การสัมมนาวิชาการนานาชาติ 80 ปีการศึกษาคนตาบอดไทย "การศึกษาคนตาบอดไทย เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นในประเทศไทย"

.

การสัมมนาวิชาการนานาชาติ 80 ปีการศึกษาคนตาบอดไทย "การศึกษาคนตาบอดไทย เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นในประเทศไทย"

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมฯได้จัดทำบุญถวายเพลเลี้ยงพระ

บรรยากาศในงาน

วันนี้ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมฯได้จัดทำบุญถวายเพลเลี้ยงพระเนื่องเป็นวันครบรอบการก่อตั้งสมาคมคนตาบอดแห่งประเ

หน้า

มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งาน NVDA กัน

เนื่องจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนทุนในการพัฒนาโปรแกรม NVDA ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ใช้งานโปรแกรม NVDA ทุกท่าน
 มาร่วมกัน Share ปัญหาในการใช้งานโปรแกรม NVDA เพื่อรวบรวมปัญหาที่พบทั้งหมดให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม NVDA ได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้โปรแกรม NVDA ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น