คุณอยู่ที่นี่

คนพิการร้องศาลปกครองกลาง กรณี กทม.ดำเนินการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

.

คนพิการร้องศาลปกครองกลาง กรณี กทม.ดำเนินการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เมื่อปี 2558 ล่าช้า เรียกค่าเสียหาย ประมาณ 148 ล้านบาท

วันนี้ (9 ..) ที่สำนักงานศาลปกครอง .แจ้งวัฒนะ นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และนายธีรยุทธ สุคนธวิท ประธานเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ นำสมาชิกสภาคนพิการฯ และภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนต้องขึ้นได้ จำนวน 430 คน พร้อมทนายความ เดินทางมายื่นฟ้อง กรุงเทพมหานคร (กทม.) ต่อศาลปกครองกลาง ในข้อหาละเมิดสิทธิไม่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่สั่งให้ กทม.ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มกราคม 2559 จึงมาขอให้ศาลสั่งให้ กทม.ชดใช้เยียวยาความเสียหายแก่คนพิการ ที่เป็นผู้ฟ้องคดีทั้ง 430 คน ละ 1,000 บาท/วัน นับตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2559 หลังจากครบกำหนดที่ศาลปกครองสูงสุดสั่งให้ กทม.ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มกราคม 2559 เป็นเงินรวมประมาณ 148  ล้านบาท และขอให้ศาลสั่งบังคับคดีให้ กทม.ปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดโดยเร็ว

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผอ.สมาคมฯเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปี 2562”

-

ผอ.สมาคมฯเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปี 2562” มุ่งหวังให้ความรู้ ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติงานด้านการเงิน และบูรณาการงานอย่างแน่นแฟ้นแก่องค์กรคนพิการให้สามารถจัดทำแผนปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

 

วันนี้(อังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 )เมื่อเวลา 08.30 . โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปี 2562” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติงานด้านการเงิน รวมทั้งการให้ความรู้แก่ผู้แทนองค์กรคนพิการให้สามารถจัดทำแผนปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561 จากนั้น เวลา 10.30 . นางกุลิสราพ์ บุญทับ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบการเงินที่ 18 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่มีต่อกองทุนฯ และที่มีต่อกองทุนฯ อื่นๆ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์" โดยมีนายนายจำนงค์ เกษรพรม กรรมการและเหรัญญิก สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและนายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้อำนวยการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัด เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้แทนองค์การคนพิการแต่ละประเภท ผู้แทนองค์กรด้านคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น จำนวน 430 คน

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คาดเริ่มจำหน่ายสลากฯรวมชุดงวดแรก 16 ก.ค. หลังจากเปิดให้ประชาชนแสดงความเห็นเกี่ยวกับการออกสลากรวมชุดผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสลากฯ

คาดเริ่มจำหน่ายสลากฯรวมชุดงวดแรก 16 ก.ค. หลังจากเปิดให้ประชาชนแสดงความเห็นเกี่ยวกับการออกสลากรวมชุดผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสลากฯ แล้วเป็นเวลากว่า 1 เดือน วันนี้จะเป็นครั้งแรกที่สำนักงานสลากกิน

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เปิดอย่างเป็นทางการแล้วสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 21

-

เปิดอย่างเป็นทางการแล้วสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 21

การประชุมสมัชชาคนตาบอดครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับโดยนายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน โดย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและกล่าวเปิดงานโดย คุณสมคิด สมศรี อธิบดีกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ เล่นเพลงอีแซวต้อนรับสมาชิกคนตาบอดแห่งประเทศไทย ภายใต้หัวข้อสัมมนาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย  ภายใต้การพัฒนากระแสหลักจากความเหลื่อมล้ำ สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกัน’’ภายในงานมีการมอบโล่รางวัล รางวัลผู้ให้การสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดการสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ
และมอบรางวัล Tab Digital Inclusive Awards 2018 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการร้านค้าของคนตาบอดอีกมากมาย
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมเปิดพิธีอบรมอาสาสมัคร

.

นายกสมาคมเปิดพิธีอบรมอาสาสมัคร

วันนี้(21เม.ย.61)เมื่อเวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้มาเป็นประธานเปิดอบรมอาสาสมัคร  ในโครงการสัมมนาระดับชาติด้านคนตาบอด เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทยภายใต้การพัฒนากระแสหลัก : จากความเหลื่อมล้ำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันและสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 21 โดยอาสาสมัครจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมบรรยายพิเศษความท้าทายของคนตาบอดชาวอิสานในการพัฒนาเกษตร

.

วันนี้(9เม.ย.61)เมื่อเวลา 13.00 น. ณโรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน   .ในเมือง  .เมือง  .ขอนแก่น นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มาบรรยายพิเศษเรื่อง : การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทยแลนด์4.0โอกาสและความท้าทายของคนตาบอดชาวอีสานในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคนตาบอดชาวอีสานกับการพัฒนาที่ยั่งยืน : จากความเข้มแข็งขององค์กรสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

 
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เบรลล์บล็อก" ทางเดินคนตาบอด อย่าปล่อยให้เมืองทำคนพิการ

.

"เบรลล์บล็อก" ทางเดินคนตาบอด อย่าปล่อยให้เมืองทำคนพิการ

เครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาเดินทางได้อย่างสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน เรียกว่า เบรลล์บล็อก (Braille Block) แผ่นปูพื้นนำทางที่ถูกติดตั้งบนทางเท้าทั่วกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตามการก่อสร้างที่ขาดความรู้ความเอาใจใส่ รวมถึงความไร้มืออาชีพกำลังเปลี่ยนแปลงความสะดวกและความเสมอภาคในการใช้สอยพื้นที่ของคนพิการไปสู่อันตราย

อ่านต่อได้ที่ https://www.posttoday.com/social/general/546846

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

รับสมัครการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมกีฬาคนตาบอดสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กำหนดจัดให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมการเล่นกีฬาพื้นบ้านไทยในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่

 21 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยประเภทกีฬาและรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้

 

1.กีฬาหมากฮอสรายบุคคลแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ 1.ประเภทตาบอดสนิท 2.ประเภทมองเห็นเลือนราง โดยทั้งสองประเภทรับสมัครประเภทละ 10 คน อัตราค่าสมัครคนละ 200 บาท ส่วนผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 2000 บาท

 รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้เงินรางวัล 1000 บาท และรองชนะเลิศอันดันสองได้เงินรางวัล 500 บาท

 

2.กีฬากระโดดเชือกรายบุคคล แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทรายบุคคลชาย 2.ประเภทรายบุคคลหญิง โดยทั้งสองประเภทรับสมัครประเภทละ 10 คน อัตราค่าสมัครคนละ 200 บาท ส่วนผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 1000

 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้เงินรางวัล 800 บาท และรองชนะเลิศอันดันสองได้เงินรางวัล 500 บาท

 

3.กีฬาชักเย่อประเภททีม โดยทีมที่แข่งขันต้องมีสมาชิกไม่เกิน 6 คน ไม่จำกัดเพศและอายุ โดยรับสมัครจำนวน 10 ทีม อัตราค่าสมัครทีมละ 400 บาท ส่วนทีมที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 2000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้เงินรางวัล

 1600 บาท และรองชนะเลิศอันดันสองได้เงินรางวัล 800 บาท

 

4.กีฬางัดข้อรายบุคคล รับสมัครจำนวน 20 คน อัตราค่าสมัครคนละ 200 บาท ส่วนผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 1000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้เงินรางวัล 800 บาท และรองชนะเลิศอันดันสองได้เงินรางวัล 500

 บาท

 

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โทร 024121380-2 และสมัครเข้าแข่งขันได้ในวันที่ 21-22 เมษายน 2561 ที่บูธนิทรรศการของศูนย์บริการฯในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่ 21

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมเข้าหารือกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.)

.

วันนี้(4 เม..61)เมื่อเวลา 13.30 . อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมเข้าหารือกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) นายต่อพงศ์ เสลานนท์ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วยจากการรายงานสถิติข้อมูลคนพิการทุกประเภทความพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ตั้งแต่วันที่ เดือนพฤศจิกายน ..๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน ..๒๕๖๐ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ,๘๕๗,๓๒๕ รายและสถิติถึงวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ..๒๕๖๑ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ,๙๑๖,๘๒๘ รายซึ่งหมายความว่าภายใน4เดือนที่ผ่านมามีผู้พิการเพิ่มขึ้นจำนวน ๕๙,๕๐๓ ราย เท่ากับว่า1เดือนจะมีผู้พิการเพิ่มขึ้น ๑๔,๘๗๖ คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากสถิติ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยความจริงที่ใกล้ตัว รัฐจะต้องหันมามองและเตรียมการส่งเสริมนี้อย่างจริงจังเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนสร้างสังคมเพื่อทุกคน

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมฯเป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณและเหรียญหลวงปู่แสน ปสันโน รุ่นแสนเมตตาบารมี

.

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เมื่อเวลา 20.30 น. ณ ที่ทำการสมาคมสภาคนตาบอดและคนพิการ จังหวัดสุรินทร์ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมาเป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณและเหรียญหลวงปู่แสน ปสันโน รุ่นแสนเมตตาบารมี เนื้อทองคำแท้ให้กับผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมในงานศึกดาวรุ่ง ป.เชิดชัยและคอนเสิร์ทการกุศลรวมน้ำใจสนับสนุนองค์กรคนพิการในเครือข่าย ที่จังหวัดสุรินทร์

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้า