คุณอยู่ที่นี่

สหภาพคนตาบอดฮ่องกงเผยผลสำรวจการเข้าถึงเว็บไซต์ของคนตาบอด มากกว่า 80% ของเว็บไซต์พบว่ายังคงมีอุปสรรคต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

สหภาพคนตาบอดฮ่องกงเผยผลสำรวจการเข้าถึงเว็บไซต์ของคนตาบอด มากกว่า 80ของเว็บไซต์พบว่ายังคงมีอุปสรรคต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

(Hong Kong Blind Union Released 2018 Hong Kong Web Accessibility Survey)

 

 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561 สหภาพคนตาบอดฮ่องกง (the Hong Kong Blind UnionHKBU) เปิดเผยผลการสำรวจการเข้าถึงเว็บไซต์ในฮ่องกงประจำปี 2561 จากการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์โดยผู้ใช้งานที่เป็นคนพิการทางสายตาในฮ่องกงพบว่า มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของเว็บไซต์ที่ถูกทดสอบในการสำรวจครั้งนี้ เป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการเข้าถึงการใช้งานสำหรับคนพิการทางการเห็น

โดยทางสหภาพคนตาบอดฮ่องกงจัดทำแผนการสำรวจนี้ขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอให้เห็นถึงภาพรวมของการเข้าถึงเว็บไซต์ในประเทศฮ่องกง โดยมีระยะเวลาในการทำการสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ.2561 ทั้งนี้ ในการสำรวจดังกล่าว ภาพคนตาบอดฮ่องกงได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากคณะกรรมาธิการด้านโอกาสอันเท่าเทียมแห่งฮ่องกง หรือ The Equal Opportunities Commission of Hong Kong โดยมีเว็บไซต์ที่ได้รับการทดสอบเพื่อทำการสำรวจตามเป้าหมายจำนวน 198 เว็บไซต์ แบ่งเป็น เว็บไซต์ขององค์กรเอกชนจำนวน 70 เว็บไซต์ เว็บไซต์ของบริษัทห้างร้านต่างๆ จำนวน 101 เว็บไซต์ และเว็บไซต์ของน่วยงานหรือบุคลากรด้านนิติบัญญัติจำนวน 27 เว็บไซต์

เว็บไต์ที่ได้รับการทดสอบในการสำรวจครั้งนี้ ผ่านการประเมินคุณสมบัติต่างๆ ด้วยมาตรฐานความต้องการพื้นฐาน 12 ประการ (12 basic requirements)และปัจจัพิเศษ 10 ประการ (10 advanced criteria) ตามคู่มือแนะนำการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์ (Web Content Accessibility Guidelines: WCAG) ซึ่งเป็นคู่มือที่ตีพิมพ์เผยแพร่โดย World Wide Web Consortium (W3C) องค์กรระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่จัดระบบมาตรฐานการใช้งานบน www หรือเวิร์ลด์ไวด์เว็บ

จากรายงานผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่า มีเพียง 16.7 เปอร์เซ็นต์ รือเพียง33 เว็บไซต์จาก 198 เว็บไซต์ที่ถูกนำมาประเมินในการสำรวจดังกล่าว ที่ตรงตามความต้องการขั้นพื้นฐาน 12 ประการ ในจำนวนนี้ เว็บไซต์ของบริษัทห้างร้านต่างๆ มีอัตราการเข้าถึงข้อมูลได้น้อยที่สุดคือเพียง 9 เว็บไซต์เท่านั้น โดยความต้องการขั้นพื้นฐาน 12 ประการถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการออกแบบการเข้าถึงเว็บไซต์สำหรับทุกคน อาทิ การทำคำบรรยายสำหรับรูปภาพหรือแคปชั้นสำหรับไฟล์เสียงในเว็บไซต์

“ผลสำรวจชี้ให้เห็นว่า การเข้าถึงเว็บไซต์ยังคงมีอุปสรรคอยู่มาก” เควิน โชว (Kevin Chow) กล่าว โชวเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านไอทีของสหภาพคนตาบอดฮ่องกง สมาชิกคณะกรรมการด้านไอทีและเทคโนโลยีประยุกต์ของสภาพคนตาบอดโลกประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (WBUAP ICT and Adaptive Technology Committee) นอกจากนี้ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “เพื่อบรรเทาสถาการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการสร้างความตระนักรู้มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเข้าถึงเว็บไซต์ในสังคม ผ่านกิจกรรมลากหลาย เช่น การจัดการโครงสร้างการเข้าถึงเว็บไซต์ การสัมมนา และอื่นๆ รัฐบาลควรพิจารณาให้การสนับสนุนการออกแบบการเข้าถึงเว็บไซต์ ผ่านมาตรการด้านบริหารในหลากหลายรูปแบบ ภายใต้พระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังคงมีให้พบเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน  ในระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวระบุว่า ทุกเว็บไซต์ต้องเข้าถึงได้”

ทั้งนี้ โชวยังได้เพิ่มเติมความเห็นที่น่าสนใจต่อปรากฏการณ์ดังกล่าวไว้อีกว่า

ตามที่อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการโดยค์การสประชาชาติ ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า รัฐบาลต้องสร้างความมั่นใจว่า จะเกิดการเข้าถึงข้อมูลและระบบการติดต่อสื่อสารอย่างเท่าเทียมในคนพิการ เพื่อว่าพวกเขาทั้งหลายเหล่านี้ จะสามารถเข้าถึงทุกแง่มุมของชีวิตได้อย่างเต็มเปี่ยม” โชวกล่าว

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

• การสรุปจากฝ่ายบริหารด้านการสำรวจ Tthe 2018 Web Accessibility Surveyอ่านได้ที่

• รายงานผลการสำรวจฉบับเต็ม (ภาษาจีน) อ่านได้ที่

หากมีข้อคำถามหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ คุณแทรี่ หว่อง(Terry Wong) สหภาพคนตาบอดฮ่องกง terrywong@hkbu.org.hk.

รัฐสภาเตรียมจัดงานมหกรรมผู้แสดงความสามารถ

บรรยากาศการประชุม

วันนี้(21 ..61)เวลา 13.00 . อาคารรัฐสภา 2 ทำเนียบรัฐบาล นายรณยุทธ  อิงสา ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมฯเข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดงานมหกรรมผู้แสดงความสามารถ โดยมี นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธาน

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

โอกาสดีๆมาอีกแล้วท่านต้องการเข้ารับการฝึกอบรมทักษะอบรมการเป็นศิลปินมืออาชีพ

ศิลปินS2S

โอกาสดีๆมาอีกแล้วได้ข่าวแว่วๆจากมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด (  TABMA) 

 
 มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ: จากถนนสู่ดวงดาว (  From Street to Stars)  ปี 2561
 เพื่อส่งเสริมให้นักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะที่พลาดการอบรมในรอบที่ผ่านๆมา 
ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นศิลปินมืออาชีพ 
กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ในด้านทักษะการร้องเพลง การพัฒนาบุคลิกภาพ และการแสดงโดยกำหนดการจัดอบรมจะเริ่มในวันที่  17 - 20  กุมภาพันธ์ปี  2562  นี้ 
ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพฯ 
สถานที่ตั้งของโรงแรม อยู่ไกล้กับสถานีรถไฟฟ้า  bts  สุรศักดิ์
สมาชิกท่านใดที่สนใจเข้ารับการอบรม 
สามารถแจ้งความจำนงค์เพื่อสมัครเข้ารับการอบรมทางโทรศัพท์โดยตรงได้ที่ 
มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด 
โทร.  02-246-3835  ต่อ  306 
 ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา  9.00 - 17.00  น. 
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1)  ต้องเป็นคนตาบอดที่ประกอบอาชีพแสดงดนตรีหรือร้องเพลงในที่สาธารณะ หรือสนใจประกอบอาชีพนี้ 
 2)  ต้องเป็นผู้ไม่เคยเข้าร่วมโครงการจากถนนสู่ดวงดาวมาก่อน 
 3)  ผู้ที่แจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการไว้กับทางมูลนิธิสถาบันฯ ต้องเข้าร่วมการอบรมได้จริง 
หากไม่สะดวกเข้าอบรมในวันเวลาที่มูลนิธิสถาบันฯ กำหนด 
จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิสถาบันฯ ทราบล่วงหน้าโดยตรง 
โดยต้องโทรแจ้งทางเบอร์โทรศัพท์ ของมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด ไม่น้อยกว่า  10  วันทำการ 
ก่อนวันจัดอบรม มิฉะนั้น ท่านจะต้องรับผิดชอบชำระค่าที่พักและค่าอาหาร 
เต็มตามจำนวนที่ทางมูลนิธิสถาบันได้จองไว้ให้สำหรับท่าน 
 4)  สำหรับท่านที่ลงชื่อเข้าอบรม จะต้องเตรียมเอกสารเพื่อใช้ลงทะเบียนเข้าอบรมดังต่อไปนี้ 
 4.1  รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว จำนวน  3  ใบ 
 4.2  สำเนาบัตรคนพิการจำนวน  3  ชุด 
 4.3  สำเนาบัตรประชาชนจำนวน  3  ชุด 
 4.4  สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน  3  ชุด 
 
สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมและมีความสนใจที่จะลงประกวดร้องเพลง 
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิลปิน  s2s 
 ทางมูลนิธิสถาบันดนตรีฯ รบกวนให้ท่านนำ  backing track  หรือ ซาวดนตรีมาเอง 
ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้คุ้นเคยกับดนตรีที่ท่านจะใช้ประกวดจริง 
และเพื่อให้การทำการแสดงของ ท่านมีความสมบูรณ์แบบที่สุด 
แต่หากท่านใดไม่ได้เตรียมมา ทางมูลนิธิสถาบันดนตรีฯ จะมีคาราโอเกะสำรองไว้ให้ 
 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด 
โทรศัพท์  02-246-3835  ต่อ  306 
 และทาง  Facebook  ของมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด  http://www.facebook.com/tabmusicacademy
 
 รวมถึงติดตามข่าวและความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดได้ 
โดยการกดติตาม  Facebook Fan Page  ของ “มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด” 
 
และสายด่วนข่าวสารความรู้  1414 
 
 รับจำนวนจำกัด
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ความร่วมมือในการผลักดันโครงการประกอบการเพื่อสังคม (SE) และการจัดหลักสูตรพิเศษให้กับสมาคมฯ

.

วันนี้(14 ..61)คณะผู้บริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตได้ประชุมหารือกัน เพื่อสร้างความร่วมมือในการผลักดันโครงการประกอบการเพื่อสังคม (SE) และการจัดหลักสูตรพิเศษให้กับสมาคมฯ เพื่อการจัดทำแนวทางเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบการธุระกิจเพื่อสังคมและเครือข่ายรวมถึงสมาชิกของสมาคม

https://www.facebook.com/104622506300806/posts/2077006442395726/

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

.

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง คุณภาพชีวิตคนตาบอดในท้องถิ่นภายใต้กลไกการสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว จังหวัดแพงเพชร

https://www.facebook.com/104622506300806/posts/2076995545730149/

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ใครอยากชมสาธิตการปักผ้าโดยคนตาบอดพบกันได้ที่ห้างเซนทรัลเวิร์ล

รูปสิ้นค้า

ใครอยากชมสาธิตการปักผ้าโดยคนตาบอดจากโครงการปักจิตปักใจกับตาตนเองแวะไปที่ห้างเซ็นทรัลเวิร์ลกันได้นะคะ เราจะพาคนตาบอดจากเชียงใหม่ 3 ท่านลงไปปักผ้าที่นี่ตลอดสองวัน คือ วันที่ 25 และ 26 พ.ย. และมีกิจกรรม workshop ปักผ้าในความมืดสำหรับ "คนตาดี" ที่มาร่วมงานในช่วงเวลา 17.00 - 18.00. น. ของวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย.ที่บริเวณจัด workshop ของงานนี้ด้วยนะคะ งานนี้เราจะให้คนตาบอดเป็นพี่เลี้ยงให้กำลังใจคนตาดีก้าวข้ามความมืดให้ได้ ทุกคนจะได้รู้ว่า กว่าจะเป็นผืนผ้าสวยงามของปักจิตปักใจไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ท่านที่อยากซื้อสินค้าปักจิตปักใจในงานนี้ เราจะขายอยู่ที่บูธของ Craft de Quarr ซึ่งคุณรุจเรศ สมนาดีไซเนอร์จิตอาสาของเราเปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ปักจิตปักใจเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเพื่อสังคมในงานนี้ด้วยค่ะ

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตเปิดหมวก "ฟ้ายิ่งมืด ดาวยิ่งสว่าง" ณ ลานหน้าหอศิลป์กรุงเทพฯ

ศิลปินs2sถ่ายรูปกับวงศ์นักเล่นและผู้บริหารสมาคม

ภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตเปิดหมวก "ฟ้ายิ่งมืด ดาวยิ่งสว่าง" ณ ลานหน้าหอศิลป์กรุงเทพฯ

ศิลปิน S2S และวงศ์นั่งเล่น กลุ่มศิลปินจิตอาสาจาก Bangkok Sketchers  ที่มาวาดภาพและนำสิ่งละอันพันละน้อยมาจำหน่าย รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้กับ S2S Fly High
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

บริษัทไปรษณีย์ไทยรับคนพิการจ้างเหมาบริการนวดผ่อนคลาย

บริษัทไปรษณีย์ไทยรับคนพิการจ้างเหมาบริการนวดผ่อนคลาย กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โดยจัดส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เสริมพลัง เชิดชูเกียรตินักกีฬาคนพิการในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ปี ๒๐๑๘

.

เมื่อวานนี้(1 ..61)เมื่อเวลา 11.30 .นายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมฯได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมงานงานเสริมพลัง เชิดชูเกียรตินักกีฬาคนพิการในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ปี ๒๐๑๘ "Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ"โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานและนางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมเป็นเกียรติ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

https://www.facebook.com/104622506300806/posts/2057643837665320/

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมฯเยี่ยมชมพบปะผู้เข้าอบรมเรียนการปักผ้าซาชิโกะ หรือ ผ้าสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ

.

วันนี้(23 ..61) เวลา 08.30 . สมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มาพบปะพี่น้องคนตาบอดมาฝึกอาชีพพัฒนาศักยภาพงานฝีมือจากคนตาบอด ซึ่งเป็นการปักผ้าซาชิโกะ หรือ ผ้าสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ เป็นงานฝีมือจากคนพิการทางการเห็น จังหวัดเชียงใหม่ ที่สามารถปักลวดลายออกมาได้สวยงามไม่แพ้ใครและมีแค่ชิ้นเดียวในโลก โดยความพิการของพวกเขาไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด

           ท่านใดสนใจช่วงวันที่ 25-26 .. นี้ ทางทีมงานจะนำสินค้าปักจิตปักใจไปออกบูธที่ห้างเซ็ลทรัลเวิร์ลชั้น G ใครต้องการชื่นชมความสวยงามของผลิตภัณฑ์ของเราและเลือกซื้อสินค้าด้วยตนเองพบกันท่ีเซ็นทรลเวิร์ล หรือติดต่อที่เพจ pakjitpakjai ได้เลยจร้า

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้า