คุณอยู่ที่นี่

International seminar of 80th Anniversary of the Education of the Blind in Thailand: Opening the Ceiling of Expectations for Sustainable Development of Quality of Life

International seminar of 80th Anniversary of the Education of the Blind in Thailand: Opening the Ceiling of Expectations for Sustainable Development of Quality of Life

Thipyaporn Khempila writes,

 

On May 10-12, 2019, the Thailand Association of the Blind (TAB) collaborating with the Foundation for the Blind in Thailand under the Royal Ppatronage of H.M. the Queen and other organizational networks organized the International seminar of 80th Anniversary of the Education of the Blind in Thailand under the theme “Opening the Ceiling of Expectations for Sustainable Development of Quality of Life at Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand

Mr. Khan Prachuabmor, president of the Foundation for the Blind in Thailand, offered welcome speech to guest speaker, representatives and participants in the opening ceremony and MrTorpong Selanon, president of Thailand Association of the Blind, was the speaker of objective’s report of the seminar. The Education Minister Dr.TeerakiatJareonsettasin was the president for the opening ceremony. This international seminar was created for presenting and brainstorming ideas of approaches of the educational management for the blind in Thailand and sharing educational management’s experience from other international guest speakers as Dr. Fredric K. Schroeder, President of the World Blind Union, Dr. Frances Gentle, President of the ICEVI, Mr. Ichiro Miyazawa, Programme Specialist, Education, UNESCO Bangkok, Dr. Sharifah Mariam Aljunied, Principal Educational Psychologist, Psychological Services Branch, Education Programmes Division, Ministry of Education, Singapore, Mr. Chan-Yau Chong, President of the Hong Kong Blind Union, Dr. Yasuko Futaba, Research Associate, Center for Barrier-free Education, The University of Tokyo, Japan, Ms. DinhViet Anh, Vice President of Vietnam Blind Association, Mr. Wong Yoon Loong, Manager Centre for Advocacy, Research and Empowerment for the Blind National Council for the Blind Malaysia. They shared and discussed with divert topic of education for the blind as“Raising the Bar, Closing the Gap, Ways Towards Quality Education”, “Towards Inclusive Education with High Expectation”, “Accessibility to Quality Inclusive Education”, and “Educational Provision for the Blind in ASEAN Countries”.

Furthermore, the Education minister shared and presented about the future education policy for blind childrenDr, Monthian Bunton, blind member of the National LegislativeCouncil, also spoke on the topic of “Opening the Celling of Expectation on the Sustainable Development”. Other Thai guest speakers were invited to shared their own experience involving educational management of the school for the blind and their life experience based on their career with participants from the organizations of the blind all over the country.

 

“More Than Eyes Can See”; Exhibition for Celebrating the 80th Anniversary of the Foundation for the Blind in Thailand

 

the Foundation for the Blind in Thailand under the Royal Ppatronage of H.M. the Queeorganized the exhibition “More Than Eyes Can See. This exhibition was created to celebrate the 80th anniversary of the Foundation for the Blind in Thailand which has encouraged the education of the blind and the development of quality of life for Thai blind people.

The exhibition was provided to be 4 sections as follows;

1.) Photos by the Blind

Cooperating with the Facebook Page “Photos by the Blind”, This section presented photos taken by the blind. All photos were requested to send by blind  persons who were interested in this project with taking photos by their own camera phone or other types of camera. There was a variety of photos such as scenery of nature, places or monument of Miss Genevieve Caulfield, mother of the education of the blind in Thailand etc. additionally, the visitors can experience to be a model who blind people made photo shooting in this section.

2.) Braille for the Blind

This section was presented to demonstrate the process of braille production and the production of tactile materials for blind students. The visitors can observe or try to use braille writing tools (slate and stylus) to write braille code.

3.) Technologies for the Blind

The visitors can experience mobile applications that blind people use in their daily life for examples LINE, Facebook, food ordering, taxi booking and TAB2Read app (app for listening audio books). the visitors also had a chance to try to read books for the blind through the mobile app “Read for the Blind” as well. Moreover, there were innovative technologies that can raise the higher level of quality of life for the blind such as demonstration of screen reader program for using computer of the blind and other utilities in daily life (braille watch, talking watche, tool of water level measuring, etc.)

4.) Products by the Blind

This section was shown products that were made by the blind and also sold these products for building income of the blind.

This exhibition was opened for visitors from 24 May to 2 June 2019 at the National Bank of Thailand, Bangkok, Thailand. And it also had a good feedback from general publics and persons interested.

22nd TAB National Convention and 7th ASEAN Community Blind Forum; the Blind's Empowerment: From the Rights-based Policy and Legislation towards Inclusive Society

22nd TAB National Convention and 7th ASEAN Community Blind Forum; the Blind's Empowerment: From the Rights-based Policy and Legislation towards Inclusive Society

Thipyaporn Khempila writes,

 

On April 20-24, 2019, the Thailand Association of the Blind (TAB) organized the 22ndTAB National Convention at Thong Tarin Hotel in Surin, ThailandThis is the annual TAB National Convention which is moved to be organized in each part of the country depended on each year. The main theme of the latest year was “the Blind's Empowerment: From the Rights-based Policy and Legislation towards Inclusive Society”

In this convention, there was a variety of seminars, special talks and activities driven from TAB, TAB branches, and many organizational networks as;;

- Session  of the role of the Standing Committee on Social Development,Children, Youth, Women, elderly, the Disabled and the Underprivileged affairs, National Legislative Assembly of Thailand and the Citizen Advocacy Development“ by Mr. Wanlop Tankananurak, chair of the Standing Committee on Social Development, Children, Youth, Women, the elderly, the Disabled and the Underprivileged affairs, Thailand National Legislative Assembly.

- Plenary session on “the Blind's Empowerment: From the Rights-based Policy and Legislation towards Inclusive Society by guest speakers as;

• Mrs. Tanaporn Bhromsuwan, Director General, Department of empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Development and Human Security
• Mr. Topong Selanon, TAB president
• Dr. Monthian Buntan, National legislative Assembly Member
• Assoc Prof. Dr. Prakorn Siriprakob, Associate Dean of the Faculty of Politics, Chulalongkorn University 
- Special Talk: “The 80th Anniversary on the Education of Thai Blind People: From Charity-based to right-based society” by guest speakers as;
• Mr. Topong Selanon, TAB President
• Dr. Monthian Buntan, A member of the Thailand National Legislative Assembly
• Mr. Khan Prachuabmor, Chair of the Foundation for The Blind in Thailand Under TheRoyal Patronage of H.M. The Queen
• Dr. Suda Suk-um, Director of the Special Education Bureau

- Elevating the massage shop as an enterprise following the standard of TAB Blind Massage by guest speakers as;

• Mr. Torpong Selanon, TAB President

Dr. Tammanit Chanjaraspong, TAB Executive board

Etc.

In addition, there were exhibitions of blind groups and TAB networks for showing their innovation, their missions or theirs products, and also selling products made by the blind or products in daily life for the blind.

 

7th ASEAN Community Blind Forum (ACBF); ASEAN Forum for the Blind in the Region

 

The 7th ASEAN Community Blind Forum (ACBF) was occurred along with the 22nd TAB National Convention. For this year, there were 11 representatives from 6 ASEAN countries; Brunei, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Vietnam and Thailand. ACBF drove the forum with the main topic about “ASEAN Enabling Master Plan and “Information Accessibility” which are currently important for not only Thai blind persons but also other blind persons from all over the world. This year, Thailand also celebrated to become the 49th member of the Marrakesh Treaty. This treaty is going to enter into force for Thailand on April 28h, 2019Besides, representatives of each country participated in a session of country report’s presentation. All ACBF representatives shared the movement of the blind in their owen country and exchange ideas and experiences between representatives and other participants as well.

Regarding the 7th ACBF ResolutionACBF calls upon all governments in the ASEAN community to mainstream the rights of persons with disabilities in all aspects as political, economic, social and cultural; into their  country respective law and policy, according to the ASEAN Master Plan 2025. ACBF also needs to call for all governments in ASEAN countries to take necessary actions for blind citizens to access information so they can exercise their rights of all aspects with full participation, particularly t transportation,  education and employment.

The governments are supposed to provide financial support for organizations of blind people in ASEAN countries in order to cooperate in diverse activities and also raise awareness of the blind to general public through activities such as White Cane Safety Day. Besides, the ASEAN Community Blind Forum urges member organizations to work with the public and private sectors to facilitate implementations according to the ASEAN Master Plan. 

As the 22nd TAB National Convention, TAB and other collaborating networks altogether generated the “Surin Declaration” in order to announce and support the intention developing the quality of life of the blind.

 

SURIN DECLARATION

The 22nd TAB National Convention

On Wednesday 24th April 2019

At Thong Tarin Hotel, Surin, Thailand

 

For the current year, the main theme of the 22nd TAB National Convention was mentioned as “the Blind's Empowerment: From the Rights-based Policy and Legislation towards Inclusive Society” focusing on,

Realizing the new ideal of development of life’s quality for the blind and TAB aims at the blind to become center of development of life’s quality based on independent living. Blind Thais can take part in an important dynamism of production of family and society, they also have dignity as valuable members of the nation. TAB needs to empower the blind in all dimensions, blind members are able to cope with social transformation, law and regulations, and public policies leading to rights and opportunity. TAB needs to enhance the higher level of quality of life, to decrease the rate of inequality and discrimination in order to reach for inclusive society. Currently, these responsibilities are considered as the important missions which TAB intends to achieve for more than 200,000 Thai blind people

TAB  recognizes that public policies aims to develop people in all dimensions and all ages to become good, smart and potential citizens. They also needs to build opportunities, social equality and the growth of quality of life with eco-friendly ways as following the 20 years-National Master Plan.

TAB acknowledges the current laws and regulations which affects the quality of life of the blind as the Copyright Act volume 4 B.E.2561 (2018), the Eastern Special Development Zone Act B.E.2561 (2018) and the Social Enterprise Act. These three acts are laws and policies as the important mechanism of right’s base leading to sustainable development of life’s quality of the blind.

TAB realizes to empower the blind to be more potential and aims to decrease the rate of inequality leading to the inclusive society under laws and rights-based policies. It also includes to build internal dynamism to support the development of potential of the blind and other organizational networks with good governance. Moreover, TAB encourages other terms and conditions as elimination of unfair discrimination, knowledge revolution under the 80th Anniversary on the education of the blind in Thailand, promoting the establishment of social enterprises, preparation of recommendations for the development of the operations of the service centers of the blind, empowering knowledge, the ASEAN master plan, interconnection between ASEAN countries. Likewise, TAB needs to pioneer new occupations such as agriculture, Sachiko embroidery and blind writers career.

As these results, TAB and other organizational networks are intended to make declaration as follows;

1. We will jointly develop the quality of life for the blind and reduce inequality Leading to a peaceful society Under the laws and rights-based policies.
2. We will strengthen and improve the mechanism to support the development of the potential of the blind and the network organization to create good governance, to stop the unfair discrimination, to develop the direction of education for the blind, to promote the establishment of social enterprises for supporting the blind to become entrepreneurs, to develop more effectively operational dynamism of the service centers for the blind, to improve the dynamism of right accessibility regarding to the ASEAN master plan, to pioneer the agricultural occupations for the blind and their family under the intensive agriculture project, to support writer career and Sachiko embroidery under the brand “Pak Jit Pak Jai” for the blind.
3. We will jointly drive and monitor the enforcement of laws, policies, strategies, plans and international obligations for promotion and development of the quality of life for the blind. We will also reduce the inequality in order to reach for the inclusive society.
4. We will altogether implement and comply with the resolutions of the current TAB National Convention and then announce the results of these implementations next year in the 23rd TAB National Convention.
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สหภาพคนตาบอดโลกเรียกร้องให้สายการบินปฏิบัติตามคำมั่นของ IATA เพื่อประกันการเดินทางอย่างปลอดภัย สะดวก และมีศักดิ์ศรีให้กับผู้โดยสารตาบอดและพิการทางการเห็นทั่วโลก

 สหภาพคนตาบอดโลกเรียกร้องให้สายการบินปฏิบัติตามคำมั่นของ IATA เพื่อประกันการเดินทางอย่างปลอดภัย สะดวก และมีศักดิ์ศรีให้กับผู้โดยสารตาบอดและพิการทางการเห็นทั่วโลก

Airlines commit to improve travel for passengers with disabilities
 
ในการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 75 สมาคมการคมนาคมทางอากาศสากล (the Interational Air Travel Association: IATA) มีมติเห็นชอบให้มีการพัฒนาการคมนาคมทางอากาศสำหรับผู้โดยสารพิการ ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 1 พันล้านคนทั่วโลก
จากการแถลงข่าวของสมาคมการคมนาคมทางอากาศสากล ในที่ประชุมสามัญประจำปีได้ยืนยันพันธสัญญาของสายการบิน เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้โดยสารพิการสามารถเข้าถึงการเดินทางอย่างปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีศักดิ์ศรี ทั้งยังเรียกร้องให้รัฐบาลใช้หลักการสำคัญของสมาคมการคมนาคมทางอากาศสากลนี้ ในการช่วยเหลือผู้โดยสารพิการอีกด้วย
หลักการดังกล่าวเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์จากที่ให้ความสำคัญมุ่งเน้นไปที่ความพิการ มาเป็นการให้ความสำคัญกับเรื่องของการเข้าถึงและการอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันได้ ด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคการคมนาคมและรัฐบาลในการออกข้อบังคับที่สอดคล้องกัน และจัดการให้เกิดความกระจ่างและความมั่นคงระดับโลกตามที่คาดหวัง การประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 75 นี้ จัดโดย Korean Air ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน ที่ผ่านมา เป็นการชักชวนผู้นำทางอุตสาหกรรมการบิน 1000 ราย มาร่วมในงานนี้
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สหภาพคนตาบอดโลก (World Blind Union; WBU) ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อกังวลเกี่ยวกับข้อจำกัดที่เข้มงวด และขั้นตอนต่างๆ ที่กำหนดโดยสายการบินบางแห่ง ซึ่งทำให้การเดินทางยากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับคนตาบอดและสายตาเลือนรางที่เดินทางพร้อมกับสุนัขนำทางของพวกเขา สหภาพคนตาบอดโลกจึงขอเรียกร้องให้สายการบินให้ความเคารพและรับประกันความปลอดภัย ศักดิ์ศรี และความสะดวกสบายต่อผู้โดยสารตาบอดที่เดินทางทางอากาศ ดังนั้น สหภาพคนตาบอดโลกจึงยินดีรับการแก้ปัญหาใหม่และเรียกร้องให้สายการบินต่างๆ ปฏิบัติตามหลักการของสมาคมการคมนาคมทางอากาศสากล หรือ IATA ในการรับรองการเข้าถึงและการเดินทางทางอากาศร่วมกัน
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Thailand joins the Marrakesh Treaty – Open the World of Information for Thai Blind More Widely, Enter into force for Thailand on April 28th, 2019

.

Thailand joins the Marrakesh Treaty – Open the World of Information for Thai Blind More Widely, Enter into force for Thailand on April 28th, 2019

On January 28th, 2019, the WIPO Director General Francis Gurry received the instrument of accession of Thailand to the Marrakesh Treaty to Facilitate to Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled at the World Intellectual Property Organization (WIPO), Geneva. Switzerland.

The Deputy minister of Commerce Chutima Bunyaprophasara, the director general of the Department of Intellectual Property Thodsapone Danuputra and the ambassador of Thailand in UN and other organizations in Geneva Sunanta Kangvalkulkij were Thailand representatives on this special occasion.

Consequently, Thailand becomes the 49th member of the Marrakesh Treaty. This treaty is going to enter into force for Thailand on April 28th, 2019. The impact of Thailand’s ratification of the Marrakesh Treaty will support blind, visually impaired and print disabled people in Thailand to access more widely the world of information through published works which are reproduced, adapted or copied to become accessible formats for them.

 

Amendment of Thai law for being member of the Marrakesh Treaty 

As preparing to take part in one of members of the Marrakesh Treaty, Thailand achieved to amend their law relevan to this Treaty. It’s the Copyright Act B.E.2561 Vol.4 revised successfully on November 8th, 2018. After 120 days of announcement on the government gazette, this Act will be able to force in the Kingdom of Thailand since Marche 11th, 2019.

The main content of this latest volume of the Copyright Act amended specially for supporting the Marrakesh Treaty clarifies that reproduction, adaptation and copy of published works for nonprofit distribution is authorized to be occurred by Thai or international non-governmental organizations founded to contribute benefits to persons with visual, hearing, physical, intellectual disabilities, learning disorder or other types of disabilities. Definitely, these actions are excepted to infringe the Copyright Act in order that Thai persons with disabilities have the right to access more information with their accessible formats equally as others in the society.

  

 

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Policy Platform Workshop on the Mobilization of problems, needs and suggestions of persons with disabilities for purposing the Policy Proposal to the Thai government

Policy Platform Workshop on the Mobilization of problems, needs and suggestions of persons with disabilities for purposing the Policy Proposal to the Thai government

 
 
 
On March 28, 2019, the Thailand Association of the Blind (TAB) organized the policy platform workshop on a topic of “the Mobilization of Problems, Needs and Suggestions of persons with disabilities for Purposing the Policy Proposal to the Government” at the meeting room 404 located in the TAB Head Office in Thailand.
 
At present, Thailand has been chosen to be the Chair of ASEAN community, which is essential to comply with the laws and policies of ASEAN. Moreover it’s important to bring the rights to the population in the ASEAN region recognized by various laws on regional and international levels in order to integrate them in Thai law and to be a good example for other ASEAN countries. At the 33rd ASEAN Summit, the ASEAN Master Plan 2018 - 2025 was launched and adopted the rights or the international laws of persons with disabilities into the real action such as the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Bali Declaration. The ASEAN Master Plan aims to integrate the rights of persons with disabilities to the mainstream rights. ASEAN persons with disabilities must be recognized to have their own human dignity congenitally. And the disability is considered as a variety of humanity which is accepted in accordance with the principles of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. It must be guaranteed that persons with disabilities can access their rights and the basic rights such as accessing the equality of education, accessing the transportation facilities as well as having a stable, prosperous and sustainable economic status.
 
In this workshop, representatives from the Thailand Association of the Blind, the Association of Disabilities Thailand and the Association of Parents of Persons with Intellectual Disabilities of Thailand came together to brainstorm on issues of problems, needs and suggestions of many dimension for disabled people which they would like to call for the Thai government for example strength of disabled people’s organization,  right of women with disabilities, accessibility of information, accessibility of justice, employment, social attitude, experts for a field of disabilities etc. based on group working of this workshop, the first three intended issues is justified as follows.
 
 
1. Accessibility of all domains of education for persons with disabilities
Problems
1. Educational system for persons with disabilities
2.  A lack of books, teaching materials and equipment
3. The Thai education system does not give enough significance to disabled children.
4. The education policy relevant to disabled students has not been implemented in practice.
5. Educational institutions are not compulsory to accept disabled students due to study in their educational institutes. This situation causing that disabled students face the difficulties to be admitted into schools.
6. When the management or administration is changed, the educational institutions will also change their policy in terms of disabled students. As this result, it causes a lack of implementation unceasingly.
 
7. Educational institutions do not have personals and experts for disabled students
 
Solutions
 
1. Encouraging the inclusive education between students with and without disabilities
 
2. Financial support by the Thai government
 
3. Producing the guidance of education for disabled student presented to hospitals
 
4. Introduction of disabilities  suggested by doctors and nurses
 
5. Supporting and offering knowledge for parents of persons with disabilities
 
6. Organizations of disabilities create seminars, training or workshops to raise awareness of the Education Act in section of persons with disabilities
 
7. Public sectors builds awareness of disabilities to parents of disabled people.
 
8. Law enforcement for education of persons with disabilities
 
9. Adding a subject of disabilities for all disciplines
 
10. Increasing a number of personnel’s or specialists provided for students with disabilities at educational institutes.
 
11. Supporting the full scholarship on levels of bachelor, master and doctoral degrees majoring the development of disabilities
 
12. Organizing seminar, training or workshop on a topic of awareness of all disabilities
 
 
 
2. Accessibility of source of capitals
 
Problems
 
1. The source of capitalsui supplied by persons with disabilities are less able to access..
2. At present, persons with disabilities can access source of capitals served for their vocation only.
3. Persons with disabilities still have a lack of knowledge and understanding of loaning rights.
Solutions
1. Increasing channels to access source of capitals for persons with disabilities
2. Increasing the law and the regulations regarding to the funding source for the disabled people in every life aspect and the fund should be provided to all types of credit services to disabled people such as residence and vehicle etc., not limited to allow credit of vocation only to persons with disabilities.
 
3. Having a public relations and communicating through social medias for source of capitals for persons with disabilities.
 
 
 
3.Accessibilities of facilities, transportation and service of public sectors
 
Public transportation’s system
 
Problems
 
1. Persons with visual impairment can’t know where bus stop is located in.
 
2. Persons with visual impairment can’t know which bus number will arrive the bus stop.
 
3. Persons with visual impairment can’t know by themselves when they should take off the bus to their target bus stop. It’s always necessary to be informed by bus staff or bus driver.
 
Solutions
 
1. Audio support on bus for announcing each bus stop where the bus have to be driven to  pass.
 
2. Design of a symbol of transportation system
 
Problem
 
Persons with disabilities can’t access areas of governmental offices and organizations such as hospitals, other public sectors, district offices etc.
 
Solutions
 
1. Establishing one stop-service center and providing staff to help persons with disabilities
 
2. Problems
 
3. Accessing the transportation as BTS Skytrain : persons with disabilities face a problem to contact staff in order to request help but they cannot contact staff practically.
 
4. Passengers with disabilities especially blind passengers are not able to know where the BTS Skytrain station is situated.
 
Solutions
 
Creating a symbol assisting blind passengers, establishing guiding block or braille block and also warning block at turning left or right points built completely to go to service point and emergency panel in the station for requiting emergency help by disabled passengers.  
 
Problems
 
1. A lack of elevators for every pathway of BTS Skytrain station
 
2. A lack of low  floor-bus
 
3. Wheelchairs cannot park because of having no standard of bus service
 
4. Inaccessibility of automatic ticket vending machine for persons with disabilities
 
5. Inaccessibility of pathway and bus stop around the station for disabled passengers
 
6. Taxi drivers frequently refuse to service disabled passengers especially wheelchair users
 
Solutions
 
1. Supporting the budget of facilities and enforcing law for a standard of taxi service and other transportation
 
2. Enforcing rules or regulations to provide concessions or manage a service provider for preparing facilities (Canceling a solution for staff to help disabled people from time to time)
 
Problem : Travel on foot
 
1. Barriers on pathway for examples trees, manhole covers, electricity posts and billboards etc.
 
2. Unsafe and uncomfortable footpath need to be fixed to be better and safer and riding motorcycle on the footpath
 
3. Low level of volume of signal for crossing the road, not clear audio signal  
 
Solutions
 
1. Growing trees a side of footpath, not growing in the middle of the footpath
 
2. Enforcing law related to the transportation more efficiently
 
3. Repairing and adjusting the footpath to be better and more comfortable
 
Problem : Building and places of governmental organizations
 
1. A lack of slop path  
 
2. Governmental officers don’t have service mind to help persons with disabilities.
 
Solutions
 
1. Raising awareness of disabilities for governmental officers
 
2. Legislating and enforcing law, it is compulsory to build slop path and accessible elevators in governmental organizations
 
According to capital sources, representatives from all 3 organizations urged the Ministry of Social Development and Human Security and the Ministry of Finance to accept amd implement these solutions successfully within the year 2019
 
Regarding to ​​landscape architecture, universal design and transportation, the representatives from all 3 organizations caledl for Bangkok and the Bangkok mass communication to implement and achieve these proposed solutions within 2 years.
 
In terms of access government organizations and services, representatives from all 3 organizations called for the Ministry of Health and the Ministry of Interior to complete the solutions within 2 years.
ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศการรับสมัครผลงานเข้าประกวดการเขียนเรียงความอักษรเบรลล์ระดับโลก ครั้งที่ 17

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศการรับสมัครผลงานเข้าประกวดการเขียนเรียงความอักษรเบรลล์ระดับโลกครั้งที่  17

 

ตามที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศฉบับที่007/2562 เรื่องการรับสมัครผลงานเข้าประกวดการเขียนเรียงความอักษรเบรลล์ระดับโลกครั้งที่  17 (The 17th WBUAP ONKYO WORLD Braille Esssay Contest 2019)

 

ตามที่คณะกรรมการบริหารสหภาพคนตาบอดโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค(World Blind Union ASIA Pacific) และคณะกรรมการร่วมONKYO มีกำหนดจัดการประกวดการเขียนเรียงความอักษรเบรลล์ระดับโลก  ครั้งที่17 (The 17th WBUAP ONKYO WORLD Braille Essay Contest 2019) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้อักษรเบรลล์ในกลุ่มคนตาบอดทั่วโลกรวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันและประสานให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนคัดเลือกผลงานในประเทศไทยนั้น

 

ในการนี้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้พิจารณาแล้วเห็นควรว่าการแข่งขันดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการใช้อักษรเบรลล์ของคนตาบอดไทยจึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมนี้โดยจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานระดับชาติและประชาสัมพันธ์การประกวดรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลสำหรับผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดให้เลือกหัวข้อการเขียนหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งดังต่อไปนี้และหากเรียงความที่ส่งเข้าประกวดมีชื่อเรื่องที่แตกต่างจากหัวข้อผู้เขียนจะต้องแจ้งว่าตนเองส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้หัวข้อใด 

1. การฝ่าฟันอุปสรรคจากความตาบอดฉันสามารถและได้สร้างประโยชน์ให้สังคมอย่างไร 

2. ความสำคัญของอักษรเบรลล์ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและในชีวิตประจำวันของฉัน 

3. ผู้คนหรือหน่วยงานที่มีส่วนช่วยฉันในเส้นทางสู่ความสำเร็จ

4. ดนตรีมีส่วนในการสร้างชีวิตของฉันและเปลี่ยนทัศนคติของสังคมต่อความตาบอดได้อย่างไร 

 

เงื่อนไขของการสมัคเข้าร่วมการแข่งขันมีดังนี้ 

 

1. ส่งผลงานในรูปแบบของอักษรเบรลล์เป็นภาษาอังกฤษมายังสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยภายในวันศุกร์ที่กรกฎาคม2562 ที่อยู่85/1-3 ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400 

  หมายเหตุนอกเหนือจากการส่งผลงานในรูปแบบของอักษรเบรลล์แล้วท่านที่มีความเชี่ยวชาญในการพิมพ์ลงบนโปรแกรมword processor ขอให้ส่งผลงานในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(ได้แก่.doc, .docx, .txt) มาทางอีเมลคุณสุวัจนีศรีแก้ว(narinthiwa@hotmail.comด้วยภายในวันศุกร์ที่กรกฎาคม2562 

 

 

2. ผู้สมัครส่งงานเขียนได้เพียงผลงานเดียวและต้องมีความเป็นต้นฉบับไม่คัดลอกจากที่ใด

  หมายเหตุผู้ที่ได้รับรางวัลOtsuki ในปี.. 2560 และ2561 ไม่สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้

 

3. การแข่งขันแบ่งเป็นประเภทคือคนตาบอดที่อายุระหว่าง14-25 ปีและคนตาบอดที่มีอายุ26 ปี 

ขึ้นไป

 

4. ความยาวของผลงานอยู่ระหว่าง700-1000 คำกรณีที่ผลงานมีจำนวนคำที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าวกรรมการจะไม่รับพิจารณา

 

5.  ผู้สมัครต้องส่งเอกสาร/ข้อมูลดังต่อไปนี้พร้อมกับผลงาน 

สำเนาบัตรประชาชน 

ภาพถ่ายขนาดนิ้วใบ

อาชีพและตำแหน่ง 

      ในกรณีที่ผู้สมัครยังศึกษาอยู่หรือเป็นแม่บ้านให้ระบุชื่อสถาบันการศึกษาหรือที่อยู่ของบ้านพัก 

ชื่อองค์กรคนตาบอดที่ผู้สมัครเป็นสมาชิกเช่นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

ให้นับว่าการตัดสินของคณะกรรมการกลาง(WOSC) เป็นที่สิ้นสุด

 

6. รางวัล

รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดการแข่งขันแบ่งออกเป็นประเภทดังนี้ 

รางวัลOtsuki ประกอบด้วยเงินสดจำนวน$1000 พร้อมถ้วยรางวัลโดยจะมอบให้กับผลงานที่ดีที่สุดเพียงรางวัลเดียวจากการแข่งขันทั้งประเภท 

รางวัลระดับดีเด่นประกอบด้วยเงินสดจำนวน$500 พร้อมถ้วยรางวัลโดยจะมอบให้กับผลงานจากทั้งสองประเภทการแข่งขันประเภทละรางวัล

รางวัลระดับดีมากประกอบด้วยเงินสดจำนวน$200 2 รางวัลให้กับผลงานในประเภทกลุ่มอายุระหว่าง14-25 ปีและเงินรางวัลจำนวน$300 ให้กับผลงานในประเภทอายุ26 ปีขึ้นไป 

 

7. คณะกรรมการกลางจะประกาศผลของการแข่งขันภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่สนับสนุนการแข่งขันประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน2562 และโอนเงินรางวัลต่อมายังสมาคม      คนตาบอดแห่งประเทศไทยซึ่งจะได้แจ้งให้กับผู้ชนะเลิศการแข่งขันเพื่อดำเนินการส่งมอบต่อไป

 

8. บริษัทOnkyo ผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานเขียนที่ได้รับรางวัลทุกผลงานรวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแก้ไขและจัดพิมพ์ในรูปแบบใดๆนอกจากนี้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสามารถติดต่อขออนุญาตในการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานที่ชนะเลิศดังกล่าวได้ 

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวสุวัจนีศรีแก้วโทร02-2463835 ในวันและเวลาทำการของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เลโก้เปิดตัว “LEGO Braille Bricks” ตัวต่อรูปแบบใหม่ ช่วยเสริมพัฒนาการเด็กพิการทางการเห็น

.

เลโก้เปิดตัว “LEGO Braille Bricks” ตัวต่อรูปแบบใหม่ ช่วยเสริมพัฒนาการเด็กพิการทางการเห็น

LEGO to Release LEGO Braille Bricks for Visually Impaired Children

 

ในงานแถลงข่าววันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา เลโก้ (LEGOบริษัทผลิตของเล่นยักษ์ใหญ่ระดับโลกได้ประกาศว่า จะมีการเปิดตัวตัวต่อเลโก้รูปแบบใหม่ LEGO Braille Bricks เพื่อช่วยให้เด็กตาบอดและเด็กพิการทางการเห็นได้เรียนรู้จากการเล่นกับตัวต่อเลโก้ โดย LEGO Braille Bricks จะถูกขึ้นรูปด้วยหมุดจำนวนเดียวกันกับที่ใช้สำหรับตัวอักษรแต่ะตัว และตัวเลขในอักษรเบรลล์ ในขณะที่ยังคงใช้การได้กับระบบ LEGO นการเล่นทั่วๆ ไปได้อีกด้วย

 

มูลนิธิเลโก้ (LEGO Foundation) และกลุ่มบริษัทเลโก้ร่วมทีมกับสมาคมคนตาบอดอีกหลายแห่ง ในการผลิตคิดค้นตัวต่อเลโก้ LEGO Braille Bricks และนำไปสู่การพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะของเด็กๆ เนื่องจากการได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวและความคิดจากคนตาบอดทั่วโลก ทำให้มูลนิธิเลโก้และกลุ่มเลโก้ต้องการเป็นผู้ริเริ่มนวัตกรรม ที่สามารถช่วยให้เด็กตาบอดและเด็กพิการทางการเห็นเรียนรู้ผ่านการเล่นตัวต่อเลโก้

โครงการ LEGO Braille Bricks ได้มีการเปิดตัวในวันที่ 24 เมษายน 2562 ในการประชุมด้านความยั่งยืนของแบรนด์การค้า ณ กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส มูลนิธิเลโก้และกลุ่มบริษัทเลโก้ได้มีการประกาศการสนับสนุนโครงการบุกเบิกที่จะช่วยให้เด็กตาบอดและคนพิการทางการเห็นเรียนรู้อักษรเบรลล์ด้วยวิธีการเล่นที่สนุกสนานและน่าสนใจ ผ่านการเล่นตัวต่อเลโก้อักษรเบรลล์

แนวคิดเบื้องหลัง LEGO Braille Bricks ได้รับการเสนอครั้งแรกให้กับมูลนิธิเลโก้ในปี 2554 โดยสมาคมคนตาบอดแห่งเดนมาร์ก (Danish Association of the Blindและมีการเสนออีกครั้งในปี 2560 โดยมูลนิธิโดรินา โนวิลล์เพื่อคนตาบอดแห่งประเทศบราซิล (Brazilian-based Dorina Nowill Foundation for the Blind)นับแต่นั้นมา ก็มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสมาคมคนตาบอดจากเดนมาร์ก บราซิล สหราชอาณาจักรและนอร์เวย์ และขณะนี้ ตัวต่อต้นแบบแรกของ LEGo Braille Bricks ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบตามแนวคิดดังกล่าว ในประเทศทั้งหลายเหล่านี้อีกด้วย

“ ด้วยเพราะมีหนังสือเสียงและโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลายพันรายการ จึงทำให้ในขณะนี้มีเด็กจำนวนไม่มากนักที่เรียนรู้ทักษะอ่านเขียนอักษรเบรลล์” ฟิลิปป์ชาซอล(Philippe Chazalเหรัญญิกของสหภาพคนตาบอดแห่งสหภาพยุโรป (European Blind Union) กล่าว “ สิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งเมื่อเรารู้ว่าผู้ใช้อักษรเบรลล์มีความเป็นอิสระในตนเองมากขึ้น มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และโอกาสการจ้างงานที่ดีขึ้น เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า LEGO Braille Bricks สามารถช่วยเพิ่มระดับความสนใจในการเรียนรู้อักษรเบรลล์ดังนั้นเราจึงตื่นเต้นที่มูลนิธิเลโก้ ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น เป็นการต่อยอดแนวคิด และนำความสำเร็จมาสู่เด็ก ๆ ทั่วโลก”

ตัวต่อเสริมทักษะเลโก้ชุดนี้จำถูกผลิตขึ้นด้วยชุดพิมพ์แม่แบบเดียวกับจำนวนหมุดนูนที่ใช้ในตัวอักษรและตัวเลขแต่ละอักขระในอักษรเบรรล์  และยังคงเข้ากันได้กับระบบการเล่นเลโก้ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือนี้จะทำให้ครูผู้สอนตาดี นักเรียน และสมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมผ่านการเล่นตัวต่อเลโก้ชุดนี้ ตัวต่อแต่ละชิ้นจึงมีตัวอักษรหรืออักขระพิมพ์ไว้ด้วย การผสมผสานที่แยบยลนี้ถือเป็นการนำเอาวิธีการใหม่บวกเข้ากับการนำเอาความสนุกสนานมาผสมผสานกัน เพื่อให้เด็กตาบอดและเด็กพิการทางการเห็นที่สนใจเรียนรู้อักษรเบรลล์ ได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและสามารถประสบความสำเร็จในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายศิลป์ของเลโก้ มอร์เทน บอนด์ (Morten Bondeผู้ซึ่งเป็นโรคตาทางพันธุกรรมที่ค่อยๆทำให้เขาตาบอด ได้เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาภายในโครงการนี้ด้วย ปัจจุบันมอร์เทนมีสายตาอยู่ในระดับ 4 แต่เขาเองก็ตั้งใจว่า จะไม่ให้การเห็นที่ลดลงมาเป็นข้อจำกัดของตัวเอง

“ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากทั้งนักเรียนและครูต่อตัวต่อเลโก้อักษรเบรลล์ เป็นแรงบันดาลใจอย่างมหาศาล และเตือนผมว่า ข้อจำกัด เพียงอย่างเดียวที่ผมจะพบในชีวิตคือ สิ่งที่ผมสร้างขึ้นในใจเท่านั้น การมีส่วนร่วมของเด็กๆ และความสนใจอย่างิยวด เป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นอย่างทัดเทียมกันให้ได้ประจักษ์ในสังคม ผมได้ดูผลกระทบที่ผลิตภัณฑ์นี้มีต่อการพัฒนาความเชื่อมั่นทางวิชาการและความสนใจใคร่รู้ของเด็กที่ตาบอดและเด็กพิการทางการเห็น มอร์เทนกล่าว

ลิตภัณฑ์ตัวนี้กำลังถูกทดสอบในเดนมาร์กนอร์เวย์อังกฤษและโปรตุเกสในขณะที่เยอรมันสเปนและฝรั่งเศสจะทดสอบในไตรมาสที่ 3 ปี 2019 ชุด LEGO Braille Bricks ขั้นสุดท้ายคาดว่าจะเปิดตัวในปี 2563 และจะแจกฟรีให้กับสถาบันที่ได้รับการคัดเลือก ผ่านเครือข่ายพันธมิตรที่เข้าร่วมในตลาดที่กำลังทำการทดสอบ จะมีตัวต่อเบรลล์ประมาณ 250 ตัวครอบคลุมตัวอักษรทั้งหมด หมายเลข 0-9 สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และช่วยสร้างแรงบันดาลใจเพื่อใช้ในการสอนและเกมแบบโต้ตอบ

“เด็กตาบอดและเด็กพิการทางการเห็นก็มีความฝันและแรงบันดาลใจสำหรับอนาคตของพวกเขา เช่นเดียวกับเด็กที่มองเห็นปกติทั่วไป” จอห์น กูดวิน (John Goodwi) ซีอีโอของมูลนิธิเลโก้กล่าว “ พวกเขามีความปรารถนาไม่ต่างกัน พวกเขาต้องการสำรวจโลกและสังคมผ่านการเล่น แต่บ่อยครั้งที่เด็กๆ ต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวโดยไม่สมัครใจซึ่งเป็นผลมาจากการถูกกีดกันจากกิจกรรมต่างๆ มูลนิธิเลโก้เราเชื่อว่า เด็กๆ จะได้รับการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ผ่านการเล่นและการพัฒนาทักษะที่หลากหลายเช่นความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน และการสื่อสาร ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นนับตั้งแต่ช่วงหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 โครงการนี้กำลังสร้างวิธีการที่สนุกสนานและครอบคลุมในการเรียนรู้อักษรเบรลล์ให้เด็ก ๆ ผมหวังว่า เด็ก ผู้ปกครอง ผู้ดูแล ครูและผู้ปฏิบัติงานทั่วโลกจะตื่นเต้นเหมือนที่เรารู้สึก และเราก็อดใจไม่ไหวแล้ว ที่จะได้เห็นผลลัพธ์เชิงบวกที่กำลังจะเกิดขึ้น" จอห์น กูดวินกล่าว

 

ข้อมูลน่าสนใจเหี่ยวกับเด็กและคนพิการทางการเห็น:

- องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ประเมินว่าเด็ก 19 ล้านคนทั่วโลกมีความบกพร่องทางการเห็น โดยเด็ก 1.4 ล้านคนตาบอดอย่างถาวร

 ประมาณ 75% ของผู้ใหญ่ชาวยุโรปที่ว่างงานมีความพิการทางการเห็น สำหรับกลุ่มคนพิการทั้งหมดในยุโรป 53% เป็นผู้ว่างงาน การว่างงานเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการเลือกปฏิบัติความยากจนและการกีดกันทางสังคม (ที่มา: European Disabilities Forum and European Blind Union).

ในสหรัฐอเมริกามีเด็กตาบอดเพียง 10% เท่านั้นที่เรียนรู้การอ่านเขียนอักษรเบรลล์เปรียบเทียบกับเมื่อปี 1950 ซึ่งมีเด็กจำนวนมากกว่า 50% ที่เรียนรู้การใช้อักษรเบรลล์ (ที่มาจากรายงานของ National Federation of the Blind) อย่างไรก็ดี หน่วยงาน the American Printing House for the Blind  ของสหรัฐอเมริการะบุว่า มีข้อบ่งชี้ถึงเรื่องนี้ว่า ต่อไปในท้ายที่สุด มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การเรียกคืนความเชื่อมั่นของสาธาณชนเกี่ยวกับการเรียนรู้อักษรเบรลล์ แม้ว่าจะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือในรูปแบบดิจิตอลขั้นสูงสำหรับคนตาบอดก็ตาม

 - เด็กที่มีความพิการมักประสบปัญหาในการศึกษาผ่านระบบโรงเรียนเนื่องจากมีทรัพยากรไม่เพียงพอ (ที่มา: European Disabilities Forum and Human Rights Watch

 

ที่มา https://www.thebrickfan.com/lego-to-release-lego-braille-bricks-for-visually-impaired-children/

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมฯร่วมแสดงความอาลัยกับการถึงแก่อนิจกรรมของท่านประธานองคมนตรี

.

วันนี้(4มิ..62)นายต่อพงศ์เสลานนท์นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการบริหารฯและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความอาลัยกับการถึงแก่อนิจกรรมของท่านประธานองคมนตรีรัฐบุรุษพลเอกเปรมติณสูลานนท์พวกเราจะจดจำคำสอนและสืบสานปณิธานของท่านในการ"เกิดมาต้องแทนคุณแผ่นดินไปตราบชั่วชีวิต

https://www.facebook.com/104622506300806/posts/2404452309651136?s=1132754441&sfns=mo

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการบริหาร สมาชิกและเจ้าหน้าที่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการบริหาร สมาชิกและเจ้าหน้าที่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

แถลงการณ์สหภาพคนตาบอดโลกในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2562

แถลงการณ์สหภาพคนตาบอดโลกในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2562

(WBU Statement on International Women’s Day, 8 March 2019)

 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา สหภาพคนตาบอดโลก (World Blind Union: WBU) ร่วมกับองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ในการเฉลิมฉลองวันสตรีสากลประจำปี 2562 โดยมุ่งเน้นให้ความสนใจไปที่นวัตกรรมวิถีทางใหม่ อันเป็นการเอื้อต่อความเท่าเทียมทางเพศ และการเสริมพลังของผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใระบบการป้องกันทางสังคม มีการเข้าถึงบริการของรัฐ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ วันสตรีสากลจึงถือเป็นวันสำคัญในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมพลังให้กับสตรี รวมไปถึงสตรีพิการทางการเห็นอีกด้วย

 

โดยทั่วไปแล้ว ผู้หญิงและเด็กหญิงตาบอดและสายตาเลือนรางต้องพบเจอกับประสบการในการถูกเลือกปฏิบัติหลายรูปแบบ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการละเมิสสิทฑิขั้นพื้นฐานของมนุณย์และการเสริมพลังให้พวกเธอเหล่านี้มีความแข็งแกร่งอย่างเท่าเทียม เนื่องด้วยการถูกเลือกปฏิบัติอันมีสาเหตุมาจากการเป็นเพศหญิงและความพิการซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลก ผู้หญิงตาบอดและสายตาเลือนรางคือกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงในการถูกละเลย เรื่องความรุนแรงทางเพศ และการถูกเอาเปรียบ

จากข้อมูลล่าสุดพบว่า 55 เปอร์เซ็นต์ของคนพิการทางการเห็นเป็นผู้หญิง หรือราว 139 ล้านคน ภาครัฐควรต้องจัดการความต้องการจำเป็นร่วมของผู้หญิงตาบอดและสายตาเลือนราง ให้พวกเธอมั่นใจในการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม รวมไปถึงการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา นวัตตกรรม และเทคโนโลยี การจ้างงาน การฟื้นฟู ภายใต้พื้นฐานสิทธิมนุษยชน

จากบทความที่ 6 ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทฑิคนพิการแห่งสหประชาชาติ (the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: CRPD) รัฐภาคีตระหนักดีว่า ผู้หญิงและเด็กหญิงพิการมีความพิการหลากหลายรูปแบบ และมีการใช้มาตรการเพื่อให้แน่ใจว่า พวกเธอจะได้รับสิทฑิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างเต็มที่และเท่าเทียม

นอกจากนี้ความไม่เท่าเทียมทางเพศยังเป็นตัวกีดกันผู้หญิงไว้และกีดกันสิทธิและโอกาสขั้นพื้นฐานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 5 (Sustainable Development Goal 5) ซึ่งเป็นกาว่าด้วย การเสริมสร้างศักยภาพ โดยจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น บรรทัดฐานทางสังคมและทัศนคติที่ไม่เป็นธรรม เช่นเดียวกับการพัฒนากรอบกฎหมายที่ก้าวหน้า ซึ่งจะเป็นตัวช่วยส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างผู้หญิงและผู้ชายต่อไป

โดยความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบบูรณาการ ใช้วิธีการแบบบูรณาการและการแก้ไขปัญหาแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเป็นการมุ่งสู่ประเด็นความเท่าเทียมกันทางเพศ รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับนวัตกรรมหรือช่องทางใหม่ๆ และการเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนด้วย

ดังนั้น สหภาพคนตาบอดโลกจึงได้เน้นย้ำกับทางภาครัฐในการเติมเต็มข้อจำกัดของเหล่าสตรีทั้งหลาย ไม่ว่าจะเปนการป้องกันและการเคารบสิทธิความเป็นหญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หญิงตาบอดและสายตาเลือนราง 

ในการระลึกถึงวันสตรีสากลในปีนี้ ทางสหภาพคนตาบอดโลกได้มีการเรียกร้องผ่านแถลงการณ์ โดยมีใจความสรุปคือ ให้รัฐ หน่วยงานต่างๆ ขององค์การสหประชาชาติ กลุ่มพันธมิตรเพื่อการพัฒนาและภาคประชาสังคม ร่วมกันทำให้สิทธิของสตรีที่มีความพิการ อยู่ในกระแสความสนใจหลักในแผนพัฒนาโครงการและนโยบายของรัฐหรือองค์กรดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น สหภาพคนตาบอดโลกยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลยุติการเลือกปฏิบัติต่อสตรีพิการทุกรูปแบบ และวางบทบัญญัติที่จำเป็น เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและสิทธิขั้นพื้นฐานอื่น ๆ ของผู้หญิงทุกคน

ถือได้ว่า นับเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งที่แนวคิดและประสบการณ์ของผู้หญิงจะได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการออกแบบและการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้อย่างเท่าเทียมกันในการสร้างสังคมในอนาคตของเรา

 

------------------

ที่มา http://www.worldblindunion.org/English/news/Pages/-WBU-Statement-on-International-Women%E2%80%99s-Day,-8-March-2019.aspx

ผู้เขียน: 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หน้า