คุณอยู่ที่นี่

การสัมมนา “สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวลและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘”

วันนี้ (19 มี.ค.59)เมื่อเวลา 09.00 น. ณ โรงแรมฟรายเดย์  มีการสัมมนา “สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวลและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘”  โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเปิดการสัมมนา

        หลังจากนั้นมีการบรรยาย เรื่อง “นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” โดย นายสมชาย  เจริญอำนวยสุข  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต่อมามีการบรรยายพิเศษโดยนายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

        เมื่อเวลา 11.00 น. ได้มีการอภิปราย เรื่อง “บทบาทขององค์กรคนพิการในการขับเคลื่อนสังคมบูรณาการเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม” วิทยากรโดยนายอนุชา รัตนสินธุ์ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย , นายต่อพงศ์   เสลานนท์  อุปนายกคนที่ ๑  นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, นายศุภชีพ  ดิษเทศ อุปนายกคนที่ ๔ ,ดำเนินรายการโดยนายชูศักดิ์ จันทยานนท์  อุปนายกคนที่ ๓

        เมื่อเวลา 11.00 น. เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างต้นแบบอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัด” วิทยากรโดย  ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์  เลขาธิการสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อันธิกา สวัสดิ์ศรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

       ในการสัมมนา “สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวลและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘”  จัดโดย สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องคัทลียา ชั้น ๔  โรงแรมฟรายเดย์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกฯและคณะเยี่ยมเยื่อนการเรียนการสอนการนวดพิษณุโลก

วันนี้ (18 มี.ค.59)เมื่อเวลา 10.00 น. นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, นายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมฯและคณะได้มาเยี่ยมเยือนสมาคมคนตาบอดจังหวัดพิษณุโลกและดูการฝึกอบรมการเรียนการนวดของคนตาบอด

 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมฯเข้าร่วมประชุม กพช.ครั้งที่1/59

วันนี้(9 มี.ค.59) เวลา 13.30 น.พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่๑/ ๒๕๕๙ โดยมีพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. และนายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้ได้มีนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ,นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิก สนช.,ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ได้เข้าร่วมประชุม ณ.ทำเนียบรัฐบาล

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ปรับทัศนคติใหม่! "คนตาบอด" ไม่ใช่ภาระ พร้อมเป็นคนสร้างสีสันให้สังคม

ปรับทัศนคติใหม่! "คนตาบอด" ไม่ใช่ภาระ พร้อมเป็นคนสร้างสีสันให้สังคม 

75 ปีที่รอคอย กับกฎหมายควบคุมการขอทานที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบจาก สนช. การใช้กฎหมายจัดระเบียบขอทาน รับรองอาชีพวณิพก จะช่วยแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มคนเหล่านี้ได้จริงหรือไม่  ดูย้อนหลังได้ที่นี่

http://www.pptvthailand.com/programs/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87+%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/62722

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมฯร่วมกับ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมพบปะหารือกับผู้ว่าเชียงราย

วันนี้(4 มี.ค. 59)เมื่อเวลา 09.50 น. ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม   นำโดยนาย อโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ ประธานกรรมาธิการ,นาย วิเชียร ชวลิต รองประธานกรรมาธิการ คนที่สอง ,พลเอก ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ กรรมาธิการและที่ปรึกษา ,พลตำรวจเอกไตรรัตน์ อมาตยกุล โฆษกรรมาธิการ ,พลอากาศเอก นิรันดร์ ยิ้มสรวล กรรมาธิการและที่ปรึกษา ,พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ กรรมาธิการและประธานที่ปรึกษา ,นาย ศิริชัย ไม้งาม เลขานุการกรรมาธิการ ,นาย ต่อพงศ์ เสลานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมาธิการ และคณะทำงานได้พบปะหารือและรับฟังประเด็นปัญหาด้านสังคม แรงงานและการคุ้มครองผู้บริโภคจากว่าราชการจังหวัดเชียงราย(นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์)

หลังจากนั้นคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซี่ยนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซี่ยนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก

             ด้วยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหน่วยประสานงานหลักของไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็กเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก เป็นระยะเวลา 3 ปี แทนผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็กของไทยคนปัจจุบัน ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 7 เมษายน 2559 และเพื่อให้การคัดเลือกผู้แทนไทยเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เปิดกว้าง และมีส่วนร่วมโดยทุกภาคส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559  
 
              โดยมีรายละเอียดการรับสมัครและติดตามข่าวและดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครได้จากเว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ http://www.m-society.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและมูลนิธิคนตาบอดไทยเชิญชวนร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย

รูป

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและมูลนิธิคนตาบอดไทยเชิญชวนร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทยให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ มีความพร้อมต่อการพัฒนาและการพึ่งพาตนเอง

            จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้พระราชทานไว้ให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาที่มีต่อการพัฒนา ความว่า  การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนล้วนพอเหมาะกันทุกๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธำรงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด " บุคคล หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหลายต่างน้อมนำพระบรมราโชวาทข้างต้นถือปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง อันจะทำให้มีความพร้อมต่อการพึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่นและร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

  

         อย่างไรก็ตามแม้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้มุ่งดำเนินการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทยได้รับการศึกษาโดยถ้วนหน้า แต่ปรากฏว่ายังมีประชาชนในบางกลุ่มที่แทบจะไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเลย คนตาบอด  ถือเป็นกลุ่มหนึ่งที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว  จากการคาดประมาณขององค์การอนามัยโลกได้ระบุว่า ในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายจะมีจำนวนผู้พิการทางการเห็นอยู่ราวร้อยละ 1 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ  ประเทศไทยจึงน่าจะมีผู้พิการทางการเห็นไม่น้อยกว่า 680,000 คน ปัจจุบันมีคนตาบอดจดทะเบียนคนพิการแล้วเพียง 186,389 คน ( เดือนกรกฎาคม 2558 ) และจากประมาณการของมูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  คาดว่ามีคนตาบอดไม่ถึงร้อยละ 20 ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งได้ ขณะที่มีคนตาบอดเพียงร้อยละ 30  ที่มีโอกาสประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยไม่เป็นภาระผู้อื่น จึงปรากฏว่ามีคนตาบอดไทยเป็นจำนวนกว่า ร้อยละ 70 หรือ  จำนวนกว่า 130,000 คน และคนตาบอดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการอีกจำนวน 490,000 คน ต้องตกอยู่ในสภาพของผู้ด้อยโอกาสในแทบทุกด้าน ไม่สามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องเป็นภาระพึ่งพิงผู้อื่นโดยถาวรหรือถูกทอดทิ้งให้เผชิญกับความทุกข์ยากนานาประการ

 

               มูลนิธิฯและสมาคมฯ ในฐานะเป็นหน่วยงานให้บริการแก่คนตาบอด ตระหนักดีถึงสถานการณ์ปัญหาข้างต้น จึงได้มุ่งดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดมาอย่างต่อเนื่องมากว่า 48 ปี โดยเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนตาบอดได้เข้าถึงโอกาสด้านการศึกษาและมีงานทำ สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ การดำเนินงานที่ผ่านมา ได้แก่ การจัดตั้งและดำเนินงานห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ เพื่อผลิตหนังสือเสียงและให้บริการฟังหนังสือทางโทรศัพท์อัตโนมัติหมายเลข 1414 ตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 300 คู่สาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และบริการอุปกรณ์เครื่องอ่านหนังสือเสียง, การผลิตและบริการสื่อการเรียนการสอนให้แก่ นักเรียน นักศึกษาตาบอดในสถาบันการศึกษาต่างๆ,โรงเรียนสอนคนตาบอดจังหวัดแพร่เพื่อขยายโอกาสด้านการศึกษาให้แก่เด็กตาบอดในชนบท, การจัดตั้งศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอด,การจัดตั้งศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติขึ้น ในจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาค , การสนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอาชีพให้แก่คนตาบอดในชนบท โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน สมาคมฯและมูลนิธิฯ ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งทรงพระราชทานแก่ผู้ทำงานด้านคนพิการ ความว่า  งานช่วยเหลือผู้พิการมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้พิการมิได้เป็นผู้ที่อยากจะพิการ แต่อยากช่วยตนเอง ถ้าเราไม่สามารถช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงานอะไร เพื่อมีชีวิตและมีเศรษฐกิจของครอบครัว จะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัว หนักแก่สังคม ฉะนั้น นโยบายที่จะทำก็คือ ช่วยเขาให้ช่วยตัวเองได้ เพื่อที่จะให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม ”  

           

    เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา ในวันที่ ๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สมาคมฯ และ มูลนิธิ ฯ จึงได้จัดทำ  โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ด้วยการร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทยให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ มีความพร้อมต่อการพัฒนาและการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งสามารถเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการร่วมพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป   

 

ใบสั่งจองร่ม  “๘๘ พรรษา ร่มเย็นเป็นสุขทั่วหล้า ”
 ร่วมบริจาคสมทบทุน 135 บาท รับร่มที่ระลึก 1 คัน
 วันที่..........เดือน............................ พ.ศ...............
 ชื่อผู้สั่งจอง ( หากเป็นหน่วยงาน ขอชื่อผู้ติดต่อ ) ...............................................................................................................................
เลขที่.............หมู่............ ถนน.........................................ตำบล / แขวง...........................................อำเภอ  / เขต...............................  
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์....................................โทรสาร..................................... ออกใบเสร็จรับเงินในนาม   ชื่อผู้สั่งจอง    อื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................................    
ยินดีร่วมบริจาคเงินสนับสนุน “โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ”
จำนวน............................บาท(.............................................................................................) รับร่มที่ระลึกจำนวน......................คัน
ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์เป็นจำนวน................................บาท(...............................................................................)
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น............................................บาท (............................................................................................................)  
อัตราค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
□ ร่ม 1 คัน  ค่าจัดส่ง       20  บาท             
□ร่ม  2 คัน  ค่าจัดส่ง       40   บาท
□ ร่ม 3 - 6  คัน ค่าจัดส่ง  80 บาท               
□ร่ม  7 -12  คันค่าจัดส่ง 160  บาท
 
มีความประสงค์ขอรับร่มดังต่อไปนี้
- สี เหลือง,ฟ้า,ม่วง,เขียว
จำนวน ( คัน ).      ร่มพับ  3  ตอน     มือกาง    ด้ามพลาสติก ผ้าไนลอนป้องกันรังสี UV ขนาด 20 นิ้ว
 
- สี เหลือง,ฟ้า,ม่วง,เขียว,โอลด์โรส,น้ำตาล
ร่มพับ  2  ตอน       มือกาง   ด้ามไม้ ผ้าไนลอนป้องกันรังสี UV ขนาด 22 นิ้ว
 
- สี เหลือง,ฟ้า,ม่วง,เขียว,โอลด์โรส,น้ำตาล
ร่มยาว ตอนเดียว     ออโต้   ด้ามไม้ ผ้าไนลอนป้องกันรังสี UV ขนาด 24 นิ้ว
 
หมายเหตุ  :โปรดแฟ็กซ์ใบสั่งจองร่มและสำเนาใบนำฝากเงินพร้อมกัน ที่โทรสารหมายเลข  0 – 2248 0556 , 0 – 2245 9846 เพื่อเป็นหลักฐานในการจัดส่งร่มและใบเสร็จรับเงินกลับไปยังท่าน
 
                                                                                                                                                                                            วิธีการบริจาคเงิน
1.โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีชื่อมูลนิธิคนตาบอดไทย 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนดินแดง ​:  ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ​128 0  85485 0
ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ : ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี   ​007 0 04410 4
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ : ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ​034 4  18061 9
ธนาคารกสิกรไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ : ออมทรัพย์   เลขที่บัญชี ​744 2 45208 8
​2. ติดต่อด้วยตนเองที่มูลนิธิคนตาบอดไทย , สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เลขที่
85 / 1 – 3   ซอยบุญอยู่     ถนนดินแดง   แขวงสามเสนใน    เขตพญาไท    กรุงเทพ ฯ 10400
Tel : 0 – 2248 0555 , 0 -2246 3835    Fax : 0 – 2248 0556 , 0 – 2245 9846
 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สรส.ยื่นข้อเสนอต่อร่าง รธน.

รูป

วันนี้(15 ก.พ.59)เมื่อเวลา 11.20น. ณ ห้องโถงชั้นล่างรัฐสภาอาคาร1 ตัวแทนคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญและนายต่อพงศ์ เสลานนท์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ,นายศิริชัย ไม้งาม สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ,ได้รับมอบหนังสือจากสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.)ยื่นข้อเสนอเพื่อขอให้ปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น เพื่อให้สร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์ มุ่งลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน เพื่อลดความเหลื่ยมล้ำ และความเป็นธรรมในสังคม

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เสียงสะท้อนของคนพิการไทยต่อร่างรัฐธรรมนูญ

รูป

เสียงสะท้อนของคนพิการไทยต่อร่างรัฐธรรมนูญ

วันนี้(11 ก.พ.59) ที่ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดการสัมมนาเรื่องเสียงสะท้อนของคนพิการไทยต่อร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08:00 - 12:00 น. และ มีข้อเสนอต่อร่างรัฐธรรมนูญขอเสนอแก้ไขปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญฉบับของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (นายมีชัย ฤพันธุ์ เป็นประธานซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีความเป็นสากล เป็นประชาธิปไตย ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา รวมจำนวน ๑๐ มาตรา 
 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้า