คุณอยู่ที่นี่

สมาคมฯร่วมกับศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติประกาศอบรมและทดสอบ

รูป

สมาคมฯร่วมกับศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติประกาศอบรมและทดสอบ

นายพรชัย กลับวิหค ผอ.ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ ได้ประกาศรับสมัครฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐาน
1.ประกาศกำหนดการเปิดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
2.ประกาศกำหนดการอบรมหลักสูตรหมอนวดตาบอด เพื่อการทดสอบใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย
3.ประกาศการจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการนวดไทยระดับ 1
 
 
1.ข่าวประกาศกำหนดการเปิดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
          ด้วยทางศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ จะได้เปิดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยให้แก่หมอนวดตาบอด จำนวน 30คน ในระหว่างวันที่ 1กุมภาพันธ์ ถึง 30 มิถุนายน 2559 ทางศูนย์จึงขอประชาสัมพันธ์ให้หมอนวดตาบอดที่มีความสนใจเข้ารับการอบรมเพื่อยกระดับทักษะด้านการนวดไปเป็นผู้ช่วยแพทย์ และทดสอบใบอนุญาตผู้ประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย สาขาการนวดไทยในโอกาสต่อไป     ทั้งนี้ผู้สนใจจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 
1. เป็นหมอนวดตาบอดที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการนวดแผนไทยไม่น้อยกว่า 300ชั่วโมง
2. เป็นหมอนวดตาบอดที่ผ่านการทดสอบยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการนวดไทยไม่น้อยกว่าระดับ 1
3. เป็นหมอนวดตาบอดที่ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและพิการซ้ำซ้อน
4. เป็นหมอนวดตาบอดที่ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย ต้องโทษคดีอาญาโดยศาลตัดสินถึงที่สุด
5. เป็นหมอนวดตาบอดที่สามารถเข้าอบรมได้จนจบหลักสูตรจนกระทั่งเข้าทดสอบใบอนุญาตผู้ประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย สาขาการนวดไทย
 
หลักฐานที่ใช้ในการสมัค
1. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ หรือสำเนาบัตรประชาชน  จำนวน1ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน  1ชุด
3. สำเนาใบรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรการนวดไทย ไม่น้อยกว่า 300ชั่วโมง  จำนวน 1ชุด
4. สำเนาใบรับรองการผ่านการทดสอบยกระดับฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประเภทการนวดไทย จำนวน 1ชุด
5.ใบรับรองแพทย์ 1ชุด
6. รูปถ่าย 1นิ้ว  จำนวน 3ใบ
 
 
2.ข่าวประกาศกำหนดการอบรมหลักสูตรหมอนวดตาบอด เพื่อการทดสอบใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย
            ด้วยทางศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ จะได้เปิดอบรมหลักสูตรหมอนวดตาบอดเพื่อการทดสอบใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 30สิงหาคม 2559 ทางศูนย์จึงขอประชาสัมพันธ์ให้หมอนวดตาบอดที่มีความสนใจเข้ารับการอบรมเพื่อยกระดับทักษะด้านการนวด และทดสอบใบอนุญาตผู้ประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย สาขาการนวดไทยในโอกาสต่อไป  ทั้งนี้ผู้สนใจจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 
1. เป็นหมอนวดตาบอดที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330ชั่วโมง
2. เป็นหมอนวดตาบอดที่ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและพิการซ้ำซ้อน
3. เป็นหมอนวดตาบอดที่ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย ต้องโทษคดีอาญาโดยศาลตัดสินถึงที่สุด
4. เป็นหมอนวดตาบอดที่สามารถเข้าอบรมได้จนจบหลักสูตรจนกระทั่งเข้าทดสอบใบอนุญาตผู้ประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย สาขาการนวดไทย
 
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ หรือสำเนาบัตรประชาชน  จำนวน1ชุ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน  1ชุด
3. สำเนาใบรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง  จำนวน 1ชุด
4. ใบรับรองแพทย์ 1ชุด
5.  รูปถ่าย 1นิ้ว  จำนวน 3ใบ
 
3.ข่าวประกาศการจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการนวดไทยระดับ 1
                ด้วยทางศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพ จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการนวดไทยระดับ 1 ในวันที่ 28 มกราคม 2559 ซึ่งจะมีการจัดอบรมแนะแนวเตรียมความพร้อมก่อนการสอบในวันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 10.00-16.00น. 
โดยผู้สนใจเข้ารับการทดสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ผ่านการอบรมหลักสูตรนวดแผนไทยไม่น้อยกว่า 225 ชั่วโมง
2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
3. ไม่เป็นโรคติดต่อต้องห้ามร้ายแรง
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรคนพิการ   จำนวน 2ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 2ชุด
3. รูปถ่าย 1นิ้ว   1ใบ
4. สำเนาใบประกาศหรือใบรับรองการผ่านอบรมนวดแผนไทยที่ระบุชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 225ชั่วโมง  จำนวน 2ชุด
5. หนังสือรับรองการทำงาน ( สำหรับผู้สมัครสอบที่มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป) จำนวน 2ชุด
6. ค่าสมัครเข้าทดสอบ  500บาท
7. ค่าจัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ 100 บาท
 
หมายเหตุ :  ในกรณีที่ผู้สมัครสอบมีประสบการณ์การทำงานไม่ถึง 1 ปี ต้องทำแบบบันทึกการนวดผู้ป่วย จำนวน 100 ราย
 
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์ 02-4121380 ต่อ12
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมฯร่วมกับ พก.บรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนและการแก้ปัญหาร่าง พรบ.

รูป

สมาคมฯร่วมกับ พก.บรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนและการแก้ปัญหาร่าง พรบ.

วันนี้ (21ม.ค. 59) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ และนางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พก. ได้มาบรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาศิลปินไม้เท้าขาว : ร่าง พรบ. ควบคุมคนขอทานกับการเตรียมความพร้อม”
     โดยก่อนหน้านั้นนายรณยุทธ อิงสา ผู้อำนวยการสถาบันดนตรีคนตาบอด นายยุวัศ ดวงฉวี ผู้แทนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้บรรยายเรื่อง"การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ บนถนนสายดนตรี " จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

พก.มอบใบประกาศโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars)

รูป

พก.มอบใบประกาศโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) 

          วันนี้ (14 ม.ค. 59) เมื่อเวลา 13.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักร้องนักแสดง From Street to Stars พร้อมให้เกียรติมามอบใบประกาศแก่นักร้องผู้เข้าร่วมอบรม การแสดงการร้องเพลงของนักร้องนักดนตรีตาบอด โดยนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ นายรณยุทธ อิงสา ผู้อำนวยการสถาบันดนตรีคนตาบอด ได้ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) ครั้งที่ ๒ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

         โดยการจัดงานครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นครั้งที่ 2ในการเปิดตัวโครงการฯ ในระดับภูมิภาคโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 140 คน ประกอบด้วย นักร้องนักดนตรีตาบอด ผู้ดูแล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกิจกรรมใน 3 วันที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ฝึกอบรมจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ครูสอนการดนตรี และอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในการแสดงในที่สาธารณะ โดยมีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย ความรู้ในเรื่องของสิทธิคนพิการในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาศิลปินไม้เท้าขาว : ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคนขอทาน พ.ศ. ... กับการเตรียมความพร้อมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การฝึกปฏิบัติ "ทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ" และการพัฒนา "บุคลิกภาพที่เหมาะสมสำหรับการแสดงดนตรีในที่สาธารณะ

           ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะได้รับการพัฒนาศักยภาพของการเป็นนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการร้องเพลงไทยสากล และเพลงไทยลูกทุ่ง และการพัฒนาในเรื่องของการแสดงในที่สาธารณะอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ยังได้แสดงความยินดีกับนักร้องนักดนตรีตาบอดที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนศิลปินตาบอดในเขตภาคเหนือ เพื่อพัฒนาให้เป็นนักร้องนักดนตรีตาบอดอย่างเป็นมืออาชีพ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และร่วมกันสร้างสรรค์เส้นทางของนักร้อง นักดนตรีตาบอดมืออาชีพให้สามารถก้าวไปสู่ดวงดาว รวมทั้งเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพ มีรายได้อย่างมั่นคงต่อไป

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เริ่มประกวดแล้วรอบสุดท้ายFrom Street to Stars ณ เมืองเชียงใหม่

รูป

วันนี้ (13 ม.ค. 59) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ได้มาเยี่ยมเยือนนักร้องนักดนตรีโดยนายรณยุทธ อิงสา ผู้อำนวยการสถาบันดนตรีคนตาบอด ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) ครั้งที่ ๒ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยวันนี้ได้มีประกวดร้องเพลงรอบสุดท้าย เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยมีกรรมการตัดสินประกวดร้องเพลงได้รับเกียรติจาก นายเรืองยศ พิมพ์ทอง จากค่ายRS, นายพงศ์ศักดิ์ ถนอมใจ จากค่าย GRAMMY,และนางสาวสโรชา เสนารัตน์ จากค่ายTRUE  

       บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีนักร้องนักดนตรีมาร่วมแสดงความสามารถกันอย่างคับคั่ง
 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เปิดศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมา

รูป

วันนี้(10 ม.ค. 59)เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมา นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มาเป็นประธานพิธีเปิดและทำบุญศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมา ในครั้งนี้นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ,นายปัญญา จันทะเสน อุปนายกสมาคมฯ ,นายพรชัย กลับวิหค ผอ.ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติได้มาร่วมพิธีเปิดศูนย์ในครั้งนี้ด้วย นอกจากนั้นได้รับชมวีดีทัศน์เรื่อง ปัญหาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “พม. ตลาดน้ำใจ วิถีไทยผดุง โอกาส เกียรติ กำลังใจ คนไทยรักและเกื้อกูลกัน” 6 – 26 ม.ค. นี้ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

รูป

นายกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “พม. ตลาดน้ำใจ วิถีไทยผดุง โอกาส เกียรติ กำลังใจ คนไทยรักและเกื้อกูลกัน” 6 – 26 ม.ค. นี้ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

วันนี้ (6 มกราคม 2559) เวลา 17.00 น. ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “พม. ตลาดน้ำใจ วิถีไทยผดุง โอกาส เกียรติ กำลังใจ คนไทยรักและเกื้อกูลกัน”
          เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงตลาดคลองผดุงกรุงเกษม พลเอก อตุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะประธานกรรมการดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษมและนายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรอต้อนรับ จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินไปยังจุดแสดงนิทรรศการ เพื่อเยี่ยมชม ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) กรต่อต้านการค้ามนุษย์ การเปิดจองบ้านการเคหะแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ต่อจากนั้น นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ,นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ที่ปรึกษาสมาคม ,นายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผอ.สมาคมฯ ,นายพรชัย กลับวิหค ผอ.ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ,นายรณยุทธ อิงสา ผู้อำนวยการสถาบันดนตรีคนตาบอด ได้นำนักร้องนักดนตรีจากศิลปินไม้เท้าขาว  From Street to Stars ซึ่งได้รับเกียรจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาร้องเพลงเปิดงานต้อนรับซึ่งเป็นนักดนตรีผู้พิการทางสายตาที่มีฝีมือโดดเด่นทางด้านดนตรี มาให้นายกรัฐมนตรีรับชมผลงาน
 
            ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวรายงานว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการมอบความรัก คืนความสุข สร้างคุณค่าและสร้างความสุขจากการให้และรับอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงเป็นการกระจายสินค้าและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนรายได้ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ที่อยู่ในความดูแลและความคุ้มครองของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รวมถึงการออกร้านการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
 
ในการนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 บ้านแห่งความสุข ประกอบด้วย นิทรรศการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ การจองโครงการบ้านยั่งยืน ที่อยู่อาศัยแห่งความสุข การประมูลสินทรัพย์หลุดจำนำ การออกบูธ “หัวใจสีฟ้า ” และ “พม. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” โซนที่ 2 This Abilities Zone (การสร้างสรรค์และการแสดงศักยภาพ) ประกอบด้วย การแสดงจากนักร้องนักดนตรีคนตาบอด From Street to Stars Show การแสดงศิลปะสร้างโลก คนพิการสร้างสรรค์ สินค้านวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ สินค้าจากกลุ่มชาติพันธุ์ คลังปัญญาผู้สูงอายุ การจดทะเบียนคนพิการ โซนที่ 3 คุณค่าของคนทุกช่วงวัย ประกอบด้วย ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเด็กและเยาวชน สินค้าสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว สินค้าผลิตภัณฑ์พื้นเมือง 4 ภาค และการจำหน่ายสินค้าราคาถูก – สินค้านาทีทอง และโซนที่ 4 ความสุขจากการให้ ประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอาสาสมัครกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (อพม.) และนิคมสร้างตนเอง ซึ่งกล่าวได้ว่า นอกจากได้ความสุขจากการมาเที่ยวตลาดคลองผดุงกรุงเกษมแล้ว ยังได้บุญกุศลจากการอุดหนุนสินค้าของผู้ที่อยู่ในความดูแลของพม. ซึ่งเป็นการให้ขวัญและกำลังใจเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
 
จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดงานสรุปความว่า ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ นี้ ถือเป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่ดีอีกปีหนึ่งของคนไทยทุกคน และเป็นปีที่ประเทศไทยเริ่มต้นการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งเป็นอีกปีที่รัฐบาลยังคงดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกระดับของประเทศ ให้มีการหมุนเวียนและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความกินดีอยู่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทยทุกคน
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความมั่นคงและเข้มแข็ง รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพในชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้ตระหนักถึงการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อสร้างสังคมให้ประชาชนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ การมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้เป็นหนึ่งพลังทางสังคมที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำอีกว่า โครงการ “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” ซึ่งรัฐบาลตั้งใจจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ยังมีเจตนารมณ์ในการสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าด้วยการนำผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ จากชุมชน ท้องถิ่น มาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อสร้างรายได้และการต่อยอดธุรกิจผ่านระบบตลาดในราคาย่อมเยา และเป็นการลดภาระค่าครองชีพ ซึ่งโครงการ “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” จะดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่องไปจนถึงกลางปีนี้
 
ตอนท้ายของการกล่าวเปิดงานนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานมหกรรม “ตลาดน้ำใจ วิถีไทยผดุง” (โอกาส เกียรติ กำลังใจ คนไทยรัก และเกื้อกูลกัน) พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมครั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพลังที่เข้มแข็งให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสให้เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในสังคม และร่วมสร้างสรรค์ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมให้เป็นตลาดที่อบอวลไปด้วยกำลังใจ การให้โอกาส การให้เกียรติ ความรัก และความเกื้อกูลกันตลอดไป
 
หลังจากนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานเสร็จแล้ว พิธีกรได้เชิญนายกรัฐมนตรีรับมอบธงสัญลักษณ์จากเด็กผู้พิการพร้อมประกอบพิธีปักธงสัญลักษณ์ของงานลงในแท่นพิธีเปิดและได้ร่วมร้องเพลง “เพราะเธอคือประเทศไทย”อีกด้วย พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดแสดงสินค้าจากผู้ผลิตซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยอัธยาศัยอันดี
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

พม. มอบใบประกาศโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars)

รูป

พม. มอบใบประกาศโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars)          

        วันนี้ (26 ธ.ค. 58) เมื่อเวลา 15.00น. ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,นายไมตรี  อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักร้องนักแสดง From Street to Stars พร้อมให้เกียรติมามอบใบประกาศแก่นักร้องผู้เข้าร่วมอบรม การแสดงการร้องเพลงของนักร้องนักดนตรีตาบอด โดยนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ นายรณยุทธ อิงสา ผู้อำนวยการสถาบันดนตรีคนตาบอด ได้ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) ครั้งที่ ๑ จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘  โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย            

         โดยการจัดงานครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในการเปิดตัวโครงการฯ ในระดับภูมิภาคโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 190 คน ประกอบด้วย นักร้องนักดนตรีตาบอด ผู้ดูแล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกิจกรรมใน 3 วันที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ฝึกอบรมจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ครูสอนการดนตรี และอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในการแสดงในที่สาธารณะ โดยมีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย ความรู้ในเรื่องของสิทธิคนพิการในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาศิลปินไม้เท้าขาว : ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคนขอทาน พ.ศ. ... กับการเตรียมความพร้อมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การฝึกปฏิบัติ "ทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ" และการพัฒนา "บุคลิกภาพที่เหมาะสมสำหรับการแสดงดนตรีในที่สาธารณะ ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะได้รับการพัฒนาศักยภาพของการเป็นนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการร้องเพลงไทยสากล และเพลงไทยลูกทุ่ง และการพัฒนาในเรื่องของการแสดงในที่สาธารณะอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ยังได้แสดงความยินดีกับนักร้องนักดนตรีตาบอดที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนศิลปินตาบอด  ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนาให้เป็นนักร้องนักดนตรีตาบอดอย่างเป็นมืออาชีพ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และร่วมกันสร้างสรรค์เส้นทางของนักร้อง นักดนตรีตาบอดมืออาชีพให้สามารถก้าวไปสู่ดวงดาว รวมทั้งเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพ มีรายได้อย่างมั่นคงต่อไป  

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

บรรยายพิเศษ"การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาศิลปินไม้เท้าขาว"

รูป

วันนี้ (26 ธ.ค. 58) เมื่อเวลา 09.30 น. ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ และนางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พก. ได้มาบรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาศิลปินไม้เท้าขาว : ร่าง พรบ. ควบคุมคนขอทานกับการเตรียมความพร้อม”

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

รองผู้ว่าเมืองนครพนมเยี่ยมชมนักร้องนักดนตรี

รูป

วันนี้ (25 ธ.ค. 58) เมื่อเวลา 18.00 น. ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการแสดงการร้องเพลงของนักร้องนักดนตรีตาบอด โดยนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ นายรณยุทธ อิงสา ผู้อำนวยการสถาบันดนตรีคนตาบอด ได้ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) ครั้งที่ ๑ จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘  โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เริ่มประกวดแล้วFrom Street to Stars ครั้งที่ 1

รูป

วันนี้ (25 ธ.ค. 58) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม นายรณยุทธ อิงสา ผู้อำนวยการสถาบันดนตรีคนตาบอด ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) ครั้งที่ ๑ จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘  โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยวันนี้ได้มีประกวดร้องเพลงรอบคัดเลือกเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยมีกรรมการตัดสินประกวดร้องเพลงได้รับเกียรติจาก นายเรืองยศ พิมพ์ทอง จากค่ายRS, นายพงศ์ศักดิ์ ถนอมใจ จากค่าย GRAMMY,และนางสาวสโรชา เสนารัตน์ จากค่ายTRUE

บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีนักร้องนักดนตรีมาร่วมแสดงความสามารถกันอย่างคับคั่ง

 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้า