ชื่อ      นายต่อพงศ์                ชื่อสกุล           เสลานนท์

วัน  เดือน  ปีเกิด           ๙  กรกฎาคม  ๒๕๑๙

การศึกษา         ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตการพัฒนาสังคมการวิเคราะห์และวางแผนทางสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

สถานที่ติดต่อสำหรับส่งเอกสารและเผยแพร่

 

บ้านเลขที่     ๘๕/๑-๓    อาคาร สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  ซอยบุญอยู่       ถนนดินแดง  แขวงสามเสนใน    เขตพญาไท

จังหวัดกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๖ ๓๘๓๕ โทรสาร ๐๒ ๒๔๕ ๙๘๔๖

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙๖ ๓๖๒ ๘๗๘๗ e-Mail third_torpong@yahoo.com

อาชีพหรือตำแหน่งก่อนได้รับการแต่งตั้ง  

 • รองประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย (เม.ย. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (๒๕๕๑ - ปัจจุบัน)
 • กรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม     สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (พ.ย. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน)
 • อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัย และผู้ด้อยโอกาส สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (พ.ย. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน)
 • อนุกรรมการกลไกการมีส่วนร่วมสืบสานศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ม.ค. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาชน สตรี ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ต.ค. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน)
 • ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเห็นในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (๒๕๕๒ - ปัจจุบัน)
 • ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตกิจการกระจายเสียง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เม.ย. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน)
 • กรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (๒๕๕๕ – ปัจจุบัน)
 • อนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (๒๕๕๑ - ปัจจุบัน)
 • ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย (๒๕๕๑ - ปัจจุบัน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการควบคุมการขอทาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ส.ค. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน)
 • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ต.ค. ๒๕๕๘ – ก.ค. ๒๕๖๐)
 • กรรมการสรรหาคณะกรรมการนโยบายองค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง  ประเทศไทย (๒๕๕๑ – ๒๕๕๙)
 • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (มิ.ย. ๒๕๕๙ – ธ.ค. ๒๕๕๙)
 • ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสำหรับผู้พิการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (มิ.ย. ๒๕๕๙ – ธ.ค. ๒๕๕๙)
 • รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ธ.ค. ๒๕๕๘ – มี.ค. ๒๕๕๙)
 • กรรมการมูลนิธิคนตาบอดไทย (๒๕๔๕ – ๒๕๕๙)
 • อนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๒๕๕๗ – ก.ย. ๒๕๕๘)
 • อนุกรรมาธิการปฏิรูปการกำกับดูแลประกอบกิจการสื่อ กิจการโทรคมนาคม และกิจการสารสนเทศ คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (ธ.ค. ๒๕๕๗ – ก.ย. ๒๕๕๘)
 • คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม (พ.ย. ๒๕๕๗ – มิ.ย. ๒๕๕๘)
 • ประธานอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เม.ย ๒๕๕๕ – เม.ย. ๒๕๕๘)
 • คณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ คณะกรรมการส่งเสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (๒๕๕๒ – ๒๕๕๗)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)
 • อนุกรรมการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอล (เม.ย. ๒๕๕๕ – เม.ย. ๒๕๕๗)
 • สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๔๘ – ๒๕๕๗)
 • อนุกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา (๒๕๕๔ – ๒๕๕๖)
 • คณะทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตสาธารณสุขและการคุ้มครองผู้บริโภคสมาชิกสภา         ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๔๘ – ๒๕๕๖)
 • คณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย (เม.ย. ๒๕๔๓ – มี.ค. ๒๕๕๕)
 • คณะทำงาน/ประธานคณะทำงานด้านไม่ใช้คลื่นความถี่กิจการกระจายเสียงบริการชุมชน คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
 • คณะทำงานกิจการกระจายเสียงบริการชุมชน ในคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามบทเฉพาะกาลแห่ง พรบ.การประกอบกิจการกระจายสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
 • ประธานคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (๒๕๕๒ – ๒๕๕๔)
 • คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
 • คณะทำงานตรวจรับการศึกษาวิจัยติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๕๑)
 • คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ – ๒ (๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
 • คณะทำงานด้านการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาล สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๔๘ – ๒๕๕๓)
 • ประธานคณะอนุกรรมการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมของคนพิการและผู้ด้อยโอกาสสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (๒๕๕๒ – ๒๕๕๓)
 • ที่ปรึกษาโครงการวิจัยตัวชี้วัดความสุขของผู้ด้อยโอกาส สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์ (๒๕๕๒ – ๒๕๕๓)
 • คณะทำงานตรวจรับการศึกษาวิจัยการเลือกปฏิบัติ ต่อคนพิการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (๒๕๕๐ – ๒๕๕๑)
 • ผู้ผลิตรายการเสียงจากคนตาบอดไทย สวท.กรมประชาสัมพันธ์ (๒๕๔๓ – ๒๕๕๑)
 • อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์สภาผู้ชมและผู้ฟังองค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (๒๕๕๑)
 • คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (๒๕๔๓ – ๒๕๕๑)
 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๒๕๕๐)
 • กรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (พ.ค. ๒๕๔๖ - ส.ค. ๒๕๔๗)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก    ธันวาคม ๒๕๔๘      

ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย ธันวาคม ๒๕๕๐      

ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก   ธันวาคม ๒๕๕๒