คุณอยู่ที่นี่

มารู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของคนพิการกันเถอะ!!!

.

มารู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของคนพิการกันเถอะ!!! 

 

ในวันนี้ขอเสนอเรื่องสิทธิด้านการแพทย์

 

คนพิการสามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือที่เรียกว่า (บัตรทองคนพิการ .74) ได้ที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง!!! โดยไม่ต้องมีใบส่งต่อ และมีสิทธิได้รับบริการขั้นพื้นฐานทางการแพทย์ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยติดต่อหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ใกล้บ้านทุกแห่ง 

 

โดยคนพิการจะได้รับบริการขั้นพื้นฐานทางการแพทย์ ดังนี้

* การตรวจวินิจฉัย

* การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

* การตรวจด้วยวิธีพิเศษอื่นตามสิทธิ

* การแนะแนวให้คำปรึกษา

* บริการเป็นรายกรณี เช่น การให้ยา เวชภัณฑ์ การศัลยกรรม กายภาพบำบัด พยาบาลจิตเวช อรรถบำบัด รวมถึงกรณีการจัดหา ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ เป็นต้น

 

คนพิการสามารถติดต่อขอรับบริการทางการแพทย์ได้ที่สถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลในกำกับของรัฐ สถานพยาบาลรัฐวิสาหกิจ สถานพยาบาลเอกชนที่รัฐกำหนด โดยเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิ์ของคนพิการซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ 

 

**สอบถามข้อมูลสถานพยาบาลได้ที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สายด่วนโทร 1330 หรือ สายด่วนประกันสังคม 1506 (ยกเว้น คนพิการที่ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนประกันอื่นใดที่รัฐจัดให้แล้ว เช่น สิทธิประกันสังคมรัฐวิสาหกิจ สิทธิประกันสังคม เป็นต้น)**

 

สามารถคลิ๊ก อ่านสิทธิประโยชน์ของคนพิการเพิ่มเติมได้ที่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ .. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 .. 2556 (กฎหมายคนพิการ) http://dep.go.th/?q=th/node/446

มีข่าวดีมาบอก สำหรับคนพิการที่มองหางาน โอกาสมาถึงท่านแล้ว!!!!

มีข่าวดีมาบอก สำหรับคนพิการที่มองหางาน โอกาสมาถึงท่านแล้ว!!!!

 
การเคหะแห่งชาติ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ "การเคหะแห่งชาติเปิดรับสมัครคนพิการเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างการเคหะแห่งชาตินับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 61"
 
**การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครคนพิการ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างการเคหะแห่งชาติ ในตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 14 อัตรา กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561  
 
>>>โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ได้แก่ 
1. มีสัญชาติไทย 
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ 31 ตุลาคม 2561) 
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
4. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
5. มีสมุดประจำตัวคนพิการ หรือบัตรประจำตัวคนพิการ (ยังไม่หมดอายุ)
6. เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย (สามารถช่วยเหลือตัวเองได้) เป็นต้น 
 
ส่วนคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีที่กำหนด 15 สาขา และต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. ได้มีการรับรองไว้แล้ว โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยภายในวันปิดรับสมัครสอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปด้วย
 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ทางเว็บไซต์ ‭https://www.nha.co.th‬ หัวข้อ “การรับสมัคร
คนพิการ” พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 
 
ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 วงเล็บมุมซอง (เอกสารสมัครงาน) โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร 
 
หลังจากนั้น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ทางเว็บไซต์ ‭www.nha.co.th‬ หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก”หากผู้สมัครสอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและปฏิบัติตามขั้นตอนการรับสมัครที่กำหนดไว้แต่ไม่มีรายชื่อให้นำหลักฐานการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปติดต่อได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเคหะแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 13 ในวันและเวลาราชการภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร. ‭0 2351 6239‬ , ‭0 2351 7379‬, 
‭0 2351 6014‬, ‭0 2351 7901‬ และ ‭0 2351 6374‬ ในวันและเวลาราชการ
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 9/2561

.

เมื่อวานนี้(29 ..61) เวลา 10.00 . สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 9/2561

 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ปิดตาเปิดใจฟังเสียง เพื่อทำโลกนี้ให้สว่างขึ้น

.

ปิดตาเปิดใจฟังเสียง เพื่อทำโลกนี้ให้สว่างขึ้น

วันพฤหัสบดี 20 กันยายน นี้เตรียมรับชมรับฟังเดี่ยวไมโครโฟน ประสบการณ์ ชีวิต และแรงบันดาลใจ ต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และเชิญรับชมคอนเสิร์ตจากศิลปิน S2S เวลา 12.30 . ห้องออดิเทอเรี่ยม ตึก 11 .รังสิต จัดโดยสโมสรนักศึกษานวัตกรรมสังคม .รังสิต ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

#สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย #ปิดตาเปิดใจฟังเสียงเพื่อทำโลกนี้ให้สว่างขึ้น

 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง

.

ประกาศรับสมัครหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง 

ด้วยทางศูนย์ฯจะเปิดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย สำหรับผู้พิการทางการเห็นรุ่นที่ 8 ประจำปี 2562 จำนวน 60คน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการทางการเห็นที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวได้ลงชื่อเพื่อสมัครเข้ารับฝึกอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยผู้เข้าอบรมจะต้องมีคุณสมับติ ดังนี้
1. เป็นผู้พิการทางการเห็น
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. ผ่านการอบรมหลักสูตรนวดไทยขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 255ชั่วโมง
4. ไม่เป็นผู้พิการซ้ำซ้อน
5. ไม่เป็นผู้ต้องโทษคดีอาญาซึ่งศาลตัดสินพิพากษาถึงที่สุด
6. สามารถเข้าอบรมได้เต็มหลักสูตรระยะเวลา 5 เดือน
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ 1ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน  1ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิบัตรการผ่านการอบรมนวดไทยขั้นพื้นฐาน 1ฉบับ
5. รูปถ่าย 1นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 
ผู้สนใจสามารถลงชื่อสมัครได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 024121380-2 โดยหลังจากลงชื่อสมัครแล้วให้ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น มายังศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ
เลขที่ 61/32-41 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 11 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
 
หมายเหตุ*** กำหนดการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2561
ลงชื่อ นายพรชัย กลับวิหค
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมฯมาบรรยายพิเศษให้พี่น้องอุดรธานี

.

วันนี้(17 ..61)เมื่อเวลา 11.00 . โรงแรมอุดรโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มาบรรยายพิเศษในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลสู่การได้รับมาตราฐานองค์กรด้านคนพิการ ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2561

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

จ.พังงา เปิดมหกรรมรวมพลังทำความดี ใต้ร่มพระบารมี To Happiness Phang Nga City

.

.พังงา เปิดมหกรรมรวมพลังทำความดี ใต้ร่มพระบารมี To Happiness Phang Nga City

        นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลังทำความดีใต้ร่มพระบารมี To Happiness Phang Nga City บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน อาสาสมัคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรวมพลังกันในการทำความดี สร้างสังคมพังงาแห่งความสุข แสดงถึงความห่วงใยดูแลทุกข์สุขของกันและกันชาวจังหวัดพังงา โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในครั้งนี้

          ภายในงานศิลปิน S2S ขับกล่อมเสียงเพลงในงานมหกรรมรวมพลังทำความดี ใต้ร่มพระบารมี To Happiness Phang-nea city

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประกาศ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยฉบับที่ 005/2561

.

ประกาศ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยฉบับที่ 005/2561

เรื่อง การส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ไว้ใช้ยามสูงวัย
          ด้วยปรากฏว่ามีคนตาบอดจำนวนไม่น้อยที่ประกอบอาชีพอิสระในสาขาต่าง ๆ ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม เมื่อย่างเข้าสู่ผู้สูงอายุความสามารถในการประกอบอาชีพหารายได้ก็ลดน้อยถอยลง ทำให้ไม่มีหลักประกันในการดำรงชีพอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะในสาขาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
           ดังนั้น ในโอกาสที่สมาคมฯ ได้รับการจัดสรรสลากฯ เพิ่มจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบมอบหมายให้โครงการสลากฯ ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการ จัดสรรจัดจำหน่ายสลากฯ ให้กับสมาชิกรายใหม่และรายเดิม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนส่งเสริมให้สมาชิกรับสลากฯทุกราย เข้าร่วมโครงการ “ออมทรัพย์ไว้ใช้ยามสูงวัย” โดยฝากเงินเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) หรือสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด จากส่วนลด ร้อยละ 0.75 ของราคาสลากฯเท่ากับเล่มละ 60 บาท ทั้งนี้ ให้เริ่มตั้งแต่งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ส่วนสมาชิกรับสลากฯ รายเดิม ให้เริ่มตั้งแต่งวดวันที่ 17 มกราคม 2562 เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 246 3835 ต่อ 100 - 101
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดไทย

.

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดในประเทศไทย

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดป้าย “สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนบน

.

พิธีเปิดป้ายสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนบนวันศุกร์ที่ 24  สิงหาคม  2561  เลขที่ 276 .4 .หนองผึ้ง .สารภี .เชียงใหม่

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้า