คุณอยู่ที่นี่

รมต.พม.มอบปลัดมาเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้บาดเจ็บ

รูป

เมื่อวานนี้(2 เม.ย.60) เวลา 13.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นตัวแทนไปมอบเงินและมอบกระเช้าเพื่อให้กำลังใจ คนพิการตาบอด ที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณี อาคารศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ ถนนจรัลสนิทวงศ์ 11. มีฝ้าเพดานร่วงลงมา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ทำให้มีคนตาบอดได้รับบาดเจ็บ จำนวน 8 คน กลับบ้านแล้ว 6 คน ซึ่งอีก 2 คน ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช ได้แก่ 1) นายสมหมาย  วงค์ศรีชัย พบเลือดคลั่งในสมอง ได้รับการผ่าตัดแล้ว 2) นายสมภพ  คำมาศ ได้รับบาดเจ็บที่ขา ผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายต่อพงษ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และศิลปิน S2S ได้ร่วมให้กำลังใจ ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เปิดเป็นอย่างทางการแล้วโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมสำหรับคนตาบอด

รูป

เปิดเป็นอย่างทางการแล้วโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมสำหรับคนตาบอด

  วันนี้(24 มี.ค.60)เมื่อเวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ จังหวัดหนองบัวลำภู นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและนายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมฯและดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายเชิงกลยทุธ์บริษัทรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน) และคณะผู้บริหาร cp ได้มาเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมสำหรับคนตาบอดและครอบครัวเข้าสู่อาชีพการผลิตภาคเกษตรตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริศาสตร์พระราชาประจำปี 2560 ตามมาตรา 35 ในครั้งนี้จัดโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและเครือ CP และบริษัทรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน)ให้การสนับสนุนในการจัดโครงการนึ้
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมฯเยี่ยมเยือนจุดนวด ให้กินอิ่มเพียงครั้ง ให้สตางค์อิ่มไม่นาน ให้ความรู้ ให้งาน อิ่มทั้งครอบครัว อิ่มชั่วชีวิต

รูป

นายกสมาคมฯเยี่ยมเยือนจุดนวด ให้กินอิ่มเพียงครั้ง ให้สตางค์อิ่มไม่นาน ให้ความรู้ ให้งาน  อิ่มทั้งครอบครัว อิ่มชั่วชีวิต

วันนี้ (22 มี.ค.60 ) เมื่อเวลา 17.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพคนตาบอด จังหวัดสกลนครนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและนายปัญญา จันทะเสน อุปนายกสมาคมฯ  และคณะได้มาเยี่ยมเยือน"โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ ฝึกอาชีพให้กับคนพิการละผู้ดูแลคนพิการในชนบท"(เพื่อลดความเหลี่ยมล้ำในสังคมและบรรเทาปัญหาการว่างงาน)โดยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย,สมาคมคนตาบอดจังหวัด, สบท.สาขา
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2560 ร่วมกับ ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สาขา

รูป

วันนี้(16 มี.ค.60 ) เมื่อเวลา 13.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานครนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2560 ร่วมกับ ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สาขา

ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมฯร่วมกับมูลนิธิคนตาบอดไทยทอดผ้าป่าช่วยคนตาบอด

รูป

วันนี้(14 มี.ค.60 ) เมื่อเวลา 09.59 น. ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร      

สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร องค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ,ดร.มณเฑียร   บุญตัน  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานฝ่ายฆราวาส ,นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ,ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการ “ ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ ฝึกอาชีพ และมีงานทำ ”       
 
          เนื่องด้วย  มูลนิธิคนตาบอดไทย และ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนการกุศล  มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานหลักคือ ช่วยเหลือสนับสนุนและให้บริการแก่คนตาบอด เป็นระยะเวลากว่า ๔๐ ปี  แบ่งภาระหน้าที่ในการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน โดยสมาคม ฯ มุ่งเน้นเรื่อง สิทธิประโยชน์ , สวัสดิการ และ การเข้าถึงโอกาสด้านต่าง ๆ ที่คนตาบอดพึงได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ   รวมทั้งการจัดตั้งสำนักงานสมาคม ฯ สาขา ทั่วทุกภูมิภาคจำนวน ๑๑ แห่ง ควบคู่ไปกับการจัดตั้งศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอด เพื่อฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ สอนอาชีพต่าง ๆ  มูลนิธิ ฯ  มีหน้าที่ในด้านการส่งเสริม  สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาเพื่อให้คนตาบอดได้รับการศึกษาสูงสุด ตามความสามารถแต่ละคน ด้วยการจัดตั้ง ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ เพื่อผลิตหนังสือเสียง พร้อมทั้งให้บริการรับฟังหนังสือเสียงทางโทรศัพท์อัตโนมัติหมายเลข ๑๔๑๔ ตลอด  ๒๔ ชั่วโมง   , การจัดตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดจังหวัดแพร่  , การดำเนินงานโครงการ วิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชน ทุกการดำเนินงานล้วนเป็นบริการแบบให้เปล่า ด้วยตระหนักดีว่า หากคนตาบอดได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาเป็นสิ่งแรก จะนำพาไปสู่การประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวโดยไม่ตกเป็นภาระของสังคม  
          
             เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนตาบอดทั่วประเทศ  ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่การเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติ มูลนิธิ ฯ และ สมาคม ฯ จึงได้จัดทำโครงการ “ ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ ฝึกอาชีพ และมีงานทำ” ขึ้น เพื่อจัดหารายได้ สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ให้รู้หนังสือ ได้รับโอกาสด้านการศึกษา  ฝึกอาชีพ  และมีงานทำ พร้อมเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการร่วมพัฒนาประเทศชาติต่อไป
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับคนตาตอดสู่AEC

รูป

วันนี้(10 มี.ค.60)เมื่อเวลา 09.00 น. ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนตาบอดไทยสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ ๑๐ ถึง ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมฯร่วมกับ ม.กรุงเทพ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ

รูป

สมาคมฯร่วมกับ ม.กรุงเทพ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ

วันนี้ (28 ก.พ. 60 ) เมื่อเวลา 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและนายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มาลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในโครงการ EYE CARE คืนดวงตาให้แก่ผู้พิการทางสายตา และแถลงถึงความพร้อมในการพัฒนาความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเพื่อผู้พิการทางสายตาและแนะนำตัวอย่างกิจกรรมนำร่อง The ONCE นวัตกรรมการออกแบบแฟชั่นเพื่อผู้พิการทางสายตา
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมฯร่วมกับ ม.กรุงเทพ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ

รูป

สมาคมฯร่วมกับ ม.กรุงเทพ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ

วันนี้ (28 ก.พ. 60 ) เมื่อเวลา 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและนายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มาลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในโครงการ EYE CARE คืนดวงตาให้แก่ผู้พิการทางสายตา และแถลงถึงความพร้อมในการพัฒนาความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเพื่อผู้พิการทางสายตาและแนะนำตัวอย่างกิจกรรมนำร่อง The ONCE นวัตกรรมการออกแบบแฟชั่นเพื่อผู้พิการทางสายตา
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สัมมนาเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพนวดของคนตาบอด

รูป

สัมมนาเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพนวดของคนตาบอด

วันนี้ (28 ก.พ.60 ) เมื่อเวลา 11.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพฯ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นประธานปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพนวดแผนไทยของคนตาบอด ตามกฏหมายใหม่ ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คอนเสิร์ตการกุศล Gift From Blind เพื่อผู้พิการทางสายตา

รูป

คอนเสิร์ตการกุศล Gift From Blind เพื่อผู้พิการทางสายตา

 
วันนี้ (26 ก.พ. 60 ) เมื่อเวลา 18.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกส
นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและนายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มาเป็นประธานรับมอบเงินงานคอนเสิร์ต “Gift From Blind” คอนเสิร์ตการกุศล เพื่อผู้พิการทางสายตา จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกส
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้า