คุณอยู่ที่นี่

รับสมัครบุคคลพิการทางสายตาเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัคร ประจำนิทรรศการบทเรียนในความมืด จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อาคารจามจุรีแสควร์

 

ประกาศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เรื่อง  รับอาสาสมัครผู้พิการทางสายตา

ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)  รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพิการทางสายตาเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัคร

ประจำนิทรรศการบทเรียนในความมืด จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อาคารจามจุรีแสควร์

 จำนวน ๑๕ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการรับสมัครการอบรมอาสาสมัครผู้พิการทางสายตารุ่นที่ ๕

คุณสมบัติผู้สมัคร

๑. อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

๒. มีทักษะในการสื่อสารเบื้องต้น

๓. มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี ร่าเริง สนุกสนาน มีความเป็นผู้นำ

๔. มีความอดทนและขยันหมั่นเพียร มีใจรักการให้บริการ

๕. สามารถเข้ารับการอบรมได้ทุกวัน

๖. มีความสามารถในการคิดคำนวณตัวเลขได้

๗. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

๘. สามารถปฏิบัติงานได้ทุกวัน รวมทั้งวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ได้

๙. ผู้ที่มีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและความสามารถด้านดนตรี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารในการสมัคร

๑.    รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

๒.    สำเนาบัตรประชาชน

๓.      สำเนาทะเบียนบ้าน

๔.      สำเนาบัตรนิสิตนักศึกษา (กรณีกำลังศึกษาอยู่)

๕.      สำเนาหนังสือคนพิการ

๖.      วุฒิการศึกษา และประวัติส่วนตัว

๗.      เอกสารอื่นๆที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ เอกสารทุกอย่างต้องครบถ้วนและกรอกข้อความให้สมบูรณ์ถูกต้อง

ลักษณะงาน

๑. ทำหน้าที่อาสาสมัคร ปฏิบัติงานในส่วนนิทรรศการบทเรียนในความมืด(Dialogue in the Dark)

๒. การเป็นอาสาสมัครที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจะต้องปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบขององค์กร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. นำผู้เข้าชมไปในสถานที่ต่างๆของนิทรรศการ ดูแลการปฏิบัติงานของเพื่อนในคณะได้ 

๒. สามารถคำนวณตัวเลขได้

๓. ขายเครื่องดื่มและขนมในห้องคาเฟ่

เวลาในการปฏิบัติงาน

ตั้งแต่ เวลา ๑๐.๐๐  – ๒๐.๐๐ น.

รับสมัคร

ตั้งแต่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน

ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.

ชั้น ๔ อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๖๐ ๕๓๕๖

โทรสาร ๐ ๒๑๖๐ ๕๓๕๗

 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กำหนดการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง

 

ประกาศ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 007/2557

เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามที่ การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8/2557          ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 404 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ได้มีมติให้จัดการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดระนอง โดยการประชุมคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัด

ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 308 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มีมติกำหนดให้มีการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง

และเลือกตั้งซ่อมผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัดที่ยังไม่มีผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัด

          ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทน คนตาบอดและกรรมการสมาคมฯ ฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ.2553

และระเบียบสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ว่าด้วยสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2553 สมาคมฯ จึงกำหนดขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งดังต่อไปนี้

1.      ระยะเวลารับสมัคร

 -       จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557

 -       จังหวัดระนอง ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557

2.      กำหนดวันเลือกตั้ง

3.      จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 30 กันยายน 2557

4.      จังหวัดระนอง ในวันที่ 30 กันยายน 2557

5.      ให้สมาคมฯ สาขา ที่มีการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัด ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง  ให้เป็นไปตามระเบียบสมาคมฯ

ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนคนตาบอดและกรรมการสมาคมฯ ฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ.2553 กล่าวคือ “เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ผู้สมัคร

และผู้ใช้สิทธิได้ทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง”

6.      รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 -          จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามเอกสารแนบ 1

 -          จังหวัดระนอง ตามเอกสารแนบ 2

7.      เอกสารในการสมัคร

 -          กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร

 -          รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 -          สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสมาคมฯ ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 2 ชุด

 -          สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

 -          ค่าสมัคร จำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

         

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

 

(นายต่อพงศ์ เสลานนท์)

นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครขอรับทุน Duskin Leadership Training in Japan ครั้งที่ 17 ประจำปี 2015-2016

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ขอเชิญเยาวชนตาบอดและคนตาบอดทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 18-29 ปี   

สมัครขอรับทุน Duskin Leadership Training in Japan ครั้งที่ 17 ประจำปี 2015-2016 

ซึ่งเป็นทุนเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้- วันที่ 8 สิงหาคม 2557 

สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2246 3835 ต่อ 302 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 

หรือดูข้อมูลและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ http://www.normanet.ne.jp/~duskin/english/index.html

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ

1.โครงการ ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ

ประเภททุน

1.ทุนระดับอุดมศึกษา  จำนวน 20 ทุน

2.ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน 15 ทุน

คุณสมบัติผู้รับทุน

เป็นคนตาบอด

ระดับอุดมศึกษา

1.เป็นนิสิตหรือนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 ในสายวิทยาศาสตร์

3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ในสายสังคมศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษา

1.เป็นนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา ปวช/ปวส สถาบันการศึกษาของรัฐ

2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

เอกสารการสมัคร

1.แบบฟอร์มการสมัคร

2.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ

3.สำเนาผลการเรียน

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2557 รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย  โทรศัพท์ 0 2354 5349  

หรือ มูลนิธิกลุมอีซูซุ 0 2966 -2111 ต่อ 3365 และ 3355

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

บริษัท Smart Data Solution มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน

Smart Data Solution LOGO

 

รับสมัครงาน ด่วน

Tele-Marketing  3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

- ชาย / หญิง อายุ 23-40 ปี น้ำเสียงไพเราะ

- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา

- ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการพิมพ์งาน และหาข้อมูลได้ เช่น Excel, Internet

- มีความขยัน รับผิดชอบ และทำงานตามเป้าหมายได้

- มีทักษะในการสื่อสาร หรือมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

………………………………………………………………………………………

Translator & Data Entry 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

- ชาย / หญิง อายุ 23-40 ปี

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความเข้าใจภาษาอังกฤษ ในการ อ่าน และเขียนเป็นอย่างดี

- มีความขยัน กระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆ

- มีความรับผิดชอบสามารถทำงานได้ตามกำหนดเวลา

วัน-เวลาทำงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.

สวัสดิการ : ประกันสังคม, วันลาพักร้อนประจำปี

E-mail : anchistha@smartgalleria.com 

คุณมุก 089-129-7900 www.smartgalleria.com 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริษัท TRUE (ทรู) เปิดรับสมัครพนักงาน Call Center

กลุ่มบริษัท TRUE (ทรู) เปิดรับสมัครพนักงาน (พิการทางสายตา) เข้าร่วมงานในตำแหน่ง พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ Call Center พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ Full Time จำนวน 4 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

 

1. เป็นคนพิการทางการทางสายตา (มีบัตรประจำตัวคนพิการซึ่งออกโดยหน่วยงานทางราชการ)   อายุไม่เกิน 35  ปี

 

2. จบการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

 

3. มีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และ สามารถใช้แป้นพิมพ์สัมผัสได้

 

4. มีทักษะการพิมพ์ดีดภาษาไทย 25 คำ/นาที และภาษาอังกฤษ 20 คำ /นาที

 

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักในงานบริการ หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

6. สามารใช้โปรแกรม NVDA ได้เป็นอย่างดี

 

 

สมัคร / สัมภาษณ์ วันที่ 27-28  มกราคม 2557   ณ ห้องอบรม C   ชั้น 20 อาคาร CP 2 ฟอร์จูนทาวเวอร์

ตั้งแต่เวลา09.00 – 12.00 น. และสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา13:00 น.เป็นต้นไป 

 

พร้อมนำเอกสารประกอบการสมัครงาน :                                                                             

 

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

 

2. สำเนาวุฒิการศึกษา

 

3 .สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ + สำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ชุด

 

 4. ใบรับรองการทำงาน (หากมี)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่    คุณไพรัตน์ ใจบุญ  (086-370-7646) E-mail : Phairat_Jai@truecorp.co.th

คุณพชร แพ่งสองคร  (085-807-8530) E-mail : Potchara_Pha@truecorp.co.th

 

อาคาร CP2 เลขที่ 1 อาคารซี พี ทาวเวอร์2 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 (สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานนีพระราม 9)

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประกาศ การต่อสัญญารับสลากของสมาชิกโครงการสลากฯ ประจำปี 2557

 ประกาศ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
 ฉบับ 015 /2556

 

เรื่อง การต่อสัญญารับสลากของสมาชิกโครงการสลากฯ ประจำปี 2557 (ปีที่ 20 )

             ตามที่สัญญารับสลากฯ ของสมาชิกโครงการสลากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และองกรณ์เครือข่าย ประจำปี 2556 จะสิ้นสุดลงในงวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2556
 
                เพื่อให้การต่อสัญญารับสลาก ฯ ของสมาชิกในโครงการสลากฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมฯ จึงได้กำหนด วัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติในการต่อสัญญารับสลาก ฯ ของสมาชิกโครงการสลากฯ ประจำปี 2557 ขึ้นดังนี้

 

                1.ให้สมาชิกต่อสัญญาได้ภายในเดือนธันวาคม 2556 ตั้งแต่วันที่ 1-26 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 นาฬิกาทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยให้สมาชิกทำสัญญารับสลากได้ ณ โครงการสลากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ชั้น 4 ห้อง 404 หรือที่สำนักงานสมาคม ฯ สาขาทั้ง 11 สาขา ยกเว้นสาขากรุงเทพฯ

 

                2.ให้ผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาหรือเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล นำสำเนามามอบให้ 1 ฉบับ และให้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในกรณีที่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์

 

                3.ให้สมาชิกแจ้งสถานที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันหรือมีความประสงค์ที่จะเข้าไปจำหน่ายในสถานที่ราชการหรือห้างร้านเอกชน (กรณีใช้สิทธิ์ตาม มาตรา 35 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2556 )

 

                4.เอกสารที่ต้องนำมาในวันต่อสัญญา

 

                                4.1 สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมฯ                          จำนวน 1 ฉบับ

 

                                4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                    จำนวน 1 ฉบับ

 

                                4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน                                       จำนวน 1 ฉบับ

 

                                4.4 สำเนาทะเบียนคนพิการ                                จำนวน 1 ฉบับ

 

                                4.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (เฉพาะสมาชิกที่ได้รับการจัดสรรสลากฯรายใหม่)


  (นายต่อพงศ์  เสลานนท์ )
 

                                                                                นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ ประกาศรับสมัครงาน

ทางธนาคาร Standard Chartered Bank (Thai) เปิดรับสมัครพนักงาน (พิการทางสายตา) เข้าร่วมงานในตำแหน่ง Telemarketing Representative จำนวน 3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1.      จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า,

2.      ในกรณีที่ยังไม่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

3.      ชาย-หญิง อายุระหว่าง 21 – 35 ปี 

4.      มีความพิการทางสายตา (มีบัตรประจำตัวคนพิการซึ่งออกโดยหน่วยงานทางราชการ)

5.      มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (Program NVDA)

6.      ชอบงานขาย (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

 

สมาชิกท่านไหนสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 027243905, 0843615880 คุณสุทธิพัฒน์

ผู้เขียน: 
tabadmin

ประกาศสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดสรรสลากบำรุงการกุศลฯ

ประกาศสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 008/2556

เรื่อง การจัดสรรสลากบำรุงการกุศลฯ

                   ตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้จัดสรรโควตาสลากบำรุงการกุศล ให้แก่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำนวน 45 เล่ม (เล่มละ 4,000 บาท) ส่วนลดร้อยละ 9 โดยเริ่มตั้งแต่งวดวันที่ 1 สิงหาคม  2556 ถึงงวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 รวม 48 งวดนั้น ด้วยสมาคมฯ เป็นองค์การคนพิการระดับชาติจึงมีผู้มาลงทะเบียนขอรับการจัดสรรโควตาสลากฯเป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมแล้วกว่า 1,000 ราย      แต่สลากจำนวน 45 เล่มที่ได้รับเท่ากับองค์กรคนพิการอื่น ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการจัดสรร สมาคมฯจึงได้กำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดสรรและจัดจำหน่ายเพื่อให้สลากฯได้กระจายไปยัง ผู้ขอรับการจัดสรรด้วยความเป็นธรรม และทั่วถึงมากที่สุด กล่าวคือ สมาคมฯ ได้ทำการใช้วิธีสุ่มรายชื่อจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้ได้จำนวน 180 ราย และแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

                   กลุ่มที่ 1 ผู้ที่มีรายชื่อในลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 45 จะได้รับสลากฯ ตั้งแต่งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2556 - งวดวันที่ 16 มกราคม 2557 รวม 12 งวด

                   กลุ่มที่ 2 ผู้ที่มีรายชื่อในลำดับที่ 46 ถึงลำดับที่ 90 จะได้รับสลากฯ ตั้งแต่งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 - งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 รวม 12 งวด

                   กลุ่มที่ 3 ผู้ที่มีรายชื่อในลำดับที่ 91 ถึงลำดับที่ 135 จะได้รับสลากฯ ตั้งแต่งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2557 - งวดวันที่ 16 มกราคม 2558 รวม 12 งวด

                   กลุ่มที่ 4 ผู้ที่มีรายชื่อในลำดับที่ 136 ถึงลำดับที่ 180 จะได้รับสลากฯ ตั้งแต่งวดวันที่              1 กุมภาพันธ์ 2558 - งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 รวม 12 งวด

                  

                   ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อแนบท้ายตามประกาศฉบับนี้ทั้ง 90 ราย ยืนยันความประสงค์ที่จะรับสลากไปจำหน่าย ณ โครงการสลากฯ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย หรือสำนักงานสาขาของสมาคมฯทั้ง 11 สาขา ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 – วันที่ 31กรกฎาคม 2556

                   หลักฐานที่ต้องนำมายื่น

                   1.สำเนาสมุดคนพิการ หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      จำนวน 1 ชุด

                   2.สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมฯ                                           จำนวน 1 ชุด

                   อนึ่ง ผู้มีสิทธิ์ได้รับสลากฯ ทุกรายจะได้รับสลากฯ รายละ 1 เล่ม (เล่มละ 4,000 บาท ได้รับส่วนลดร้อยละ 7 เท่ากับราคาเล่มละ 3,720 บาท ) และสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดรายชื่อของท่านจากผู้มีสิทธิ์รับสลากฯ ในกรณีที่สมาคมฯตรวจพบว่าท่านเป็นผู้ที่ได้รับการจัดสรรสลากฯ จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในนามของนิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ หรือกรณีที่ท่านมีสลากฯ อยู่แล้วเต็มจำนวน 20 เล่ม หรือได้รับการจัดสรรสลากการกุศลครั้งที่ผ่านมา  

          หมายเหตุ รายชื่อผู้ที่จะได้รับการจัดสรรในกลุ่มที่ 3 จำนวน 45 ราย และกลุ่มที่ 4 จำนวน 45 ราย ตั้งแต่ลำดับที่ 91 ถึงลำดับที่ 180 ราย สบท.จะเปิดให้สมาชิกลงชื่อขอรับการจัดสรรสลากฯ ไปจำหน่าย ได้ตั้งแต่ วันที่ 24 กรกฎาคม  2556 จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2556 และจะสุ่มรายชื่อผู้ที่ขอรับการจัดสรรสลากฯ ทั้งหมด ในวันที่ 5 กันยายน 2556 แล้วจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับจัดสรรให้ทราบต่อไป

         ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการสลากฯ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

โทร.02-246-3835 ต่อ 100-101 หรือ สำนักงานสาขาของสมาคมฯ ทั้ง 11 สาขา

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2556

ลงชื่อ

                               (นายต่อพงศ์ เสลานนท์)

                             นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

 

ผู้เขียน: 
tabadmin

รายชื่อสมาชิกรับสลากบำรุงการกุศล กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2

 

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่มีรายชื่อในลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 45 จะได้รับสลากฯ ตั้งแต่งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2556 - งวดวันที่ 16 มกราคม 2557 รวม 12 งวด

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่มีรายชื่อในลำดับที่ 46 ถึงลำดับที่ 90 จะได้รับสลากฯ ตั้งแต่งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 - งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 รวม 12 งวด

 

รายชื่อสมาชิกรับสลากบำรุงการกุศล

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

จำนวนเล่ม

1

เขมิกา  อ่อนคูณ

1

2

เจริญผล  พรหมสุรินทร์

1

3

เชิดชู  ทัฒมาศ

1

4

เพ็ญอำพร  เสวกวงษ์

1

5

เมธา  โยธารักษ์

1

6

เอกสิทธิ์  วิลัยเลิศ

1

7

โอปอ  โรจนวิภาค

1

8

ไพบูรณ์  เหล่าชัย

1

9

กนกนภา  จำปาไทย

1

10

ขนิษฐา  ฮั่นตระกูล

1

11

จักรชัย  ชุมพร

1

12

จารุณี  แดงทองดี

1

13

ชญาดา  แพสุวรรณ

1

14

ชนันทร  นุ่มเจริญ

1

15

ชุติพงศ์  พรมมี

1

16

ดนัย  ไชยชนะ

1

17

ทิชาภา  ถาวรวิจิตร

1

18

ทินกร  จันทรดาเวียง

1

19

ธนากร  ยอดเยาว์

1

20

ธนูศักดิ์  ศรีสังข์

1

21

นรวัฒน์  ตะเวที

1

22

นาถวดี  สิริปุมแปง

1

23

นารีรัตน์  รสหอม

1

24

นิมิตร  ปานแดง

1

25

นิศากร  พงษ์แสงศรี

1

26

บัวลอย  จิตนารินทร์

1

27

บุญตา  ดาน้ำคำ

1

28

บุญมี  จุ่นทองหลาง

1

29

ปณัชญา  สะใบ

1

30

ประกอบ  ทองแม้น

1

31

ปาลิตา  วงศ์ธนากิตติ์

1

32

พรศิริ  ตราชู

1

33

ภาคภูมิ  สุวรรณนาคร

1

34

ฤทธิชัย  เกตุบูรณะ

1

35

วรรณา  โกเช็ค

1

36

วิทยา  วงษ์แพทย์

1

37

สมควร  รถหามแห

1

38

สมร  ทรงพระ

1

39

สุนทร  เกิดรัมย์

1

40

สุรินทร์  หงส์ทุติกุล

1

41

อภิชยา  จุลแก้ว

1

42

อภิลักษณ์  สุวาที

1

43

อาทิตย์  เทียงปา

1

44

อิงอร พรมสี

1

45

อุไร  วงษ์ขันธ์

1

46

เกรียงไกร  ถาวรวิจิตร

1

47

เพชร  จิตรจวง

1

48

แดนใจ  ใจเย็น

1

49

โชติกา  ประเสริฐดี

1

50

กนกวรรณ  ผอบทอง

1

51

กรรณิการ์  เอี่ยมไธสง

1

52

กฤตชัย  ดิเรกกุลชม

1

53

กัญญาภัค  เนตรน้อย

1

54

กาญจนา  จำนงค์

1

55

กิตติกร  ใจผ่อง

1

56

คณาธร  ศรีสวัสดิ์เล็ก

1

57

จำลอง  ศาตร์เทพ

1

58

ฉลอง อินตาพรม

1

59

ฉวี  วงษ์หมอก

1

60

ชะเวง  ชัยชนะ

1

61

ชัชชัย  วิจิตรจรรยา

1

62

ชัยวัฒน์  ทองนาค

1

63

ฐิติวัจน์  อุ่นจันทร์

1

64

ดม  แซ่สง

1

65

ตติยะ  อิ่มโต

1

66

ต้อย  แข็งแข

1

67

ทวึศักดิ์  การินทร์

1

68

ทองสร้อย  กลุดดำ

1

69

ทัศนีย์  ขันทอง

1

70

นวรัตน์  รักษาแดน

1

71

นัทธพร  ถิ่นบาง

1

72

บรรชัน  หมวกคำ

1

73

บุญเฮียง  การเกตุ

1

74

บุญโฮม  น้อยม่วง

1

75

ปรีชา  อ่อนน้อม

1

76

พรประเสริฐ  พวงเพ็ชร

1

77

พัชรี  ยืนยง

1

78

มณฑล  คงเกิด

1

79

รุจาภา  ศรีสุขใส

1

80

ลำพอง  ศรีใส

1

81

วรินทร์พร  สิทธิเสรีประทีป

1

82

วิไลลักษณ์  ภิขุนี

1

83

สังคม  อูปแก้ว

1

84

สำลี  เต้าทอง

1

85

สุเวศน์  สาจำปา

1

86

สุดารัตน์  ตรงซอน

1

87

สุภัทร์  จันทร์เปรียง

1

88

อัคเดช  สมพันธ์

1

89

อำนวย  พันเพียร

1

90

อุดม  ผลลูกอินทร์

1

ผู้เขียน: 
tabadmin

หน้า