คุณอยู่ที่นี่

"อดุลย์"ตรวจขบวนคนพิการ ร่วม"ปั่นเพื่อพ่อ"

รูป

"อดุลย์"ตรวจขบวนคนพิการ 1,911 คนร่วม"ปั่นเพื่อพ่อ"

วันนี้ (11 ธ.ค. 58) เมื่อเวลา 11.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจคนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคนพิการ ที่บริเวณโคโค่ วอล์ก (Coco Walk) สถานีรถไฟฟ้าราชเทวี     

จากนั้น พล.ต.ออดุลย์ กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อแสดงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ด้วยการร่วมใจทดแทนพระคุณต่อพ่อของแผ่นดิน อีกทั้งสร้างความสามัคคีของชาวไทยและต่างชาติ ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพกายและใจที่สดใสแข็งแรง โดยในวันนี้ (11 ธ.ค.) พบว่ามีคนพิการมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจากทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 1,911คน ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ มีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 423 คน ประกอบด้วย คนพิการจากสมาคมต่างๆ เช่น สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

ในส่วนนี้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนำโดยนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิก สนช.,นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ที่ปรึกษาสมาคม ,นายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผอ.สมาคมฯ,นายพรชัย กลับวิหค ผอ.ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ และพี่น้องคนตาบอดอีกคับคั่ง
สำหรับขบวนคนพิการมีการจัดเป็นขบวน 101 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.วีลแชร์ 22 คัน 2.รถโยก 101 คัน 3.จักรยานเรียงแถว 27 คัน และ 4.จักรยาน 243 คัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 393 คัน ซึ่งได้กำหนดเส้นทางปั่นจักรยานทั้งสิ้น 3.15 กิโลเมตร“
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ ฝึกอาชีพ และมีงานทำ ” เพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระราชกุศล

รูป

 ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ ฝึกอาชีพ และมีงานทำ     เพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระราชกุศล

วันนี้(9ธ.ค.58)เมื่อเวลา09.59 น.นางจำนรรค์   ศิริตัน  หนุนภักดี  นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ประธานฝ่ายฆราวาสและนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิก สนช.,นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ที่ปรึกษาสมาคม ,นายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผอ.สมาคมฯ,และพี่น้องคนตาบอดอีกคับคั่งและเจ้าหน้าที่สมาคมและมูลนิธิฯเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการ พรรษา ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ ฝึกอาชีพ และมีงานทำ     เพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา  พรรษา 
 
         เนื่องด้วย  มูลนิธิคนตาบอดไทย และ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนการกุศล  มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานหลักคือ ช่วยเหลือสนับสนุนและให้บริการแก่คนตาบอด เป็นระยะเวลากว่า ๔๐ ปี  แบ่งภาระหน้าที่ในการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน โดยสมาคม ฯ มุ่งเน้นเรื่อง สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และ การเข้าถึงโอกาสด้านต่าง ๆ ที่คนตาบอดพึงได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ   รวมทั้งการจัดตั้งสำนักงานสมาคม ฯ สาขา ทั่วทุกภูมิภาคจำนวน ๑๑ แห่ง ควบคู่ไปกับการจัดตั้งศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอด เพื่อฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติสอนอาชีพต่าง ๆ  สำหรับ มูลนิธิ ฯ  มีหน้าที่ในด้านการส่งเสริม  สนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาเพื่อให้คนตาบอดได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถแต่ละคน ด้วยการจัดตั้ง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ เพื่อผลิตหนังสือเสียง พร้อมทั้งให้บริการรับฟังหนังสือเสียงทางโทรศัพท์อัตโนมัติหมายเลข ๑๔๑๔ ตลอด  ๒๔ ชั่วโมง   การจัดตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดจังหวัดแพร่  , การดำเนินงานโครงการ วิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชน ทุกการดำเนินงานล้วนเป็นบริการแบบให้เปล่า ด้วยตระหนักดีว่า หากคนตาบอดได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาเป็นสิ่งแรก จะนำพาไปสู่การประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้อย่างยั่งยืน  ไม่ป็นภาระของสังคม  

         

 

               มูลนิธิ ฯ และ สมาคม ฯ ได้ยึดถือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  ทรงพระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะทำงานด้านคนพิการ   ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๒๗  ดังความตอนหนึ่งว่า    ช่วยเขาให้ช่วยตัวเองได้ เพื่อที่จะให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม   เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด 

วันที่  ๕   ธันวาคม    ๒๕๕    เป็นวโรกาสมหามงคลยิ่ง  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษ  พรรษา   ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธคุณ และ ถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน  ตลอดนเป็นสื่อกลางให้พสกนิกรชาวไทยร่วมทำความดี  ด้วยการช่วยเหลือ , ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทั่วประเทศ มูลนิธิ  และ สมาคม    จึงได้จัดทำโครงกา  พรรษา  ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ ฝึกอาชีพ และมีงานทำ ขึ้น เพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯและร่วมเผยแผ่พระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ให้เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า กำหนดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล วันพุธที่ ๙ ธันวาคม    เวลา ๐๙.๕๙ น.  พระอุโบสถ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  ถนนพระราม ๙ อย๑๙ เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร พระธรรมบัณฑิต  เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  ประธานองค์อุปถัมภ์   พระราชญาณกวี( ปิยโสภณ )  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  ประธานฝ่ายดำเนินการ  

นางจำนรรค์   ศิริตัน  หนุนภักดี  นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ประธานฝ่ายฆราวาส  จัดทอดผ้าป่า ฯ จำนวน ๘๘๐,๐๐๐ กอง ๆ ละ ๘๘ บาท หรือตามจิตศรัทธา

 ในโอกาสนี้

 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการ “๘๘พรรษา

รูป

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการ พรรษา ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ ฝึกอาชีพ และมีงานทำ     เพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา  พรรษา  และ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ

         เนื่องด้วย  มูลนิธิคนตาบอดไทย และ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนการกุศล  มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานหลักคือ ช่วยเหลือสนับสนุนและให้บริการแก่คนตาบอด เป็นระยะเวลากว่า ๔๐ ปี  แบ่งภาระหน้าที่ในการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน โดยสมาคม ฯ มุ่งเน้นเรื่อง สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และ การเข้าถึงโอกาสด้านต่าง ๆ ที่คนตาบอดพึงได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ   รวมทั้งการจัดตั้งสำนักงานสมาคม ฯ สาขา ทั่วทุกภูมิภาคจำนวน ๑๑ แห่ง ควบคู่ไปกับการจัดตั้งศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอด เพื่อฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติสอนอาชีพต่าง ๆ  สำหรับ มูลนิธิ ฯ  มีหน้าที่ในด้านการส่งเสริม  สนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาเพื่อให้คนตาบอดได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถแต่ละคน ด้วยการจัดตั้ง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ เพื่อผลิตหนังสือเสียง พร้อมทั้งให้บริการรับฟังหนังสือเสียงทางโทรศัพท์อัตโนมัติหมายเลข ๑๔๑๔ ตลอด  ๒๔ ชั่วโมง   การจัดตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดจังหวัดแพร่  , การดำเนินงานโครงการ วิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชน ทุกการดำเนินงานล้วนเป็นบริการแบบให้เปล่า ด้วยตระหนักดีว่า หากคนตาบอดได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาเป็นสิ่งแรก จะนำพาไปสู่การประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้อย่างยั่งยืน  ไม่ป็นภาระของสังคม  

           

               มูลนิธิ ฯ และ สมาคม ฯ ได้ยึดถือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  ทรงพระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะทำงานด้านคนพิการ   ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๒๗  ดังความตอนหนึ่งว่า    ช่วยเขาให้ช่วยตัวเองได้ เพื่อที่จะให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม   เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด 

วันที่  ๕   ธันวาคม    ๒๕๕    เป็นวโรกาสมหามงคลยิ่ง  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษ  พรรษา   ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธคุณ และ ถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน  ตลอดนเป็นสื่อกลางให้พสกนิกรชาวไทยร่วมทำความดี  ด้วยการช่วยเหลือ , ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทั่วประเทศ มูลนิธิ  และ สมาคม    จึงได้จัดทำโครงกา  พรรษา  ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ ฝึกอาชีพ และมีงานทำ ขึ้น เพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯและร่วมเผยแผ่พระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ให้เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า กำหนดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล วันพุธที่ ๙ ธันวาคม    เวลา ๐๙.๕๙ น.  พระอุโบสถ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  ถนนพระราม ๙ อย๑๙ เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร พระธรรมบัณฑิต  เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  ประธานองค์อุปถัมภ์   พระราชญาณกวี( ปิยโสภณ )  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  ประธานฝ่ายดำเนินการ  

นางจำนรรค์   ศิริตัน  หนุนภักดี  นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ประธานฝ่ายฆราวาส  จัดทอดผ้าป่า ฯ จำนวน ๘๘๐,๐๐๐ กอง ๆ ละ ๘๘ บาท หรือตามจิตศรัทธา

 ในโอกาสนี้ มูลนิธิ ฯ และ สมาคม ฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน   ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล ฯ ตามจำนวนกองที่ท่านพิจารณา  หรือ ตามกำลังศรัทธา พร้อมทั้ง ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการทอดผ้าป่ ไปยังเจ้าหน้าที่พนักงาน ผู้มีจิตศรัทธา และ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ฯ   ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว   มูลนิธิ ฯ และ สมาคม ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านตลอดจนบุคลากรในหน่วยงานของท่านร่วมทำความดี ให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทั่วประเท  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญอย่างยั่งยืนสืบไป ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

พม.ขับเคลื่อนแผนงาน ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

รูป

วันนี้(3 ธ.ค. 58) ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวเปิดงานวันคนพิการสากล 3 ธันวาคม 2558  

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีคนพิการที่ได้รับการจดทะเบียนและออกบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน 1,642,448 คน ซึ่งภาครัฐได้ดูแลให้ได้รับสิทธิ์และสวัสดิการตามกฎหมายอย่างทั่วถึง โดยในปี 2559 กระทรวงพัฒนาสังคมมีโครงการสำคัญที่จะดำเนินการคือการขับเคลื่อนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการผู้สูงอายุและทุกคนในสังคม การส่งเสริมอาชีพคนพิการในชุมชน การพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดให้สามารถประกอบอาชีพมีรายได้ การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการโดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์มาตรการแนวทางรวมถึงสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการเพื่อส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรมเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

โดยมีผู้พิการเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งรวมไปถึงนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย,รองประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย, นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิก สนช.,นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ที่ปรึกษาสมาคม ,นายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผอ.สมาคมฯ,นายรณยุทธ อิงสา ผู้อำนวยการสถาบันดนตรีคนตาบอด และพี่น้องคนตาบอดอีกคับคั่งภายในงานได้มีกำหนดการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคนพิการต้นแบบในงานวันคนพิการสากลและรับโล่รางวัลคนพิการต้นแบบประจำปี 2558 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคาร ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 
           เมื่อเวลา 07.30 น.บรรยากาศภายในงานคึกคักตั้งแต่เช้ามีผู้พิการได้มาลงทะเบียนรับเอกสาร และชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ หลังจากนั้นได้มีการอ่านสาส์นวันคนพิการสากล ประจำปี 2558 โดยผู้แทนองค์การสหประชาชาติ  ประธานสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
 
          เมื่อเวลา09.00น. เวทีเสวนาสังคมบูรณาการเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม หลังจากเวทีสัมมนาประธานในพิธีเดินทางมาถึงและเข้าสู่บริเวรการจัดงาน ได้มีการฉายวีดิทัศน์"สถานการณ์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" และการแสดงของนักร้อง From Street to Stars ได้ร้องเพลงและการอแสดงของนักเรียนพิการจำนวน 1 ชุด หลังนั้นได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวน 163 รางวัล
- หน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก 22 แห่ง
- องค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 57 องค์กร
- คนพิการต้นแบบ 63 คน
 

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

รมว.พม.ควงนายกสมาคมฯเชิญร่วมงานวันคนพิการสากล

รูป

วันนี้ (27 พ.ย. 58) พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย,รองประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยได้มาบันทึกเทปรายการ อนาคตประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑)

    ซึ่งได้พูดคุยถึงความเป็นมาของการจัดงานวันคนพิการสากล และกิจกรรมภายในงาน เพื่อให้คนพิการ ครอบครัว และสังคม ได้ร่วมกันเปิดโอกาสและรับรู้ถึงศักยภาพและความสามารถของคนพิการ 
      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมวันคนพิการสากลเป็นประจำทุกปี โดยมีการจัดงานในทุกจังหวัด ช่วงเวลาใกล้เคียงกันทั่วประเทศ สำหรับกำหนดการจัดงานในวันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องรอยัลจูบีลี่ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี องค์การสหประชาติได้กำหนดหัวข้อการจัดงาน คือ Inclusion matters : access and empowerment for people of all abilities หรือ สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวล โดยมีจุดมุ่งเน้นสำคัญ ๓ ประการ คือ การจัดชุมชนเมืองให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ การปรับปรุงระบบข้อมูลและสถิติด้านคนพิการ และการเสริมพลังคนพิการให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและการพัฒนา  
และขอเชิญชวนคนพิการและทุก ๆ ท่าน ร่วมสร้างโอกาสให้แก่คนพิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และเชิญร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๗  ในวันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องรอยัลจูบีลี่ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี เตรียมความพร้อมก่อนทดสอบ

รูป

ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี ขอแจ้งกำหนดวันทดสอบผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้วยกรรมการสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยได้กำหนดให้มีการทดสอบผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยขึ้น ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2558  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ รังสิต

        ทางศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี จึงขอประกาศให้หมอนวดคนตาบอดที่ได้ขึ้นทะเบียนสอบได้ทราบโดยทั่วกัน และกำหนดให้มีการอบรมเตรียมความพร้อมและแนวทางในการทดสอบขึ้นในระหว่างวันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี 
        จึงขอเชิญชวนให้หมอนวดคนตาบอดที่ผ่านการอบรมและได้มอบตัวศิษย์กับทางศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีได้ เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมโดยพร้อมเพรียงกัน
         จึงประกาศมาเพื่อทราบหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ โทร 02-4121380-2 ต่อ 12
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ศิลปินไม้เท้าขาวร้องนายกฯเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุ

รูป

วันนี้(23 พ.ย.58)เมื่อเวลา 14.00 น. นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายทวีเดช เส้งแก้ว ทนายความที่ปรึกษาสมาคมฯและนายรณยุทธ อิงสา ผู้อำนวยการสถาบันดนตรีคนตาบอด,พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฏหมาย ได้ให้คำปรึกษากับพี่น้องตาบอดที่ร้องเพลงตามสถานที่สาธารณะทั่วไป

        โดยที่ผู้เดือดร้อนได้เข้าร้องเรียนถึงแนวทางที่โดนผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาจับกุมนักร้องนักดนตรี ที่แสดงตามสถานที่สาธารณะ โดยไม่ได้มีการแสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนไหน และบางรายมีการฉีกใบประกาศนียาบัตรจากโครงการFrom Street to Stars ที่จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอีกหลายรายการที่มาร้องเรียน
 
        ในครั้งนี้นายกสมาคมฯก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการช่วยเหลือพี่น้องนักดนตรีในที่สาธารณะ ได้สั่งการไปยังฝ่ายกฏหมายให้รวบรวมข้อมูลจากพี่น้องคนตาบอดที่เดือดร้อนจากการร้องเพลงในที่สาธารณะและให้ฝ่ายกฏหมายทำหนังสือถึงรัฐบาลถึงแนวทางในการกำหนดกฏเกณฑ์ที่หาทางออกร่วมกันต่อไป
        

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สถิติผู้พิการสูงขึ้นต่อเนื่อง

รูป

วันนี้(20พ.ย.58)เมื่อเวลา 09.30 น. นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเห็น ครั้งที่ 8/2558 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ วาระการประชุมกล่าวถึง สถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 ถึง 31 ตุลาคม 2558 ซึ่งมี จำนวนทั้งสิ้น 1,918,867 ราย สำหรับสถิติข้อมูลประเภทคนพิการทางการเห็นจำนวนทั้งสิ้น 181,821 ราย แยกเป็นเพศชาย จำนวน 87,081รายและเพศหญิง 94,740 ราย และพิจารณาโครงการด้านอาชีพที่ขอรับการสนับสนุนคนพิการ

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผอ.สถาบันดนตรีควงอธิบดีสัมภาษณ์โครงการนักร้องS2S

รูป

วันนี้ 18 พ.ย.58 เวลา 14.00 น. นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยนายรณยุทธ อิงสา ผู้อำนวยการสถาบันดนตรีคนตาบอด, นักร้องนักดนตรีตาบอดที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) รุ่นที่ ๑ ได้ร่วมสนทนาในรายการสถานีประชาชน ณ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในประเด็นที่เกี่ยวกับโครงการฯ และแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร

รูป
วันนี้เมื่อเวลา 13.15 น. (18 พ.ย. 58 )พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ ศ.นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี ประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และโรงงานขันลงหินบ้านบุ เจียม แสงสัจจา พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานกฐินพระราชทาน พร้อมด้วยเหล่าสาธุชน อัญเชิญมาทอดถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ประจำปี ๒๕๕๘ ณ พระอุโบสถวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ (ตรงกับขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒)
 
           เพื่อพระสงฆ์จะได้รับอานิสงส์ตามพระบรมพุทธานุญาต  สำหรับเงินบริจาคอันเป็นอดิเรกปัจจัยจะได้นำไปร่วมพัฒนาพระอารามต่อไป
 
          ขออนุโมทนาขอบคุณในกุศลเจตนาของทุกท่าน ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวเจริญด้วยจตุพิธพร  จงประสพแต่ ความสุขความเจริญ  ตลอดกาลนานเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ
***********************
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้า