiness Phang Nga City

        นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลังทำความดีใต้ร่มพระบารมี To Happiness Phang Nga City บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน อาสาสมัคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรวมพลังกันในการทำความดี สร้างสังคมพังงาแห่งความสุข แสดงถึงความห่วงใยดูแลทุกข์สุขของกันและกันชาวจังหวัดพังงา โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในครั้งนี้

          ภายในงานศิลปิน S2S ขับกล่อมเสียงเพลงในงานมหกรรมรวมพลังทำความดี ใต้ร่มพระบารมี To Happiness Phang-nea city

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประกาศ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยฉบับที่ 005/2561

.

ประกาศ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยฉบับที่ 005/2561

เรื่อง การส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ไว้ใช้ยามสูงวัย
          ด้วยปรากฏว่ามีคนตาบอดจำนวนไม่น้อยที่ประกอบอาชีพอิสระในสาขาต่าง ๆ ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม เมื่อย่างเข้าสู่ผู้สูงอายุความสามารถในการประกอบอาชีพหารายได้ก็ลดน้อยถอยลง ทำให้ไม่มีหลักประกันในการดำรงชีพอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะในสาขาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
           ดังนั้น ในโอกาสที่สมาคมฯ ได้รับการจัดสรรสลากฯ เพิ่มจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบมอบหมายให้โครงการสลากฯ ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการ จัดสรรจัดจำหน่ายสลากฯ ให้กับสมาชิกรายใหม่และรายเดิม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนส่งเสริมให้สมาชิกรับสลากฯทุกราย เข้าร่วมโครงการ “ออมทรัพย์ไว้ใช้ยามสูงวัย” โดยฝากเงินเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) หรือสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด จากส่วนลด ร้อยละ 0.75 ของราคาสลากฯเท่ากับเล่มละ 60 บาท ทั้งนี้ ให้เริ่มตั้งแต่งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ส่วนสมาชิกรับสลากฯ รายเดิม ให้เริ่มตั้งแต่งวดวันที่ 17 มกราคม 2562 เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 246 3835 ต่อ 100 - 101
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดไทย

.

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดในประเทศไทย

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดป้าย “สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนบน

.

พิธีเปิดป้ายสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนบนวันศุกร์ที่ 24  สิงหาคม  2561  เลขที่ 276 .4 .หนองผึ้ง .สารภี .เชียงใหม่

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมฯบรรยายพิเศษจากผลงานสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาคุณภาพคนตาบอด

.

วันนี้(13 สิงหาคมหาคม 2561)เมื่อเวลา 9.00 . สตาร์บีบรีสอร์ต จังหวัดจันทบุรี นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มากล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ เรื่อง จากผลงานสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาคุณภาพคนตาบอดในโครงการสัมมนาบุคลากรกับการสร้างพลังทีมงานเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดชาวอีสานอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2561 สตาร์บีบรีสอร์ต จังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หมอนวดตาบอดสกลนครออกหน่วยนวดเพื่อสุขภาพให้คนสกลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

.

หมอนวดตาบอดสกลนครออกหน่วยนวดเพื่อสุขภาพให้คนสกลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

นายปัญญา จันทะเสน ประธานศูนย์บริการคนตาบอดจังหวัดสกลนครร่วมกับและนางโสภา ทาแสง นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดสกลนครได้จัดกิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ สตรี คนพิการ ทั้ง18อำเภอในจังหวัดสกลนครเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 เจริญพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา ตั้งแต่วันที่12-29สิงหาคม2561
 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี

.

“ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นแรงใจให้คนตาบอดในรายการ “Over The Limit talent show

ร่วมเป็นแรงใจให้คนตาบอดในรายการ “Over The Limit talent show ปฏิบัติการทะลุพิกัด” 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้า