คุณอยู่ที่นี่

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยรับสมัครงาน 3 อัตรา ตั้งแต่วันนี้-16 มิถุนายน 2558

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อมาร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดให้ดีขึ้น  สร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

 

1.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน  1  อัตรา

-  เงินเดือนตามความสามารถ

-  สวัสดิการ  ประกันสังคม  ตรวจสุขภาพประจำปี  รักษาฟัน(ไม่ตกแต่งสวยงาม) และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร

1  ไม่จำกัดเพศ  อายุ  22-40  ปี

2  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา

3  สามารถใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรม Word, Excel, Power Point, Internet และโปรแกรม อื่น ๆ  ที่จำเป็นในการทำงานตลอดจนใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ  ได้

4  มีประสบการณ์ทำงานดังนี้

4.1    ด้านการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน 

4.2    มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน  วางแผนงาน  และจัดกระบวนการการทำงานได้ดี

4.3    มีความสามารถเขียนรายงาน  และนำเสนองาน

4.4    มีทักษะในการทำงานเป็นทีม

5  มีบุคลิกดี  มีมนุษยสัมพันธ์ดี

6.บทบาทหน้าที่

6.1  ประสานงานระหว่างสมาคมฯ กับองค์กรต่าง ๆ ในโครงการที่ได้รับการสนับสนุน

6.2  วางแผนการปฏิบัติงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย

6.3  วิเคราะห์และประเมินความต้องการ  วางแผนและออกแบบกระบวนการพัฒนาศักยภาพให้แก่โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

6.4  ติดตามรายงานจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุน  สรุปรายงานและสรุปบทเรียนจากการทำงาน

6.5  จัดระบบข้อมูลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุน

 

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรสัมพันธ์จำนวน  1  อัตรา

-เงินเดือนตามความสามารถ

-สวัสดิการ  ประกันสังคม  ตรวจสุขภาพประจำปี  รักษาฟัน(ไม่ตกแต่งสวยงาม) และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร

1  ไม่จำกัดเพศ  อายุ  22-40  ปี

2  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา

3  สามารถใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรม Word , Excel และโปรแกรมอื่น ๆ  ที่จำเป็นในการทำงานตลอดจนใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ  ได้

4  มีประสบการณ์ทำงานดังนี้

4.1  ด้านการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน 

4.2  การจัดงาน  Event  เพื่อระดมทุน 

4.3  มีประสบการณ์งานด้านการบริหารองค์กร (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

5  มีบุคลิกดี  มีมนุษยสัมพันธ์ดี

6  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

6.1  วางแผน  กำหนดทิศทางในการระดมทรัพยากรจากแหล่งทุน

6.2  จัดทำข้อมูล  รายละเอียดประกอบการนำเสนอผลการดำเนินงาน

6.3  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานด้านการระดมทรัพยากรให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

6.4  ประสานงานเพ่อการระดมทรัพยากรให้มีประสิทธิผลสูงสุดและจัดทำข้อเสนอเพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพให้สูงยิ่งขึ้น

 

3.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน  1  อัตรา

-เงินเดือนตามความสามารถ

-สวัสดิการ  ประกันสังคม  ตรวจสุขภาพประจำปี  รักษาฟัน(ไม่ตกแต่งสวยงาม) และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร

1  ไม่จำกัดเพศ  อายุ  22-40  ปี

2  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา

3  สามารถใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรม Word, Excel, Power Point, Internet และโปรแกรม อื่น ๆ  ที่จำเป็นในการทำงานตลอดจนใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ  ได้

4  มีประสบการณ์ทำงานดังนี้

4.1    ด้านการพิมพ์หนังสือราชการ  และการพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ 

4.2    การจัดพิมพ์คำสั่ง  ประกาศ  ระเบียบต่าง ๆ 

4.3    งานประชุม

5  มีบุคลิกดี  มีมนุษยสัมพันธ์ดี

6  บทบาทหน้าที่

6.1  จัดเอกสารหนังสือรับ-ส่ง ให้เป็นระเบียบ

6.2  จัดพิมพ์หนังสือออก  คำสั่ง  ประกาศ  และระเบียบต่าง ๆ 

6.3  จัดพิมพ์ระเบียบวาระการประชุม  พร้อมสรุปรายงานการประชุมของคณะกรรมการ

6.4  ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

6.5  จัดพิมพ์หนังสือเชิญประชุม

6  งานเอกสารอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2  สำเนาทะเบียนบ้าน

3  สำเนาวุฒิการศึกษา

4  ใบรับรองแพทย์

5  รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป

6  เอกสารประกอบอื่น ๆ  (ถ้ามี) (รับรองสำเนาทุกฉบับ)

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://tabgroup.tab.or.th/sites/all/download/2015.05.09Application_form.docx

 

สมาคมฯ จะสอบคัดเลือกในวันที  16  มิถุนายน  2558  ณ  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

เลขที่  85/1-3  ซอยบุญอยู่  ถนนดินแดง  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400

โทรศัพท์  02-246 3835  ต่อ 304, 306 มือถือ 084-703-2600

         

หมายเหตุ  :     ผู้สนใจสมัคร กรุณากรอกใบสมัคร แล้วสแกนข้อมูล และหลักฐานในการสมัคร แนบไฟล์

ส่งมายัง  นายพิทยา  ศรีโกตะเพ็ชร  ผู้อำนวยการ  E-mail : p_s17@windowslive.com 

             น.ส.แววเดือน พงษ์เหล็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ E-mail : tab8499@gmail.com

   หรือโทรสอบถามได้ที่  02-246 3835  ต่อ 304, 306 มือถือ 084-703-2600

 

 

 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาผู้นำคนตาบอด รับสมัครนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ขั้นปริญญาตรี ฝึกงานในองค์กรคนพิการในต่างประเทศ

รับสมัครนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ขั้นปริญญาตรี ฝึกงานในองค์กรคนพิการในต่างประเทศ

โดยสถาบันพัฒนาผุ้นำคนตาบอดขอเชิญนักศึกษาพิการทางการเห็นเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตาบอดไทยสู่การเป็นผู้นำในองค์กรคนตาบอดระดับภูมิภาคอาเซี่ยน  

โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

  1. เยาวชนตาบอดมีอายุตั้งแต่  20  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป และในวันเดินทางยังมีสถานะเป็นนักศึกษา
  3. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1  ภาษา
  4. มีทักษะในการดำรงชีวิตด้วยตนเอง
  5. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีประยุกต์

 

เอกสารประกอบใบสมัคร

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. เอกสารแสดงสถานะทางการศึกษาจากสถานศึกษา
  3. สำเนาบัตรคนพิการ
  4. ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tab.or.th  ดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.tab.or.th/downloads/Application_working_experience_in_ASEAN.docx
  5. หรือขอรับใบสมัครได้ที่ E-mail : info.ildb@gmail.com และศูนย์ประสานงาน มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หรือสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ห้อง 309 

 

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  30  เมษายน  พ.ศ.  2558 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาผู้นำคนตาบอด 

หมายเลขโทรศัพท์  02-246-2276, 085-919-7322

 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครงาน

โลโก้สถาบันคนตาบอด

 ด้วยสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การการกำกับดูแลของมูลนิธิคนตาบอดไทย

ทำหน้าที่ทางวิชาการด้านคนตาบอดเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด  มีความประสงค์จะรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

-         จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

-         มีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร

-         ไม่จำกัดเพศ และสาขาการศึกษา

-         มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน

-         สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานที่เกี่ยวกับการใช้งานในสำนักงานได้เป็นอย่างดี

-         มีความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติงานยังต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

 

หลักฐานในการสมัคร

-         สำเนาวุฒิการศึกษา

-         สำเนาทะเบียนบ้าน

-         สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-         รูปถ่าย 1 รูป

 

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารได้ที่ สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา เลขที่ 85/1-3 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์

0-2246-3835 ต่อ 310, 311,312  โทรสาร 0-2644-8347  E-mail :  tnibinfo@gmail.com  

หรือสามารถ download ใบสมัครได้ที่ http://www.tab.or.th/downloads/tnib_app.doc

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.00 น.

 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

October 9th World Sight Day 2014 World Sight Day’s 2014 theme is "No More Avoidable Blindness"

WBU LOGO

October 9th World Sight Day 2014

World Sight Day’s 2014 theme is "No More Avoidable Blindness"
 
It is a sad fact that most of the people who go blind did not have to become blind.  Most of the diseases that rob people of their sight, up to 80%, can be either prevented or avoided with access to proper healthcare and nutrition. Surgical intervention may also restore the sight of those who go blind due to cataracts.  We want to reduce this 80% down to zero.
 
more info.
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

รับสมัครบัณฑิตตาบอดเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมการเป็นวิทยากร

TAB LOGO

 

ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี

 

ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

จะจัดโครงการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การศึกษานอกโรงเรียนแก่บัณฑิตตาบอดในระหว่างวันที่ 22 – 27 ตุลาคม 2557 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม     จบการศึกษาปริญญาตรีในทุกสาขา

หลักฐานการเข้ารับการอบรม

-          ใบทรานสคริป,หนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา

-          สำเนาบัตรประชาชน

-          สำเนาทะเบียนบ้าน

-          สำเนาสมุดคนพิการ

-          รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ

 

สมาชิกท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมอบรมกับทางศูนย์ฯกรุณาติดต่อ

ที่ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี  61/32-41 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ   10600 

เบอร์โทรศัพท์ 02-4121382-3 ในเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2557

 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ทดลองใช้งานระบบสมาชิก 1414พลัส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป


บริการสายด่วนข่าวสารความรู้  จะเริ่มทดลองใช้งานระบบสมาชิก 1414พลัส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
โดยในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน จะเริ่มทดลองในช่วงเวลา 18.00-24.00น.
ของแต่ละวันผู้สมัครเป็นสมาชิกที่ร่วมทดลองใส่รหัสส่วนตัว 4 หลัก
จะได้ร่วมลุ้นรางวัลต่างๆกับ 1414 พลัส

สำหรับเดือนธันวาคม 2557 จะขยายเวลาในการทดลองใช้ระบบสมาชิกเป็นระหว่างเวลา 12.00-24.00น.ของแต่ละวัน 

และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม2558 เป็นต้นไป จะเริ่มใช้ระบบสมาชิกตลอด 24 ชั่วโมงของทุกวัน

สมัครสมาชิกวันนี้เพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มากกว่าและเตรียมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆอีกมากมาย 

สนใจสมัคร
ลงทะเบียนเบื้องต้นได้ที่ 1414  หรือติดต่อ
สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา เบอร์โทรศัพท์  02-2463835 ต่อ 310-312

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลพิการทางสายตาเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัคร ประจำนิทรรศการบทเรียนในความมืด จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อาคารจามจุรีแสควร์

 

ประกาศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เรื่อง  รับอาสาสมัครผู้พิการทางสายตา

ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)  รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพิการทางสายตาเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัคร

ประจำนิทรรศการบทเรียนในความมืด จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อาคารจามจุรีแสควร์

 จำนวน ๑๕ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการรับสมัครการอบรมอาสาสมัครผู้พิการทางสายตารุ่นที่ ๕

คุณสมบัติผู้สมัคร

๑. อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

๒. มีทักษะในการสื่อสารเบื้องต้น

๓. มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี ร่าเริง สนุกสนาน มีความเป็นผู้นำ

๔. มีความอดทนและขยันหมั่นเพียร มีใจรักการให้บริการ

๕. สามารถเข้ารับการอบรมได้ทุกวัน

๖. มีความสามารถในการคิดคำนวณตัวเลขได้

๗. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

๘. สามารถปฏิบัติงานได้ทุกวัน รวมทั้งวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ได้

๙. ผู้ที่มีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและความสามารถด้านดนตรี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารในการสมัคร

๑.    รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

๒.    สำเนาบัตรประชาชน

๓.      สำเนาทะเบียนบ้าน

๔.      สำเนาบัตรนิสิตนักศึกษา (กรณีกำลังศึกษาอยู่)

๕.      สำเนาหนังสือคนพิการ

๖.      วุฒิการศึกษา และประวัติส่วนตัว

๗.      เอกสารอื่นๆที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ เอกสารทุกอย่างต้องครบถ้วนและกรอกข้อความให้สมบูรณ์ถูกต้อง

ลักษณะงาน

๑. ทำหน้าที่อาสาสมัคร ปฏิบัติงานในส่วนนิทรรศการบทเรียนในความมืด(Dialogue in the Dark)

๒. การเป็นอาสาสมัครที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจะต้องปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบขององค์กร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. นำผู้เข้าชมไปในสถานที่ต่างๆของนิทรรศการ ดูแลการปฏิบัติงานของเพื่อนในคณะได้ 

๒. สามารถคำนวณตัวเลขได้

๓. ขายเครื่องดื่มและขนมในห้องคาเฟ่

เวลาในการปฏิบัติงาน

ตั้งแต่ เวลา ๑๐.๐๐  – ๒๐.๐๐ น.

รับสมัคร

ตั้งแต่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน

ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.

ชั้น ๔ อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๖๐ ๕๓๕๖

โทรสาร ๐ ๒๑๖๐ ๕๓๕๗

 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กำหนดการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง

 

ประกาศ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 007/2557

เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามที่ การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8/2557          ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 404 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ได้มีมติให้จัดการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดระนอง โดยการประชุมคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัด

ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 308 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มีมติกำหนดให้มีการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง

และเลือกตั้งซ่อมผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัดที่ยังไม่มีผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัด

          ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทน คนตาบอดและกรรมการสมาคมฯ ฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ.2553

และระเบียบสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ว่าด้วยสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2553 สมาคมฯ จึงกำหนดขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งดังต่อไปนี้

1.      ระยะเวลารับสมัคร

 -       จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557

 -       จังหวัดระนอง ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557

2.      กำหนดวันเลือกตั้ง

3.      จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 30 กันยายน 2557

4.      จังหวัดระนอง ในวันที่ 30 กันยายน 2557

5.      ให้สมาคมฯ สาขา ที่มีการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัด ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง  ให้เป็นไปตามระเบียบสมาคมฯ

ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนคนตาบอดและกรรมการสมาคมฯ ฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ.2553 กล่าวคือ “เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ผู้สมัคร

และผู้ใช้สิทธิได้ทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง”

6.      รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 -          จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามเอกสารแนบ 1

 -          จังหวัดระนอง ตามเอกสารแนบ 2

7.      เอกสารในการสมัคร

 -          กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร

 -          รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 -          สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสมาคมฯ ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 2 ชุด

 -          สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

 -          ค่าสมัคร จำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

         

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

 

(นายต่อพงศ์ เสลานนท์)

นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครขอรับทุน Duskin Leadership Training in Japan ครั้งที่ 17 ประจำปี 2015-2016

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ขอเชิญเยาวชนตาบอดและคนตาบอดทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 18-29 ปี   

สมัครขอรับทุน Duskin Leadership Training in Japan ครั้งที่ 17 ประจำปี 2015-2016 

ซึ่งเป็นทุนเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้- วันที่ 8 สิงหาคม 2557 

สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2246 3835 ต่อ 302 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 

หรือดูข้อมูลและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ http://www.normanet.ne.jp/~duskin/english/index.html

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ

1.โครงการ ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ

ประเภททุน

1.ทุนระดับอุดมศึกษา  จำนวน 20 ทุน

2.ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน 15 ทุน

คุณสมบัติผู้รับทุน

เป็นคนตาบอด

ระดับอุดมศึกษา

1.เป็นนิสิตหรือนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 ในสายวิทยาศาสตร์

3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ในสายสังคมศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษา

1.เป็นนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา ปวช/ปวส สถาบันการศึกษาของรัฐ

2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

เอกสารการสมัคร

1.แบบฟอร์มการสมัคร

2.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ

3.สำเนาผลการเรียน

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2557 รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย  โทรศัพท์ 0 2354 5349  

หรือ มูลนิธิกลุมอีซูซุ 0 2966 -2111 ต่อ 3365 และ 3355

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้า